Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības ES Publikāciju birojs pašlaik atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Piegādes - 387420-2016

04/11/2016    S213    Eiropas Revīzijas palāta - Piegādes - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Luksemburga-Luksemburga: Kopēšanas un zīmēšanas papīra piegāde

2016/S 213-387420

Paziņojums par līgumu

Piegādes

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Revīzijas palāta
Pasta adrese: 12, rue Alcide de Gasperi
Pilsēta: Luxembourg
NUTS kods: LU
Pasta indekss: 1615
Valsts: Luksemburga
Kontaktpersona: ECA Procurement Service
E-pasts: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Tālrunis: +352 4398-47611
Fakss: +352 4398-46667

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.eca.europa.eu

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1977
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz šādu adresi:
Pilns nosaukums: Eiropas Revīzijas palāta
Pasta adrese: 12, rue Alcide de Gasperi
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: 1615
Valsts: Luksemburga
Kontaktpersona: Reception-Procurement Service
Tālrunis: +352 43981
E-pasts: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Fakss: +352 4398-46946
NUTS kods: LU

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.eca.europa.eu

I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Ekonomika un finanses

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Kopēšanas un zīmēšanas papīra piegāde.

Atsauces numurs: AO 581.
II.1.2)Galvenās CPV kods
30197643
II.1.3)Līguma veids
Piegādes
II.1.4)Īss apraksts:

Eiropas Revīzijas palāta plāno piešķirt daudzgadu pamatnolīgumu uz 4 gadiem par dažāda svara, izmēra un krāsu kopēšanas un zīmēšanas papīra piegādi atbilstoši konkrētiem vides standartiem un tehniskajiem kritērijiem, kas minēti specifikāciju B daļā.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 150 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
30197642
30197643
30197644
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LU
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Eiropas Revīzijas palāta plāno piešķirt daudzgadu pamatnolīgumu uz 4 gadiem par dažāda svara, izmēra un krāsu kopēšanas un zīmēšanas papīra piegādi atbilstoši konkrētiem vides standartiem un tehniskajiem kritērijiem, kas minēti specifikāciju B daļā.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Cena
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 150 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce: Eiropas Savienības vispārējais budžets.
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

pretendentiem skenētā formātā (pdf) jāiesniedz pienācīgi parakstīts un datēts godavārda apliecinājums, kurš saistīts ar izslēgšanas un atlases kritērijiem un ir iekļauts konkursa dokumentos, un kurā norādīts, ka uz tiem neattiecas neviens no Finanšu regulas 106. un 107. pantā minētajiem gadījumiem un ka tie atbilst visiem iepriekš minētajiem atlases kritērijiem. Pretendentam, kuram piešķirs līguma slēgšanas tiesības, būs jāiesniedz dokumentāri pierādījumi, kas apliecina tā juridiskās personas statusu. To novērtēs, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

— uzņēmuma reģistrācijas apliecība un dibināšanas līguma un statūtu jaunākā versija vai tikai statūtu aktualizētā versija, ja tos uzskata par dibināšanas dokumentu,

— pierādījums par reģistrāciju profesionālajā reģistrā vai komercreģistrā un uzņēmumu reģistrā saskaņā ar pretendenta mītnes zemes tiesību aktu noteikumiem.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

pretendentiem skenētā formātā (pdf) jāiesniedz pienācīgi parakstīts un datēts godavārda apliecinājums, kurš saistīts ar izslēgšanas un atlases kritērijiem un ir iekļauts konkursa dokumentos, un kurā norādīts, ka uz tiem neattiecas neviens no Finanšu regulas 106. un 107. pantā minētajiem gadījumiem un ka tie atbilst visiem iepriekš minētajiem atlases kritērijiem. Pretendentam, kuram piešķirs līguma slēgšanas tiesības, būs jāiesniedz dokumentāri pierādījumi, kas apliecina tā finansiālās un saimnieciskās spējas. Tās novērtēs, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

— paziņojums par kopējo gada apgrozījumu pēdējos 2 finanšu gados, par kuriem pārskati ir slēgti, un apgrozījumu tādā pašā periodā un tādā pašā nozarē, kā minēts līgumā. Lai novērtētu finansiālo stāvokli, ja oficiālie pārskati vēl nav sagatavoti, apstiprināti, iesniegti vai sertificēti, attiecībā uz pēdējo un tuvāko finanšu gadu var iesniegt apgrozījuma sertifikātus, kurus pienācīgi parakstījis zvērināts grāmatvedis, revidents vai uzņēmuma revidents, kas pienācīgi reģistrēts profesionāļu sarakstā; lai apstiprinātu paziņojumu par apgrozījumu, pretendentam(-iem) jāiesniedz finanšu pārskati (kas attiecīgā gadījumā tikuši publicēti, ja publicēšana ir obligāta) par pēdējiem 2 finanšu gadiem, par kuriem pārskati ir slēgti, vai, ja tādu nav, jāiesniedz sertifikāts attiecībā uz pagaidu pārskatiem (kas jāpievieno) ar nosacījumu, ka minēto sertifikātu ir pienācīgi parakstījis zvērināts grāmatvedis, revidents vai apstiprināts uzņēmuma revidents, ja pārskati vēl nav oficiāli sagatavoti, apstiprināti, iesniegti vai sertificēti.

