Услуги - 387877-2018

06/09/2018    S171

Люксембург-Люксембург: Преместване на административните отдели на Съда на Европейския съюз

2018/S 171-387877

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
код NUTS: LU000 Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: AO-UGB@curia.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://curia.europa.eu
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3902
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Преместване на административните отдели на Съда на Европейския съюз

Референтен номер: COJ-PROC-18/006
II.1.2)Основен CPV код
98392000 Услуги по преместване
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Съдът реши да стартира тази покана за участие в търг за възлагане на обществена поръчка за предоставяне на услуги по преместване на различните административни звена на Съда в контекста на освобождаване на помещенията от сграда Т/T bis и заемане на новата Tour C, от неговия сграден фонд, която понастоящем се строи.

Заданието се състои от пет работни пакета:

— координация и подготвителни дейности за преместване,

— предоставяне на различни съоръжения (камиони, асансьори, колички, кашони и т.н.),

— предоставяне на услуги по самото преместване,

— координиране на изключването и повторно свързване на телефони, персонални компютри и принтери,

— координиране на услугите по почистване.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 800 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU LUXEMBOURG
код NUTS: LU000 Luxembourg
Основно място на изпълнение:

Люксембург, Люксембург

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Целта на тази поръчка е да се осигури съдействие, координация и мониторинг на преместванията на персонала на различните служби на Съда, както и да се предоставят услуги по преместване на различните административни звена на Съда в контекста на освобождаване на помещенията на Съда в сграда T/T bis и заемането на новата Tour C, от неговия сграден фонд, която понастоящем се строи.

Поръчката ще включва по специално, но не без да се ограничава до 2 аспекта: подготовка на преместванията и самите премествания, включително свързаните с тях услуги.

Подробна информация може да бъде намерена в приложение I - Технически спецификации от тръжните спецификации.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 800 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Начална дата: 15/02/2019
Крайна дата: 16/08/2019
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Посещенията на място ще се проведат на датите, посочени в писмото-покана за участие в търг. Присъствието за посещението на място е задължително и офертите на икономическите оператори, които не са участвали в това посещение, ще бъдат отхвърлени. Икономическите оператори, които желаят да участват, трябва да съобщят за проявения интерес по електронна поща на следния адрес: AO-UGB@curia.europa.eu

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вж. точка 5.4.1) от тръжните спецификации.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 01/11/2018
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 07/11/2018
Местно време: 10:30
Място:

Отварянето на офертите ще се състои в сградата на Съда на Европейския съюз, bâtiment Tour A, bureau 018/11, Rue du Fort Niedergrünewald, L-2925, Luxembourg, ЛЮКСЕМБУРГ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Оферентите, които желаят да присъстват при отварянето на офертите, трябва да потвърдят това писмено, на адрес AO-UGB@curia.europa.eu, най-късно до 5.11.2018 г. Допуска се само по един представител на оферент. Той трябва да му носи своята лична карта и документ, който го оправомощава да представлява оферента на заседанието по отваряне на офертите.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Телефон: +352 43031
Интернет адрес: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Европейски омбудсман
Пощенски адрес: 1 avenue du Président Robert Schuman
Град: Strasbourg
Пощенски код: 67001
Държава: Франция
Телефон: +33 388172313
Интернет адрес: https://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Телефон: +352 43031
Интернет адрес: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7039/fr/
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
30/08/2018