Строителство - 391896-2019

20/08/2019    S159    - - Строителство - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Хисаря: Строителни и монтажни работи

2019/S 159-391896

Обявление за поръчка

Строителство

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Хисаря
000471671
ул. „Генерал Гурко“ № 14
Хисаря
4180
България
Лице за контакт: инж. Цонка Войводинова
Телефон: +359 33762180
Електронна поща: obhisar@hisar.bg
Факс: +359 33762030
код NUTS: BG421

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.hisar.bg

Адрес на профила на купувача: https://op.hisar.bg/index.php/процедури-по-зоп/87-открита-процедура.html

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://op.hisar.bg/index.php/%20процедури-по-зоп/87-открита-процедура.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Инженеринг (проектиране, СМР, доставка на машини и оборудване (стационарно) и авторски надзор) за обект „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за нуждите на община Хисаря“

II.1.2)Основен CPV код
45000000
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Описание:

Дейност 1. Изготвяне на работен проект за изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за нуждите на община Хисаря, съгласно разработените параметри и данните от ПИП, избраната технология и разпределените части на проекта (зони);

Дейност 2. Изпълнение на СМР: включва изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за нуждите на община Хисаря, съгласно изготвения работен проект, вкл. изграждане на съпътстваща техническа инфраструктура. Изпълнителят следва да изготви цялата необходима документация по време на строителството, съгласно Наредба № 3/31.7.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, до въвеждане на обекта в експлоатация;

Дейност 3. Доставка, монтаж и пуск на необходимото оборудване за въвеждане в експлоатация на инсталацията съгласно избраната технология и ПИП, вкл. обучение на персонала; Дейност 4. Авторски надзор.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 027 683.34 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45000000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:

На територията на община Хисаря.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Описание:

Дейност 1. Изготвяне на работен проект за изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за нуждите на община Хисаря, съгласно разработените параметри и данните от прединвестиционните проучвания, избраната технология и разпределените части на проекта (зони);

Дейност 2. Изпълнение на строително-монтажните работи: включва изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за нуждите на община Хисаря, съгласно изготвения работен проект, вкл. изграждане на съпътстваща техническа инфраструктура. Изпълнителят следва да изготви цялата необходима документация по време на строителството, съгласно Наредба № 3/31.7.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, до въвеждане на обекта в експлоатация;

Дейност 3. Доставка, монтаж и пуск на необходимото оборудване за въвеждане в експлоатация на инсталацията съгласно избраната технология и ПИП, вкл. обучение на персонала за работа с инсталациите;

Дейност 4. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството, съгласно одобрения работен проект, в съответствие с изискванията на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове за неговото прилагане и подписване на всички актове и протоколи по време на изпълнение на СМР, съгласно ЗУТ и Наредба № 3/31.7.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, до въвеждане на обекта в експлоатация, посещение на обекта (строежа) по време на авторския надзор, консултации на строителната площадка при изпълнение на обекта, извършване на допустими от закона промени в проекта чрез отразяване в екзекутивни чертежи при необходимост.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 027 683.34 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 300
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект (№ и Име): ИСУН № BG16M1OP002-2.005-0017 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. необходимото оборудване

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1. На основание чл. 60 от ЗОП участниците трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) (http://register.ksb.bg/) към КСБ за изпълнение на строежи четвърта група, втора категория.

Съгласно чл. 60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за регистрация се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

В случай, че участникът е посочил в офертата си, че ще ползва подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

Важно: при подаване на офертата — обстоятелството по т. 1 се удостоверява в Част IV, раздел А на еЕЕДОП, като се посочва информация, относно актуалното вписване на участника в съответен професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен, като се посочва дали съответните документи са на разположение в електронен формат, както и интернет адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа.

Доказване: съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, в т.ч. и подизпълнители, които са посочени от него, че ще изпълняват СМР, да представи документи по чл. 60, ал. 1 от ЗОП — заверени копия от удостоверения или талони за регистрация или други еквивалентни документи, актуални към датата на сключване на договора.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците подават информация за реализиран оборот в сферата на строителството, през последните 3 (три) приключили финансови години (2016 г., 2017 г., 2018 г.), в зависимост от датата, на която са създадени или са започнали дейността, изчислен на база годишните обороти. Съгласно § 2, т. 66 от ДР на ЗОП „Годишен общ оборот“ е сумата от нетните приходи от продажби по смисъла на Закона за счетоводството.

Удостоверяване: декларира се в еЕЕДОП, част IV, раздел Б.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП изискването се удостоверява/доказва с един или няколко от следните документи при условията на чл. 112, ал. 9 от ЗОП:

1. удостоверения от банки;

2. ГФО или неговите съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

3. Справка за общия оборот;

2. Участниците в обществената поръчка следва да са застраховани за риска „Професионална отговорност в проектирането“ и „Професионална отговорност на строителя“ съгласно чл. 171 от ЗУТ, с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, определена с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135480320), (обектът, предмет на поръчката, е четвърта група, втора категория строежи) или еквивалентна. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването важи съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението (всеки член на обединението, който ще изпълнява строителни работи, трябва да притежава изискуемите застраховки). В случай, че участникът е посочил в офертата си че ще ползва подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват. За участник(лице), установен(о)/регистриран(о) извън Р. БЪЛГАРИЯ, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалент на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът (лицето).

Удостоверяване: участниците попълват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа, срок на застраховката) в еЕЕДОП, Част IV: „Критерии за подбор“, раздел, Б. „Икономическо и финансово състояние“, за наличие на валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл. 171 ал. 1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл. 5, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ (за чуждестранните лица). Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката (обектът, предмет на поръчката, е четвърта група, втора категория строежи).