Ja kāda ārkārtēja iemesla dēļ, ko līgumslēdzēja iestāde uzskata par pamatotu, pretendents pieprasīto informāciju nevar iesniegt, viņš var pierādīt savas finansiālās spējas ar citiem līdzekļiem, kurus līgumslēdzēja iestāde uzskata par piemērotiem.

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

nepieciešamais minimālais apgrozījums: vidēji 100 000 EUR gadā attiecīgajā periodā.

III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

pretendentiem skenētā formātā (pdf) jāiesniedz pienācīgi parakstīts un datēts godavārda apliecinājums, kurš saistīts ar izslēgšanas un atlases kritērijiem un ir iekļauts konkursa dokumentos, un kurā norādīts, ka uz tiem neattiecas neviens no Finanšu regulas 106. un 107. pantā minētajiem gadījumiem un ka tie atbilst visiem iepriekš minētajiem atlases kritērijiem. Pretendentam, kuram piešķirs līguma slēgšanas tiesības, būs jāiesniedz dokumentāri pierādījumi, kas apliecina tā tehniskās un profesionālās spējas. Tās novērtēs, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

— tādu līgumu saraksts salīdzināmā kategorijā, kas vai nu tiek pildīti pašreiz, vai ir izpildīti pēdējos 3 gados, norādot to vērtību, izpildes un pabeigšanas datumus, kā arī to, vai piegāžu saņēmējs ir privāta vai publiska juridiskā persona.

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

pretendentiem tādējādi jābūt:

— vismaz 3 gadu pieredzei tāda iepirkuma jomā, kas ir līdzīgs šajā līgumā pieprasītajam,

— izpildījušiem vismaz 3 veida un kopējās vērtības (vismaz 150 000 EUR) ziņā līdzīgus piegāžu līgumus pēdējos 3 gados (sk. 5. veidlapu).

III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vienu uzņēmēju
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 16/12/2016
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Bulgāru valoda, Čehu valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Angļu valoda, Spāņu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Lietuviešu valoda, Latviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Zviedru valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 22/12/2016
Vietējais laiks: 10:00
Vieta:

12, rue Alcide de Gasperi, Luxembourg-Kirchberg.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

pretendentiem vai to pārstāvjiem, kas vēlas piedalīties piedāvājumu atvēršanā, tas jāapstiprina rakstiski (e-pasts: eca-procurement.service@eca.europa.eu fakss +352 4398 46667) līdz 21.12.2016 (12:00), kā arī jānodrošina atbilstoša pilnvara, kas ļauj pārstāvēt uzņēmumu vai konsorciju. Piedalīties var 1 katra uzņēmuma/konsorcija pārstāvis.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
VI.3)Papildu informācija:

Šis uzaicinājums uz konkursu nav uzskatāms par līgumsaistībām no Revīzijas palātas puses. Minētās saistības būs spēkā tikai pēc līguma parakstīšanas ar veiksmīgo pretendentu.

Papildu informācijas pieprasījumi jānosūta, izmantojot saiti "Izveidot jautājumu", kas atrodas cilnē "Jautājumi un atbildes", attiecīgajā "Ted eTendering" lapā (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1977).

Uz papildu informācijas pieprasījumiem, kas saņemti vēlāk nekā 5 darbdienas pirms piedāvājumu piegādes termiņa, atbildes netiks sniegtas.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Vispārējā tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100

Interneta adrese: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
Pilns nosaukums: Eiropas Ombuds
Pilsēta: Strasbourg
Pasta indekss: 67001
Valsts: Francija
Tālrunis: +33 388172313

Interneta adrese: http://ombudsman.europa.eu/

VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš to uzzinājis. Sūdzības iesniegšana Eiropas Ombudam nevar ne atlikt šo periodu, ne arī atklāt jaunu periodu pārsūdzību iesniegšanai.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Eiropas Revīzijas palāta, Procurement Service
Pasta adrese: 12, rue Alcide de Gasperi
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: 1615
Valsts: Luksemburga
E-pasts: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Tālrunis: +352 4398-47611
Fakss: +352 4398-46955

Interneta adrese: http://www.eca.europa.eu

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
25/10/2016