TED tīmekļvietne kopš 2022. gada 2. novembra ir gatava e-veidlapām. Meklēšanas funkcija mainīsies: pielāgojiet savus iepriekš noteiktos ekspertu līmeņa vaicājumus. Iepazīstieties ar izmaiņām vietnes jaunumos un atjauninātajās palīdzības lapās.

Pakalpojumi - 391825-2015

Rādīt kompakto skatījumu

06/11/2015    S215

Beļģija-Brisele: Pētījums attiecībā uz ziņošanu par finansējumu klimata pārmaiņu jomā, ietverot metodikas jautājumus, pārskata informācijas sagatavošanu un jauno vajadzību novērtējumu

2015/S 215-391825

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Pakalpojumi

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Pilns nosaukums: Eiropas Komisija, Klimata politikas ģenerāldirektorāts, CLIMA.SRD.2 – Finanses
Pasta adrese: BU 9, 01/005
Pilsēta: Brisele
Pasta indekss: 1049
Valsts: Beļģija
Kontaktpersona(-as): Tirgus grupa
E-pasts: clima-tenders@ec.europa.eu

Interneta adrese(-s):

Līgumslēdzējas iestādes galvenā adrese: http://ec.europa.eu/clima/tenders/index_en.htm

Elektroniska piekļuve informācijai: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=921

I.2)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.3)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
I.4)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā
Līgumslēdzēja iestāde veic iepirkumu citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā: nē

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.1)Līgumam piešķirtais nosaukums
Pētījums attiecībā uz ziņošanu par finansējumu klimata pārmaiņu jomā, ietverot metodikas jautājumus, pārskata informācijas sagatavošanu un jauno vajadzību novērtējumu.
II.1.2)Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorija Nr. 12: Arhitektūras pakalpojumi; inženiertehniskie pakalpojumi un integrētie inženiertehniskie pakalpojumi; pilsētplānošanas un ainavu arhitektūras pakalpojumi; saistītie zinātnisko un tehnisko konsultāciju pakalpojumi; tehniskās testēšanas un analīzes pakalpojumi
Galvenā būvdarbu veikšanas vieta, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta: ārpus iestādes.
NUTS kods
II.1.3)Informācija par vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu (DIS)
II.1.4)Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts
ES dalībvalstis un Eiropas Komisija uzskata, ka finansējumam klimata pārmaiņu jomā jābūt pārredzamam, lai veidotu uzticēšanos. Pašreiz ES un tās dalībvalstīm ir pienākums ziņot par finansiālo atbalstu, kas tiek sniegts gan Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām (UNFCCC) starptautiskajā satvarā, gan ES satvarā, proti, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 21.5.2013 Regulu (ES) Nr. 525/2013 par mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju pārraudzībai un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai valstu un Savienības līmenī saistībā ar klimata pārmaiņām un par Lēmuma Nr. 280/2004/EK atcelšanu (Pārraudzības mehānisma regula). Ar šo pētījumu jānodrošina atbalsts dažādo ziņošanas saistību ietvaros saņemtās informācijas izvērtēšanai un apkopošanai, kā arī metodisko pieeju uzlabošanai. Turklāt ES un tās dalībvalstīm būs svarīgi izstrādāt pieeju finansējumam klimata pārmaiņu jomā, ņemot vērā pašreizējās darba plūsmas dažādu procesu (piem., ESAO, daudzpusējo attīstības banku) ietvaros un klimata pārmaiņu jomas finansējuma nozīmi gaidāmajā Klimata nolīgumā. Līgums ietver arī uzdevumus, kas saistīti ar jaunām norisēm šajās jomās.
II.1.5)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

90700000 Vides pakalpojumi

II.1.6)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA): jā
II.2)Līguma(-u) kopējā galīgā vērtība
II.2.1)Līguma(-u) kopējā galīgā vērtība
Vērtība: 210 538 EUR

