Услуги - 388730-2019

16/08/2019    S157    - - Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Мадан: Строителен надзор по време на строителството

2019/S 157-388730

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Мадан
000614984
ул. „Обединение“ № 14
Мадан
4900
България
Лице за контакт: Росица Волевска — юрисконсулт — Дирекция „Специализирана администрация“
Телефон: +359 30898220
Електронна поща: madanoba@gmail.com
Факс: +359 30898277
код NUTS: BG424

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.madan.bg/

Адрес на профила на купувача: http://www.madan.bg/currentNews-3528-newitem.htm

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мадан“

II.1.2)Основен CPV код
71521000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Упражняване на строителен надзор по на строителството по проект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мадан“, който предвижда изпълнението на: ремонт и реконструкция на довеждащ водопровод и разпределителна водопроводна мрежа, изграждане на водоем 175 куб.м“ в с. Бориново; реконстр. и рехаб. на с/ма от довеждащи водопроводи от група извори в м. „Хвойновица“ до съществ. помпена станция (ПС), напорен водопровод от ПС до същ. водоем в с. Букова поляна“; реконстр. и рехаб. на с/ма от довеждащи водопроводи и от група извори в м. Полене, з-ще на с. Върбина до същест. водоем в мах. „Камберовска“; външен водопровод за водоснабд. на с. Чурка и с. Ловци; Вътрешна водопроводна мрежа в с. Средногорци и вътр. водопр. мрежа на с. Върбина — ІІ етап. В съотв. с чл. 48, ал. 1 от ЗОП, необх. характеристики на всеки обект и пълен обем по обекти, са подробно индивидуализирани в техн. спецификации. При изпълнение се следват изискв. на чл. 168 от ЗУТ.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 55 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71521000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG424
Основно място на изпълнение:

Територията на община Мадан.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Да упражнява строителен надзор по смисъла на чл. 168 от ЗУТ за изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мадан“ в съответствие с одобрените инвестиционни проекти, техническите спецификации, техническата оферта, договора за извършването на възложените СМР и останалите изисквания за изпълнение на договора и въвеждане на обектите в експлоатация, които са както следва:

1) Обект: „Водоснабдяване на с. Бориново — ремонт и реконструкция на довеждащ водопровод и разпределителна водопроводна мрежа, изграждане на водоем 175 куб.м“. Строежът е I категория, съгласно разрешение за строеж № 43 от 29.9.2016 г.;

2) Обект: „Реконструкция и рехабилитация на система от довеждащи водопроводи от група извори в местността „Хвойневица“, до съществуваща помпена станция, напорен водопровод от помпена станция до съществуващ водоем в с. Букова Поляна“. Строежът е I категория, съгласно разрешение за строеж № 45 от 29.9.2016 г.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Организация за качествено изпълнение на поръчката / Тежест: 50 %
Цена - Тежест: 50 %
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Настоящата обществена поръчка се финансира по Договор № 21/07/2/0/00609 от 11.10.2018г. по Мяркя 7 на ПРСР2014-2020г.

II.2.14)Допълнителна информация

Плащанията ще се извършват, както следва:

Авансово плащане в размер на 50 % от стойността на договора, платима в срок от 10 дни, след получено авансово плащане в община Мадан от Държавен фонд „Земеделие“. Окончателно плащане в размер на 50 % от от стойността на договора, платима в срок от 30 дни, след окончателно приемане на обектите, с издаване на разрешение за ползване.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 238-543848
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 19-У-067/12.08.2019г.
Наименование:

Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мадан“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
12/08/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 10
Брой на офертите, постъпили от МСП: 10
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
ДЗЗД „Рафаилов — Стройнорм“
177375583
ул. „Родопски извор“ № 54
София
1680
България
Телефон: +359 24942412
Електронна поща: info@rafailov-consult.com
Факс: +359 24942413
код NUTS: BG412
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 55 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/08/2019