Услуги - 386272-2020

17/08/2020    S158

България-Костинброд: Услуги, свързани с битови остатъци и отпадъци

2020/S 158-386272

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Костинброд
Национален регистрационен номер: 000776363
Пощенски адрес: ул. „Охрид“ № 1
Град: Костинброд
код NUTS: BG412 София
Пощенски код: 2230
Държава: България
Лице за контакт: Снежа Трендафилова — директор на дирекция и главен юрисконсулт
Електронна поща: kostinbrod.bg@gmail.com
Телефон: +359 972168712
Факс: +359 972168777
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.kostinbrod.bg
Адрес на профила на купувача: http://kostinbrod.bg/archives/26392
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Транспортиране (сметоизвозване) на неопасни отпадъци от населените места на община Костинброд и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване

Референтен номер: ОП 2020-3
II.1.2)Основен CPV код
90500000 Услуги, свързани с битови остатъци и отпадъци
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Транспортиране (сметоизвозване) на неопасни отпадъци от населените места на община Костинброд и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване в обхват съгласно техническите спецификации и документацията.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 1 666 666.67 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90500000 Услуги, свързани с битови остатъци и отпадъци
90513000 Услуги по превозване на отпадъци
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София
Основно място на изпълнение:

Община Костинброд

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Избраният изпълнител извършва транспортиране на събраните отпадъци до депа съобразно вида неопасен отпадък. Териториалният обхват и честотата на сметоизвозване за съответната година се определят със заповед на кмета на община Костинброд (към момента приложима е заповед № РД-05-577/30.10.2019 г. за определяне границите и вида на предлаганите услуги по чл. 62 от ЗМДТ в община Костинброд, както и честотата на сметоизвозване за 2020 година). Броят на съдовете за битови отпадъци (собственост на общината) в периода на изпълнение е допустимо да се променя съобразно промените в индивидуалните декларации и нуждите на населението и правните субекти, упражняващи дейност на територията на община Костинброд. Прогнозното количество за извозване до регионално депо за РСУО — регион Костинброд на база предходен период при депониране в мярка тон за 2019 г., към 30.11.2019 г. е 11 761,34 т. Тенденцията е намаляване на количествата.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Броят на съдовете за битови отпадъци (собственост на общината) в периода на изпълнение е допустимо да се променя съобразно промените в индивидуалните декларации и нуждите на населението и правните субекти, упражняващи дейност на територията на община Костинброд.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Възлагането е периодично и следващото е 2022 г. Предвижда се подновяване на договор до избор на изпълнител след публично оповестена процедура по ЗОП с оглед спецификата на дейностите от обществената поръчка, които не се прекратяват, съгласно регламентите на ЗУО и ЗМДТ и за защита на обществения интерес, за опазване на здравето на населението и недопускане на „епидемични кризи“ в община Костинброд

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 075-178368
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 74
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
03/06/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „БКС — Христо Нанев“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 131058508
Пощенски адрес: ж.к. „Люлин“, ул. 722 № 2, ет. 2
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1360
Държава: България
Електронна поща: bksnanev@abv.bg
Телефон: +359 887215481
Факс: +359 28257153
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 1 666 666.67 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1 666 666.67 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Участник в процедурата: „БКС — Христо Нанев“ ЕООД, ЕИК: 131058508, адрес: гр. София, жк. Люлин, ул. 722 № 2, ет. 2.

Специфичните изисквания към предмета на поръчката са регламентирани в Закона за управление на отпадъците и в Закона за опазване на околната среда, на национално ниво. С изпълнението ще се постигнат целите на Национален план за управление на отпадъците, Регионална програмата за управление на отпадъците — регион Костинброд и Системата за транспортиране на неопасни отпадъци. Средствата за дейностите от предмета на поръчката се осигуряват от бюджета на Община Костинброд като целеви и предвидени в утвърдена от Общински съвет Костинброд План-сметка за дейност „Чистота“. Съгласно чл. 19, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО): кметът на общината осигурява условия, при които всеки притежател на битови отпадъци се обслужва от лица по чл. 35, на които е предоставено право да извършват дейности по тяхното събиране, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Чл. 197, ал. 2 във вр. с чл. 196, ал. 5 от ЗОП — в 10-дневен срок от уведомлението за съответното действие във вр. с чл. 26, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Дирекция „Обществени поръчки и оперативни програми и проекти в общинска администрация“ — община Костинброд
Пощенски адрес: ул. „Охрид“ № 1
Град: Костинброд
Пощенски код: 2230
Държава: България
Електронна поща: kostinbrod.bg@gmail.com
Телефон: +359 72168712
Факс: +359 72168777
Интернет адрес: http://kostinbrod.bg/archives/26392
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/08/2020