Строителство - 393265-2015

07/11/2015    S216    Съд на Европейския съюз - Строителство - Обявление за поръчка - Ограничена процедура 

Люксембург-Люксембург: Дейности по подобряване и изменение за защитени помещения

2015/S 216-393265

Обявление за поръчка

Строителство

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Съд на Европейския съюз, Генерална дирекция „Инфраструктура“, дирекция „Сгради“
plateau de Kirchberg
На вниманието на: Директор „Сгради“
2925 Люксембург
Люксембург
Телефон: +352 4303-1
Адрес за електронна поща: immeubles@curia.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://curia.europa.eu/

Адрес на профила на купувача: http://curia.europa.eu/

Електронен достъп до информация: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_11155/#appels_encours

Допълнителна информация може да бъде получена от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на: Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Дейности по подобряване и изменение за защитени помещения.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Съд на Европейския съюз, 2925 Люксембург, ЛЮКСЕМБУРГ.

код NUTS LU000

II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Обявлението обхваща обществена поръчка
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Дейности по изменение и подобряване за защитени помещения с обща площ 60 m2, включително планове за извършването на тези дейности и специални техники.

II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

45262700, 45262400, 45312200, 45421100, 35120000, 45421141, 45421147, 45432000

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :

Дейности по изменение и подобряване за защитени помещения с обща площ 60 m2, включително планове за извършването на тези дейности и специални техники.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 400 000 EUR
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 3 (считано от датата на възлагане на поръчката)

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
Няма.
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Плащането на услугите трябва да бъде в съответствие с Финансовия регламент на европейските институции и в съответствие с процедурите, посочени в документите на поканата за участие в търг.
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
Дружеството или солидарно отговорното обединение от дружества, представлявано от обща страна (например временно сдружение), с необходимите права да изпълни поръчката, което трябва да бъде единствената страна за контакт със Съда на Европейския съюз.
III.1.4)Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : да
Описание на особените условия: включените лица, както по време на етапа на поканата за участие в търг, така и по време на изпълнението на поръчката, трябва да имат разрешително за достъп от ниво „EU secret“. Оферентът трябва да представи доказателство за неговите възможности да включва лица в заданието, които имат разрешително за достъп от ниво „EU secret“, или да потвърди писмено, че ще предприеме всички необходими мерки за гарантиране на спазването на това изискване при получаване на известието, че неговото заявление е било успешно. Поверителността на информацията трябва да бъде гарантирана в съответствие с изискванията, посочени в спецификациите.
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: А. кандидатите трябва да предоставят надлежно попълнена, подписана и датирана клетвена декларация (формуляр за тази клетвена декларация трябва да бъде поискан от следния адрес: marchespublics-contrats@curia.europa.eu):

