Ehitustööde hanke... - 393265-2015

07/11/2015    S216    Euroopa Liidu Kohus - Ehitustööde hankelepingud - Hanketeade - Piiratud menetlus 

Luksemburg-Luxembourg: Turvatud ruumide täiustamise ja ümberehitamise tööd

2015/S 216-393265

Hanketeade

Ehitustööd

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Euroopa Liidu Kohus, infrastruktuuride peadirektoraat, hoonete direktoraat
plateau de Kirchberg
Kontaktisik: hoonete haldusjuht
2925 Luxembourg
Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
E-post: immeubles@curia.europa.eu

Internetiaadress(id):

Hankija üldaadress: http://curia.europa.eu/

Ostjaprofiili aadress: http://curia.europa.eu/

Elektrooniline juurdepääs teabele: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_11155/#appels_encours

Lisateavet saab: Vt eelmainitud kontaktandmed

Tehnilisi kirjeldusi ja täiendavaid dokumente (k.a võistlevat dialoogi ja dünaamilist hankesüsteemi käsitlevaid dokumente) saab: Vt eelmainitud kontaktandmed

Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil: Vt eelmainitud kontaktandmed

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Üldised avalikud teenused
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
Turvatud ruumide täiustamise ja ümberehitamise tööd
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Ehitustööd
Põhiline ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht: Euroopa Liidu Kohus, 2925 Luxembourg, LUKSEMBURG.

NUTS kood LU000

II.1.3)Teave riigihankelepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
Teatega kaasneb hankelepingu sõlmimine
II.1.4)Teave raamlepingu kohta
II.1.5)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus

Pindalaga 60 m2 turvatud ruumide täiustamise ja ümberehitamise tööd, sh nende tööde tegemise kavad ja eritehnikad.

II.1.6)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

45262700, 45262400, 45312200, 45421100, 35120000, 45421141, 45421147, 45432000

II.1.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): ei
II.1.8)Osad
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.1.9)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2)Lepingu kogus või ulatus
II.2.1)Üldkogus või ulatus:

Pindalaga 60 m2 turvatud ruumide täiustamise ja ümberehitamise tööd, sh nende tööde tegemise kavad ja eritehnikad.

Eeldatav maksumus käibemaksuta: 400 000 EUR
II.2.2)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavate hangete võimalused: ei
II.2.3)Info uuendamiste kohta
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.3)Hankelepingu kestus või lõpptähtaeg
Kestus kuudes: 3 (alates hankelepingu sõlmimisest)

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Hankelepingu tingimused
III.1.1)Nõutavad tagatised ja garantiid:
Puuduvad.
III.1.2)Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele:
Teenuste eest tasutakse kooskõlas Euroopa institutsioonide finantsmäärusega ja pakkumisdokumentides sätestatud korra kohaselt.
III.1.3)Edukaks tunnistatud ühispakkumuse esitanud pakkujate rühmalt nõutav õiguslik vorm:
Ettevõte või solidaarselt vastutavate ettevõtete ühendus (nt ajutine ühendus), keda esindab ühine esindaja, kellel on lepingu täitmiseks vajalikud volitused ning kes peab olema ainus Euroopa Liidu Kohtu kontaktisik.
III.1.4)Muud eritingimused
Lepingu täitmise suhtes kohaldatakse eritingimusi: jah
Kirjeldada eritingimusi: nii pakkumiskutse etapis kui lepingu täitmise ajal kaasatud isikutel peab olema taseme "EU secret" julgeolekutunnistus. Pakkuja peab esitama tõendi oma suutlikkusest kaasata ülesande täitmisse taseme "EU secret" julgeolekutunnistusega isikuid või kirjalikult kinnitama, et ta võtab kõik selle nõude täitmiseks vajalikud meetmed pärast seda, kui on saanud teate, et tema taotlus on edukas. Teabe konfidentsiaalsus peab olema tagatud kooskõlas iseloomustuses esitatud nõuetega.
III.2)Osalemistingimused
III.2.1)Ettevõtjate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded

Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: A. kandidaadid peavad esitama korrakohaselt täidetud, allkirjastatud ja kuupäevastatud kinnituse (mille vormi tuleb taotleda aadressil marchespublics-contrats@curia.europa.eu),

