Tjänster - 388843-2018

06/09/2018    S171    - - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Sverige-Mölnlycke: Rådgivning

2018/S 171-388843

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Härryda kommun
212000-1264
Råda torg
Mölnlycke
435 80
Sverige
Kontaktperson: Charlotte Hemvik
E-post: charlotte.hemvik@harryda.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.harryda.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afirkkfekc&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afirkkfekc&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Familjerådgivning

Referensnummer: 2018KS680
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
85312320
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Omfattning och syfte

Avtalet omfattar följande tjänster:

Familjerådgivning enligt kap 3 § socialtjänstlagen (SoL), vilket innebär verksamhet som består av samtal med syfte att bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden och familjer.

För en närmare beskrivning, se kapitel 5 Krav på tjänsten

Målet är att tillgodose Härryda kommuns invånares behov av en familjerådgivning som är av hög kvalitet och kompetens, samt lätt att få tillgång till inom rimlig tid.

Ramavtalet är ett avtal med volymförpliktelser.

Verksamhet som berör ramavtalsområdet kan bedrivas i egen regi. I sådana fall är ramavtalet att betrakta som ett komplement till den egna verksamheten.

Observera att det kan finnas redan gällande avtal för verksamhet som berör ramavtalets område. Dessa avtal upphör inte att gälla med anledning av detta ramavtal.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
85000000
85121270
85312300
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Omfattning och syfte

Avtalet omfattar följande tjänster:

Familjerådgivning enligt kap 3 § socialtjänstlagen (SoL), vilket innebär verksamhet som består av samtal med syfte att bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden och familjer.

För en närmare beskrivning, se kapitel 5 Krav på tjänsten

Målet är att tillgodose Härryda kommuns invånares behov av en familjerådgivning som är av hög kvalitet och kompetens, samt lätt att få tillgång till inom rimlig tid.

Ramavtalet är ett avtal med volymförpliktelser.

Verksamhet som berör ramavtalsområdet kan bedrivas i egen regi. I sådana fall är ramavtalet att betrakta som ett komplement till den egna verksamheten.

Observera att det kan finnas redan gällande avtal för verksamhet som berör ramavtalets område. Dessa avtal upphör inte att gälla med anledning av detta ramavtal.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/01/2019
Slut: 31/12/2022
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 09/10/2018
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 09/04/2019
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 10/10/2018
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Göteborg
Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
05/09/2018