а) удостоверявайки, че те не попадат в 1 от следните положения:
а1) те са обявени в несъстоятелност или са в ликвидация, тяхната дейност е поставена под съдебен надзор, сключили са споразумение с кредитори, преустановили са стопанска дейност или са обект на производство, свързано с такива въпроси, или се намират в аналогична ситуация, произтичаща от подобни процедури съгласно националните законови или подзаконови актове;
a2) те или лицата с правомощия за представителство, вземане на решения или контрол спрямо тях са осъдени за престъпление по служба с влязла в сила присъда от компетентен орган на държава-членка;
a3) те са признати за виновни за тежко нарушение при упражняване на професионалната си дейност, доказано с всякакви средства, които възложителят може да обоснове, включително с решения на ЕИБ и на международни организации;
a4) те не са изпълнили своите задължения, свързани с плащането на вноски за социално осигуряване или плащането на данъци в съответствие с правните разпоредби на държавата, в която са установени, или с тези на държавата на възложителя, или с тези на държавата, в която трябва да се изпълни поръчката;
a5) те или лицата с правомощия за представителство, вземане на решения или контрол спрямо тях са осъдени с влязла в сила присъда за измама, корупция, участие в престъпна организация, изпиране на пари или всякаква друга незаконна дейност, ако тази незаконна дейност накърнява финансовите интереси на Съюза;
a6) те са обект на административно наказание, тъй като носят вина за сериозно изопачаване на информацията, или не са предоставили информацията, изисквана от възлагащия орган в тръжна процедура по друга поръчка, или са били обявени в тежко нарушение за неизпълнение на своите договорни задължения по отношение на поръчки или субсидии, финансирани от бюджета на Съюза;
б) удостоверявайки, че:
б1) те не са в конфликт на интереси във връзка с тази поръчка; конфликт на интереси може да възникне по-специално в резултат на икономически интереси, политически или национални пристрастия, семейни или емоционални взаимоотношения или всякакви други вид връзки или взаимни интереси;
б2) без отлагане те ще уведомят възлагащия орган за всяко положение, представляващо конфликт на интереси, или което би могло да предизвика такъв;
б3) те не са се договорили, не са се стремили към, не са се опитвали да получат или да приемат каквито и да било облаги, било то финансови или други, и поемат задължение да не го правят, за или от името на което и да било лице, което би представлявало пряка или косвена противозаконна или корупционна практика, като облагодетелстване или възнаграждение, свързано с възлагането на поръчката;
б4) по тази процедура за обществена поръчка те са предоставили и ще представят на възлагащия орган информация, която е точна, вярна и пълна.
NB: под заплаха от изключване, одобреният оферент трябва да предостави писмено доказателство, в подкрепа на клетвената декларация, в рамките на крайния срок, определен писмено от възлагащия орган и преди подписването на договора.
NB: в случай че поръчката им бъде възложена, обединенията трябва да представят клетвена декларация, заедно с подкрепящи документи и информация за всеки отделен член.
Б. Кандидатите (всеки включен субект в случай на обединение) трябва също да предоставят:
— техния меморандум и учредителен устав и данни (регистриран офис, структура на капитала, акционери и разпределяне на печалбата, и структура на Борда на директорите), публикувани в търговския регистър и регистъра на дружествата, или за дружества, установени извън Люксембург, всеки документ, посочващ доказателство за възможност за изпълнение на професионалните дейности в съответствие с член 46 на Директива 2004/18/EО на Европейския парламент и на Съвета от 31.3.2004 г. Кандидатът трябва също така да представи доказателство за пълномощно на подписващото/ите лице/а на заявлението за участие,

— попълнен формуляр за административна информация (този формуляр трябва да бъде изискан от следния адрес: marchespublics-contrats@curia.europa.eu),

— надлежно попълнен и подписан формуляр за юридическо лице, придружен от всички писмени доказателства, изисквани в него; специфичен формуляр за всеки официален език на Европейския съюз и всеки корпоративен формуляр може да бъде намерен на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_fr.cfm

— формуляр за банкова идентификация, попълнен и подписан от кандидата и банката; този формуляр може да бъде намерен на следния интернет адрес: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#info

III.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: за последните 3 достъпни финансови години, отчет относно:
а) оборот;
б) общ нетен резултат след облагане с данъци;
в) общата стойност на текущите активи (достъпни в рамките на 1 година);
г) общата стойност на текущите задължения (по-малко от 1 година); и
д) общата стойност на нетекущите задължения (над 1 година).
Изисквано минимално/ни ниво/а: средният годишен оборот трябва да е бил поне 2 000 000 EUR през последните 3 финансови години.
III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
— референтен списък с основните дейности, включващи специални технически инсталации в сградата (видеонаблюдение, контрол на достъпа, херметически затваряща се входна система за един човек, звукоизолация, преградни стени, прозорци с защита против крадци, засичане на незаконно влизане, засичане на пожари, програмиране и т.н.), еквивалентни по количество на тези, описани в раздел II на настоящето обявление за поръчка, извършени през последните 10 години, с подробности за стойности, дати и получатели,
— кандидатът трябва да предостави доказателство за удовлетвореност на клиенти (подписано от клиентите) за дейности, подобни на тези в настоящата поръчка, които са били изпълнени през последните 10 години,
— кандидатът трябва да представи доказателство за разрешително за достъп от ниво „EU Secret“ за лицата, работещи по офертата и по време на етапа на строителните дейности, или да потвърди писмено, че ще предприеме всички необходими мерки за гарантиране на спазването на това изискване при получаване на известието, че неговото заявление е било успешно,
— кандидатът трябва да потвърди писмено, че ще спазва поверителността на обменената информация в съответствие с изискванията, посочени в спецификациите,
— където е приложимо, данни относно дела от поръчката, който кандидатът възнамерява да възложи на подизпълнител.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
— кандидатът трябва да представи поне 5 референции,
— кандидатът трябва да представи поне 3 доказателства за удовлетвореност на клиенти (подписани от клиентите).
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Ограничена
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Най-ниска цена
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
COJ-PRQ-15/027.
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка
не
IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
5.12.2015 - 17:00
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Всеки от официалните езици на ЕС
IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
IV.3.8)Условия за отваряне на офертите

