С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Услуги - 385753-2016

03/11/2016    S212

Иcпaния-Аликанте: Услуги на агенция за временна заетост за осигуряване на временен персонал

2016/S 212-385753

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост
Пощенски адрес: Avenida de Europa, 4
Град: Alicante (Alicante)
код NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Пощенски код: 03008
Държава: Испания
Електронна поща: Procurement@euipo.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Услуги на агенция за временна заетост за осигуряване на временен персонал.

Референтен номер: AO/003/15.
II.1.2)Основен CPV код
79620000 Посреднически услуги по предоставяне на персонал, включително временна работна ръка
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на тази покана за участие в търг е агенции за временна заетост да осигурят персонал за Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, за да се гарантира, в цяла Испания (главно в Аликанте), изпълнението на временни задачи, съобразно типа на длъжността (администратор, асистент или функционална степен IV, III, II, I), произлизащи от отсъствието на служители, свободно работно място, за което е бил стартиран процес на подбор, допълнително работно натоварване или необходимост да се покрие специална длъжност, свързана с конкретен проект.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 16 520 000.00 EUR
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79621000 Посреднически услуги по предоставяне на помощен персонал за офиси
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Основно място на изпълнение:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ИСПАНИЯ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Последователен многостранен рамков договор (с 3-ма изпълнители) за продължителност от 1 година, който може да бъде подновен с мълчаливо съгласие 3 пъти до максимум 4 години, за услуги на агенция за временна заетост за осигуряване на временен персонал.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: качество – всички критерии са изброени единствено в документите за обществена поръчка / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2016/S 084-147714
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 4020160066
Наименование:

Услуги на агенция за временна заетост за осигуряване на временен персонал (първи в списъка)

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
29/07/2016
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Randstad Empleo E.T.T., S.A.
Пощенски адрес: Vía de los Poblados, 9
Град: Madrid (Madrid)
код NUTS: ES300 Madrid
Пощенски код: 28033
Държава: Испания
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 16 520 000.00 EUR
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 16 520 000.00 EUR
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 4020160067
Наименование:

Услуги на агенция за временна заетост за осигуряване на временен персонал (втори в списъка)

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
29/07/2016
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Manpower Team Empresa de Trabajo Temporal, S.A.U.
Пощенски адрес: C/ Còrcega, 418
Град: Barcelona (Barcelona)
код NUTS: ES511 Barcelona
Пощенски код: 08037
Държава: Испания
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 16 520 000.00 EUR
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 16 520 000.00 EUR
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 4020160068
Наименование:

Услуги на агенция за временна заетост за осигуряване на временен персонал (трети в списъка)

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
29/07/2016
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Adecco T.T, S.A., ETT
Пощенски адрес: Camino Cerro de los Gamos, 3
Град: Pozuelo de Alarcón (Madrid)
код NUTS: ES30 Comunidad de Madrid
Пощенски код: 28224
Държава: Испания
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 16 520 000.00 EUR
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 16 520 000.00 EUR
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxemburgo
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

в рамките на 2 месеца от датата, на която съответната страна е уведомена, или, в случай че такова липсва, от датата, на която съответното действие е станало известно.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
24/10/2016