a) millega tõendatakse, et nad ei ole üheski järgmises olukorras:
a1) nad on pankrotis või likvideerimisel, neile on kohus määranud halduri, nad on sõlminud kokkuleppe võlausaldajatega, on peatanud äritegevuse, nende suhtes kohaldatakse nimetatud küsimustega seotud menetlust või nad on samalaadses olukorras, mis tuleneb riiklike õigusaktidega ette nähtud samalaadsest menetlusest;
a2) nad või isikud, kellel on volitused neid esindada, langetada nende eest otsuseid või neid kontrollida, on liikmesriigi pädeva asutuse res judicata jõudu omava otsusega süüdi mõistetud ametialaste käitumisreeglite rikkumisega seotud süüteos;
a3) nad on ametialaseid käitumisreegleid olulisel määral rikkunud ja hankija suudab seda mis tahes viisil, sealhulgas Euroopa Investeerimispanga ja rahvusvaheliste organisatsioonide otsuste abil tõendada;
a4) nad ei ole täitnud oma kohustusi, mis on seotud sotsiaalkindlustusmaksete või maksude tasumisega ja mis tulenevad nende asutamise riigi või hankija riigi või lepingu täitmise kohaks oleva riigi õigusnormidest;
a5) nad või isikud, kellel on volitused neid esindada, teha nende eest otsuseid või neid kontrollida, on res judicata jõudu omava kohtuotsusega süüdi mõistetud pettuses, korruptsioonis, kuritegelikus ühenduses osalemises, rahapesus või mõnes muus ebaseaduslikus tegevuses, kui see kahjustab liidu finantshuve;
a6) neile rakendatakse halduskaristust, kuna nad on esitanud muu lepingu pakkumismenetluses hankija nõutud teabena valeandmeid või jätnud nimetatud teabe esitamata või nad on liidu eelarvest rahastatavate lepingute või toetustega seotult tunnistatud süüdi lepingu tõsises rikkumises lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmise tõttu;
b) millega tõendatakse, et
b1) neil ei ole lepinguga seotud huvide konflikti; huvide konflikt võib tekkida eeskätt majandushuvide, poliitiliste või rahvuslike suhete, perekondlike või emotsionaalsete sidemete või muude asjakohaste suhete või ühiste huvide tõttu;
b2) nad teavitavad hankijat viivitamata mis tahes olukorrast, mida võiks tõlgendada huvide konfliktina või mis võiks viia huvide konflikti tekkimiseni;
b3) nad ei ole nõustunud saama, ei ole püüdnud saada, ei ole teinud katset saada ega ole vastu võtnud mis tahes isiku eest või nimel lepingu sõlmimisega seotud rahalist või muud samalaadset kasu soodustuse või hüvena, mida võiks otseselt või kaudselt pidada ebaseaduslikuks või korruptsioonijuhtumiks, ega tee seda kindlasti ka tulevikus;
b4) nad on esitanud ja esitavad hankijale käesoleva hankemenetluse raames täpse, siira ja täieliku teabe.
NB! Edukas pakkuja peab (vastasel juhul jäetakse pakkuja menetlusest kõrvale) esitama hankija kirjalikult sätestatud tähtaja jooksul ja enne lepingu allkirjastamist kinnitust tõendavad alusdokumendid.
NB! Juhul, kui nendega leping sõlmitakse, peavad ühendused esitama kinnituse, alusdokumendid ja teabe kõikide liikmete kohta.
B. kandidaadid (ühenduse korral iga selle liige) peavad samuti esitama
— oma asutamislepingu ja põhikirja ning andmed (registrijärgne asukoht, kapitali struktuur, aktsionärid ja kasumi jagamine ning juhatuse koosseis), mis on avaldatud äri- ja ettevõtete registris, või väljaspool Luksemburgi asutatud ettevõtete puhul mis tahes dokumendi, millega tõendatakse kutsetegevuse elluviimise suutlikkust kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31.3.2004 direktiivi 2004/18/EÜ artikliga 46. Kandidaat peab esitama ka osalemistaotlust allkirjastava(te) isiku(te) volituste tõendi(d);

— täidetud haldusteabe vormi (mida tuleb taotleda aadressil marchespublics-contrats@curia.europa.eu);

— korrakohaselt täidetud ja allkirjastatud juriidilise isiku vormi koos selles nõutud tõendavate dokumentidega; Euroopa Liidu iga ametliku keele jaoks ette nähtud vorm ning iga asutuste ja ettevõtete liigi jaoks ette nähtud vorm on saadaval aadressil http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_fr.cfm

— kandidaadi ja panga täidetud ning allkirjastatud pangaõiendi vormi, mis on saadaval veebiaadressil http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#info

