Услуги - 387877-2018

06/09/2018    S171    Съд на Европейския съюз - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Люксембург-Люксембург: Преместване на административните отдели на Съда на Европейския съюз

2018/S 171-387877

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
код NUTS: LU000
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: AO-UGB@curia.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://curia.europa.eu

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3902
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Преместване на административните отдели на Съда на Европейския съюз

Референтен номер: COJ-PROC-18/006
II.1.2)Основен CPV код
98392000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Съдът реши да стартира тази покана за участие в търг за възлагане на обществена поръчка за предоставяне на услуги по преместване на различните административни звена на Съда в контекста на освобождаване на помещенията от сграда Т/T bis и заемане на новата Tour C, от неговия сграден фонд, която понастоящем се строи.

Заданието се състои от пет работни пакета:

— координация и подготвителни дейности за преместване,

— предоставяне на различни съоръжения (камиони, асансьори, колички, кашони и т.н.),

— предоставяне на услуги по самото преместване,

— координиране на изключването и повторно свързване на телефони, персонални компютри и принтери,

— координиране на услугите по почистване.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 800 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU
код NUTS: LU000
Основно място на изпълнение:

Люксембург, Люксембург

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Целта на тази поръчка е да се осигури съдействие, координация и мониторинг на преместванията на персонала на различните служби на Съда, както и да се предоставят услуги по преместване на различните административни звена на Съда в контекста на освобождаване на помещенията на Съда в сграда T/T bis и заемането на новата Tour C, от неговия сграден фонд, която понастоящем се строи.

Поръчката ще включва по специално, но не без да се ограничава до 2 аспекта: подготовка на преместванията и самите премествания, включително свързаните с тях услуги.

Подробна информация може да бъде намерена в приложение I - Технически спецификации от тръжните спецификации.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 800 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Начална дата: 15/02/2019
Крайна дата: 16/08/2019
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Посещенията на място ще се проведат на датите, посочени в писмото-покана за участие в търг. Присъствието за посещението на място е задължително и офертите на икономическите оператори, които не са участвали в това посещение, ще бъдат отхвърлени. Икономическите оператори, които желаят да участват, трябва да съобщят за проявения интерес по електронна поща на следния адрес: AO-UGB@curia.europa.eu

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вж. точка 5.4.1) от тръжните спецификации.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 01/11/2018
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 07/11/2018
Местно време: 10:30
Място:

Отварянето на офертите ще се състои в сградата на Съда на Европейския съюз, bâtiment Tour A, bureau 018/11, Rue du Fort Niedergrünewald, L-2925, Luxembourg, ЛЮКСЕМБУРГ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Оферентите, които желаят да присъстват при отварянето на офертите, трябва да потвърдят това писмено, на адрес AO-UGB@curia.europa.eu, най-късно до 5.11.2018 г. Допуска се само по един представител на оферент. Той трябва да му носи своята лична карта и документ, който го оправомощава да представлява оферента на заседанието по отваряне на офертите.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Телефон: +352 43031

Интернет адрес: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Европейски омбудсман
Пощенски адрес: 1 avenue du Président Robert Schuman
Град: Strasbourg
Пощенски код: 67001
Държава: Франция
Телефон: +33 388172313

Интернет адрес: https://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Телефон: +352 43031

Интернет адрес: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7039/fr/

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
30/08/2018