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.3)Допълнителна информация
А. Първи етап (етап на предварителен подбор):
1. заинтересованите икономически оператори трябва да подадат заявление за участие в тази поръчка, датирано и подписано от лицето, упълномощено да представлява дружеството или обединението. Това заявление трябва да съдържа клетвената декларация и документите, изисквани в раздел III на настоящето обявление за поръчка (правна, икономическа, финансова и техническа информация).
2. Заявлението за участие трябва да бъде изпратено до: Съд на Европейския съюз, Генерална дирекция „Инфраструктура“, дирекция „Сгради“, plateau de Kirchberg, 2925 Люксембург, ЛЮКСЕМБУРГ – Покана за участие в търг COJ-PRQ-15/027.
Заявлението за участие се подава в 1 оригинал и 2 копия.
Документите трябва да се подават в двоен плик.
И двата плика трябва да са запечатани, като на вътрешния трябва да бъдат отбелязани името и адреса на отдела, за който е предназначен, както е указано в поканата за участие в търг, както и думите:
„Appel d'offres COJ-PRQ-15/027 — Offre de la firme ………………….. — À ne pas ouvrir par le service courrier“.
Ако се ползват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат запечатани със залепваща лента и изпращачът трябва да се подпише върху нея.
3. Кандидатите могат да подадат своите заявления за участие:
— или по поща или с частен куриер, най-късно до 30.11.2015 г., удостоверено с пощенската марка или датата на разписката за доставка,
— или с доставка на ръка до адреса на Съда по-горе, най-късно до 5.12.2015 (17:00). Доставката на офертата ще бъде потвърдена в този случай чрез разписка с дата, подписана от длъжностното лице от Централната пощенска служба на Съда, което приема доставката на документите.
Б. Втори етап:
кандидатите, одобрени в края на етапа за предварителен подбор, ще бъдат поканени да подадат оферта. Документите по поканата за участие в търг (включително писмото-покана за участие в търг, спецификациите и образецът на договора, който ще бъде използван) ще им бъдат изпратени директно, без допълнителна публикация в Официален вестник на Европейския съюз.
NB: изпращането на заявление за участие или на оферти не означава, че на оферентите ще им бъде възложена поръчката или че ще получат компенсации за възникналите разходи. Това обявление не предполага никакво задължение от страна на възлагащия орган за възлагане на поръчката.
Присъствието на представите за кандидатите, одобрени в края на етапа по предварителен подбор, ще бъде задължително за 1 от 2-та дни на посещението на място. Представителят/ите трябва да представи/ят доказателство за неговото/тяхното разрешително за достъп от ниво „EU Secret“ или за мерките, които ще предприеме/ат за спазване на това изискване.
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Общ съд на Европейския съюз
plateau de Kirchberg
2925 Люксембург
Люксембург
Адрес за електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
Факс: +352 4303-2100

VI.4.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: в рамките на 2 месеца след получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който това му е станало известно. Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Общ съд на Европейския съюз
plateau de Kirchberg
2925 Люксембург
Люксембург
Адрес за електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
Факс: +352 4303-2100

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
28.10.2015