Услуги - 389905-2014

15/11/2014    S221    Съд на Европейския съюз - Услуги - Допълнителна информация - Открита процедура 

Люксембург-Люксембург: Поръчка в областта на контрола на достъпа – обновяване на системи за контрол на достъпа и добавяне на четящи устройства за карти

2014/S 221-389905

Незавършена процедура

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 4.6.2014 г., 2014/S 106-185761)

Съд на Европейския съюз, Генерална дирекция „Инфраструктура“, дирекция „Сгради“, на вниманието на: Franck Salvador, plateau de Kirchberg, 2925Люксембург, ЛЮКСЕМБУРГ. Тел. +352 4303-4648. Факс +352 4303-3637. Електронна поща: cj09_2014@curia.europa.eu


NB:

Поръчката не беше възложена.

Беше взето решение поръчката да не се възлага поради следната причина: стойността на получената оферта надвишава 45 % от прогнозната максимална стойност в точка 1.6 на спецификациите.