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Procedūras veids
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta
IV.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
IV.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums saskaņā ar
1. Piedāvātās metodikas kvalitāti. Svērums 60
2. Darba organizāciju. Svērums 20
3. Kvalitātes kontroles pasākumiem. Svērums 20
IV.2.2)Informācija par elektronisko izsoli
Ir piemērota elektroniskā izsole: nē
IV.3)Administratīvā informācija
IV.3.1)Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde
CLIMA.A.2/ETU/2015/0011.
IV.3.2)Iepriekšēja(-as) publikācija(-as) par šo pašu līgumu

Iepriekšējs informatīvs paziņojums

Paziņojuma numurs ES OV: 2015/S 37-062225, 21.2.2015

Paziņojums par līgumu

Paziņojuma numurs ES OV: 2015/S 120-218768, 25.6.2015

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līgums Nr.: 340203/2015/714147/ETU/CLIMA.A.2
V.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas lēmuma datums:
22.10.2015
V.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 6
V.3)Tā uzņēmēja nosaukums un adrese, kuram nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības

Pilns nosaukums: Öko-Institut e.V.
Pasta adrese: Merzhauser Straße 173
Pilsēta: Freiburga
Pasta indekss: 79100
Valsts: Vācija

V.4)Informācija par līguma vērtību
Līguma sākotnēji paredzētā kopējā vērtība:
Vērtība: 250 000 EUR
Līguma kopējā galīgā vērtība:
Vērtība: 210 538 EUR
Bez PVN
Ja tā ir gada vai mēneša vērtība:
Mēnešu skaits: 9
V.5)Informācija par apakšlīgumiem
Ir paredzēti apakšlīgumi: jā
Līguma vērtība vai proporcionālā daļa, par kuru visticamāk tiks slēgti apakšlīgumi ar trešām personām:
Proporcija: 44 %

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
VI.2)Papildu informācija:
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 25.10.2012 Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (Finanšu regulas) piemērošanas noteikumu 134. panta 1. punkta f) apakšpunktu 3 gadu laikā pēc sākotnējā līguma noslēgšanas līgumslēdzēja iestāde izņēmuma gadījumos varēs izmantot sarunu procedūru par papildu pakalpojumiem (bez iepriekšējas paziņojuma par līgumu publicēšanas), kas ir tādu līdzīgu pakalpojumu atkārtošanās (maksimāli līdz 50 % no sākotnējā līguma vērtības), kurus tā pati līgumslēdzēja iestāde uzticējusi uzņēmējam, kam piešķirts sākotnējais līgums.
Konkursa dokumenti būs pieejami lejupielādei I.1. iedaļā norādītajā adresē. Šī tīmekļa vietne tiks regulāri atjaunināta, un pretendentu pienākums konkursa norises laikā ir sekot līdzi precizējumiem un izmaiņām.

Lūdzam ņemt vērā, ka iepriekšējā informatīvajā paziņojumā (2015/S 37-062225, 21.2.2015) norādītais budžets bija 250 000 EUR un nosaukums – "Ziņošana par finansējumu klimata pārmaiņu jomā: 1) starptautiskās informācijas par finansējumu klimata pārmaiņu jomā / Pārraudzības mehānisma regulas novērtējums; 2) publiskais finansējums; 3) privātais finansējums". Paziņojumā par līgumu norādītais faktiskais budžets bija 225 000–250 000 EUR.

VI.3)Pārsūdzības procedūras
VI.3.1)Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām

Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luksemburga
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Pārsūdzību iesniegšana
Precīza informācija par pārsūdzību iesniegšanas termiņu(-iem): jūs varat iesniegt piezīmes par piešķiršanas procedūru I.1. iedaļā minētajai līgumslēdzējai iestādei.

Ja uzskatāt, ka pieļauta administratīva kļūme, varat iesniegt sūdzību Eiropas Ombudam 2 gadu laikā no dienas, kad esat uzzinājis par faktiem, uz kuriem balstīta sūdzība (sk. http://www.ombudsman.europa.eu). Šādas sūdzības iesniegšana nevar ne atlikt pārsūdzību iesniegšanas termiņu, ne arī noteikt jaunu periodu pārsūdzību iesniegšanai.

2 mēnešu laikā no piešķiršanas lēmuma paziņošanas varat iesniegt pārsūdzību VI.3.1. iedaļā minētajai struktūrai.
VI.3.3)Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu
VI.4)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
27.10.2015