Доставки - 387016-2020

18/08/2020    S159

Итaлия-Испра: Доставка на 8 електрически превозни средства (ЕПС) и 2 хибридни превозни средства (ХПС) (5 обособени позиции)

2020/S 159-387016

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, JRC — Joint Research Centre, JRC.R — Support services (Brussels), JRC.R.I.3 — Logistics
Пощенски адрес: via Enrico Fermi 2749
Град: Ispra (VA)
код NUTS: ITC41 Varese
Пощенски код: I-21027
Държава: Италия
Електронна поща: jrc-r3nisp-procurement@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6968
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6968
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на 8 електрически превозни средства (ЕПС) и 2 хибридни превозни средства (ХПС) (5 обособени позиции)

Референтен номер: JRC/IPR/2020/OP/1971
II.1.2)Основен CPV код
34144900 Електрически превозни средства
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на 8 (осем) електрически превозни средства (ЕПС) и 2 (две) хибридни превозни средства (ХПС) (5 обособени позиции):

–– Обособена позиция 1: доставка на две (2) електрически превозни средства (ЕПС) от категория N1 (2/3 места) с обем на натоварване, не по-малък от 8 m3.

–– Обособена позиция 2: доставка на две (2) електрически превозни средства (ЕПС), категория N1, къса колесна база (2 места),

–– Обособена позиция 3: доставка на три (3) електрически превозни средства (ЕПС), категория N1, дълга колесна база (2 места),

–– Обособена позиция 4: доставка на две (2) хибридни автомобила (ХПС), категория М1 (4/5 места),

–– Обособена позиция 5: доставка на един (1) електрически автомобил (ЕПС), категория М1 (4/5 места).

Тази поръчка отговаря на стратегията за логистика на обекта на JRC в Испра на базата на изискванията и нуждите на логистичния отдел (R.I.3) относно Европейска комисия 2020 — Пакет за климата и енергията — Национални цели за намаляване на емисиите и политиките им за намаляване на емисиите CO2 на конвенционалните превозни средства.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 300 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за максимален брой обособени позиции: 5
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на две (2) електрически превозни средства (ЕПС) от категория N1 (2/3 места) с обем на натоварване, не по-малък от 8 m3.

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34144900 Електрически превозни средства
34136100 Лекотоварни автомобили с каросерия тип „фургон“
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: ITC41 Varese
Основно място на изпълнение:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027, Ispra (VA), ИТАЛИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция 1: доставка на две (2) електрически превозни средства (ЕПС) от категория N1 (2/3 места) с обем на натоварване, не по-малък от 8 m3.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 110 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 57
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Бюджетни кредити за административни разходи на ЕС

II.2.14)Допълнителна информация

Моля, направете справка с интернет адреса, указан в точка I.3).

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на две (2) електрически превозни средства (ЕПС), категория N1, къса колесна база (2 места).

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34144900 Електрически превозни средства
34136100 Лекотоварни автомобили с каросерия тип „фургон“
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: ITC41 Varese
Основно място на изпълнение:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ИТАЛИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция 2: доставка на две (2) електрически превозни средства (EV), категория N1, къса колесна база (2 места)

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 45 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 57
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Бюджетни кредити за административни разходи на ЕС

II.2.14)Допълнителна информация

Моля, направете справка с интернет адреса, указан в точка I.3).

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на три (3) електрически превозни средства (EV), категория N1, дълга колесна база (2 места).

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34144900 Електрически превозни средства
34136100 Лекотоварни автомобили с каросерия тип „фургон“
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: ITC41 Varese
Основно място на изпълнение:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ИТАЛИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция 3: доставка на три (3) електрически превозни средства (EV), категория N1, дълга колесна база (2 места)

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 61 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 57
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Бюджетни кредити за административни разходи на ЕС

II.2.14)Допълнителна информация

Моля, направете справка с интернет адреса, указан в точка I.3).

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на две (2) хибридни автомобила (HEV), категория М1 (4/5 места).

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34144900 Електрически превозни средства
34136100 Лекотоварни автомобили с каросерия тип „фургон“
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: ITC41 Varese
Основно място на изпълнение:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ИТАЛИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция 4: доставка на две (2) хибридни автомобила (HEV), категория М1 (4/5 места)

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 48 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 57
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Бюджетни кредити за административни разходи на ЕС

II.2.14)Допълнителна информация

Моля, направете справка с интернет адреса, указан в точка I.3).

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на един (1) електрически автомобил (EV), категория М1 (4/5 места).

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34144900 Електрически превозни средства
34136100 Лекотоварни автомобили с каросерия тип „фургон“
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: ITC41 Varese
Основно място на изпълнение:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ИТАЛИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция 5: доставка на един (1) електрически автомобил (EV), категория М1 (4/5 места)

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 36 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 57
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Бюджетни кредити за административни разходи на ЕС

II.2.14)Допълнителна информация

Моля, направете справка с интернет адреса, указан в точка I.3).

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Моля, направете справка с интернет адреса, указан в точка I.3).

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Моля, направете справка с интернет адреса, указан в точка I.3).

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 27/09/2020
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 28/09/2020
Местно време: 10:00
Място:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ИТАЛИЯ

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Моля, направете справка с интернет адреса, указан в точка I.3).

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
Ще се приема електронно заплащане
VI.3)Допълнителна информация:

Моля, направете справка с интернет адреса, указан в точка I.3).

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GC.Registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Моля, направете справка с интернет адреса, указан в точка I.3).

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
11/08/2020