Доказване: при сключване на договора, участникът избран за изпълнител, следва да представи заверено копие на актуализирана/валидна застрахователна полица или еквивалентен документ (за чуждестранните лица) съобразно декларираното в еЕЕДОП, а в случай, че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора — и заверено копие на новата застрахователна полица. Възложителят не изисква такива документи при сключване на договора в хипотезите по чл. 112, ал. 9 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Всеки участник в процедурата: трябва да е реализирал общ оборот за последните 3 приключили финансови години (2016 г., 2017 г., 2018 г.) в размер минимум 1 200 000,00 BGN (един милион и двеста хиляди лева);

2. Участниците в обществената поръчка следва да са застраховани за риска „Професионална отговорност в проектирането“ — 200 000 BGN и „Професионална отговорност на строителя“ — 400 000 BGN.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът трябва да има опит през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, в изпълнението на дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. За „сходни“ дейности с предмета на поръчката се разбира: изпълнение на строителство/инженеринг на обект от инфраструктура за обезвреждане/третиране на отпадъци (или съпоставими към тях за чуждестранните участници). Участникът попълва информация за съответствие с изискването в Част IV, Раздел В от еЕЕДОП.

В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и при подписване на договор за изпълнение на поръчката, минималното изискване по т. 3.3.1 се доказва със Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, за последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

2. Участникът декларира съответствие с поставеното изискване за технически персонал чрез представяне на ЕЕДОП в Част IV: „Критерии за подбор“, буква В: „Технически и професионални способности“, т. 2 и 6) от ЕЕДОП (посочва се професионалната компетентност на лицата в това число: трите имена и позиция; образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение); професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател); професионален опит/опит (месторабота, период, длъжност, основни функции).

Доказване: при сключване на договора участникът, избран за изпълнител, следва да представи списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата, удостоверяващ декларираната информация за персонала в ЕЕДОП.

3. Участникът трябва да има внедрени системи съгласно стандарти, както следва:

(1) Система за управление на качеството в обхват, включващ изпълнение на строително-монтажни работи (или съпоставими с тях за чуждестранните участници);

(2) Система за управление на околната среда, в обхват, включващ изпълнение на строително-монтажни работи (или съпоставими с тях за чуждестранните участници).

Сертификатите по (1) и (2) трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини, при условие че участникът е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

Удостоверяване: участниците декларират съответствие с изискванията в Част IV, раздел Г от еЕЕДОП: стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление.

В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и при сключване на договор за изпълнение на поръчката, изискванията се доказват с представянето на Копия от валидни сертификати за внедрени „Система за управление на качеството“ или еквивалент и „Система за опазване на околната среда“ или еквивалент или аналогични европейски или международни стандарти за опазване на околната среда, с посочения от възложителя обхват или еквивалентен.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум една дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.

2. Участникът следва да разполага минимум със следния технически персонал за изпълнение на поръчката:

а) Ръководител на проектантския екип да притежава общ професионален опит по придобитата специалност — минимум 2 (две) години; специфичен опит — участие на ръководна длъжност в изпълнение на един строеж от четвърта група — втора категория или по-висока или еквивалентна категория строеж (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е придобил опита).

Технически персонал за изпълнение на строителството: ръководител на екипа — да притежава професионален опит — минимум 5 (пет) години професионален опит по специалността; специфичен опит като технически ръководител при изпълнението на минимум един обект, съставляващ строеж от четвърта група — втора категория или по-висока категория строежи или еквивалентно (съгласно законодателството на държавата, в която участника е придобил опита).

Специалист „Контрол на качеството“ — лице, притежаващо валидно удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол за съответствие на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ; специфичен опит на сходна позиция в изпълнението на минимум 1 обект, съставляващ строеж от четвърта група — втора категория или по-висока категория строежи или еквивалентно (съгласно законодателството на държавата, в която участника е придобил опита).

Специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“ — лице, притежаващо валидно удостоверение за преминато обучение по безопасни и здравословни условия на труд или еквивалентен документ; специфичен опит на сходна позиция в изпълнението на минимум един обект, съставляващ строеж от четвърта група — втора категория или по-висока категория строежи или еквивалентно (съгласно законодателството на държавата, в която участника е придобил опита).

Участникът трябва да посочи отделни лица за всяка от позициите от екипа за изпълнение на строителството.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

1.Участникът, определен за изпълнител, при подписване на договора представя гаранция за изпълнение в размер на 2 % от стойността на договора за обществена поръчка. По отношение Гаранцията за изпълнение важат разпоредбите на чл. 111 от ЗОП.

Гаранциите се предоставят в една от следните форми:

а) парична сума;

б) банкова гаранция;

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранциите във формата на парична сума могат да се внасят по банков път по сметка на Община Хисаря: IBAN: BG16СЕСВ979033С8105200, банков код BIC: СЕСВBGSF, обслужваща банка: „Централна кооперативна банка“ АД, а банковата гаранция — оригинал, издаден от българска или чуждестранна банка, да бъде със срок на валидност 30 (тридесет) дни по-дълъг от общия срок на действие на договора.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 16/09/2019
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 8 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 17/09/2019
Местно време: 11:00
Място:

Гр. Хисаря, ул. „Гурко“ № 14, заседателната зала на І етаж в сградата на общинската администрация.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП. При представляване на участниците при отваряне на офертите от упълномощени представители, същите трябва да се легитимират с пълномощно.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, когато участникът:

1. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а—159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194—217, чл. 219—252, чл. 253—260, чл. 301—307, чл. 321, 321а и чл. 352—353е от Наказателния кодекс;

2. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301—305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:

1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице — се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

2. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;

3. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

4. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

5. опитал е да:

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация; или

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Национални основания за отстраняване са:

— наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 44 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП),

— наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици,

— обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/08/2019