III.2.2)Majandus- ja finantssuutlikkus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: kinnitus viimase 3 kättesaadavate andmetega majandusaasta järgmiste näitajate kohta:
a) käive;
b) üldine maksustamisjärgne netotulemus;
c) käibevara (likviidne 1 aasta jooksul) kogumaksumus;
d) jooksvate kohustuste (tähtajaga alla 1 aasta) kogusumma;
e) pikaajaliste kohustuste (tähtajaga üle 1 aasta) kogusumma.
Võimalike nõutavate standardite miinimumtase: viimase 3 majandusaasta keskmine aastakäive peab olema vähemalt 2 000 000 EUR.
III.2.3)Tehniline pädevus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks:
— loetelu viimase 10 aasta jooksul tehtud peamistest ehitustöödest, mis hõlmavad hoone(te)sse paigaldatud tehnilisi eriseadmeid (videojärelevalve, juurdepääsu kontroll, üksikisikute hermeetiline sissepääsu süsteem, müratõke, vaheseinad, vargavastased aknad, sissetungide avastamine, tulekahjude avastamine, programmeerimine jne) ja mille maht on samaväärne käesoleva hanketeate II osas kirjeldatud ehitustööde mahuga, märkides nende maksumused, kuupäevad ja kliendid;
— kandidaat peab esitama käesolevas lepingus käsitletavatega samaväärsete viimase 10 aasta jooksul tehtud ehitustööde klientide rahulolu tunnistused, mille on allkirjastanud kliendid;
— kandidaat peab esitama tõendi(d) pakkumisega või ehitustööde etapis töötavate isikute taseme "EU secret" julgeolekutunnistustest või kirjalikult kinnitama, et ta võtab kõik selle nõude täitmiseks vajalikud meetmed pärast seda, kui on saanud teate, et tema taotlus on edukas;
— kandidaat peab kirjalikult kinnitama, et ta austab kooskõlas iseloomustuses esitatud nõuetega vahetatava teabe konfidentsiaalsust;
— vajaduse korral andmed kandidaadi kavandatava alltöövõtu osakaalu kohta.
Võimalike nõutavate standardite miinimumtase:
— kandidaat peab esitama vähemalt 5 viidet;
— kandidaat peab esitama vähemalt 3 kliendi rahulolu tunnistused, mille on allkirjastanud kliendid.
III.2.4)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.3)Teenuste hankelepingute eritingimused
III.3.1)Teave teatava kutseala kohta
III.3.2)Teenuse osutamise eest vastutav personal

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Piiratud
IV.1.2)Taotlejate piirarv, keda kutsutakse esitama pakkumusi või osalema
IV.1.3)Pakkujate arvu piiramine läbirääkimiste või võistleva dialoogi käigus
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatakse elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber:
COJ-PRQ-15/027.
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated
ei
IV.3.3)Tehniliste kirjelduste ja täiendavate dokumentide või kirjeldava dokumendi saamise tingimused
IV.3.4)Pakkumuste või osalemistaotluste esitamise tähtaeg
5.12.2015 - 17:00
IV.3.5)Kuupäev, mil kvalifitseeritud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise ettepanekud või osalemiskutsed
IV.3.6)Keel(ed), milles võib koostada pakkumised või osalemistaotlused
Mis tahes ELi ametlik keel
IV.3.7)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
IV.3.8)Pakkumuste avamise tingimused

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
VI.3)Lisateave
A. 1. etapp (eelvaliku etapp):
1. huvitatud ettevõtjad peavad esitama kõnealuses lepingus osalemiseks ettevõtet või ühendust esindama volitatud isiku kuupäevastatud ja allkirjastatud taotluse. Nimetatud taotlus peab sisaldama käesoleva hanketeate III osas nõutud kinnitust ja dokumente (õigus-, majandus-, finants- ja tehnilist teavet);
2. osalemistaotlus tuleb saata järgmisel aadressil: Euroopa Liidu Kohus, infrastruktuuride peadirektoraat, hoonete direktoraat, plateau de Kirchberg, 2925 Luxembourg, LUKSEMBURG – pakkumiskutse COJ-PRQ-15/027.
Osalemistaotlus tuleb esitada 1 originaaleksemplarina ja 2 koopiana.
Taotlused tuleb esitada kahekordses ümbrikus.
Mõlemad ümbrikud peavad olema suletud ning sisemisele ümbrikule tuleb märkida talituse nimi ja aadress, kuhu kiri saadetakse, nagu pakkumiskutses märgitud, ning järgmine tekst:
"Appel d'offres COJ-PRQ-15/027 – Offre de la firme ………………….. – À ne pas ouvrir par le service courrier".
Iseliimuvate ümbrike kasutamise puhul tuleb ümbrikud sulgeda kleeplindiga, millele saatja kirjutab põiki oma allkirja;
3. kandidaadid võivad esitada osalemistaotlused
— postiga või erakulleri vahendusel hiljemalt 30.11.2015 (mille tõenduseks on postitempel või kuupäev laekumist tõendaval kviitungil)
— või käsipostiga Euroopa Kohtu eespool nimetatud aadressil hiljemalt 5.12.2015 (17:00). Pakkumise üleandmist kinnitatakse sel juhul kuupäevastatud kviitungiga, mille allkirjastab Euroopa Kohtu keskpostitalituse ametnik, kes dokumendid vastu võtab.
B. 2. etapp:
eelvalikuetapi lõpus eelvalikunimekirja arvatud kandidaadid kutsutakse pakkumist esitama. Pakkumiskutse toimik (sh pakkumiskutse kiri, iseloomustus ja kasutatava lepingu näidis) saadetakse neile otse ning ELTs selle kohta enam teadet ei avaldata.
NB! Osalemistaotluse esitamine ega pakkumise koostamine ei anna pakkujatele alust arvata, et nendega leping sõlmitakse või tekkinud kulud hüvitatakse. Käesolev pakkumiskutse ei kohusta hankijat lepingut sõlmima.
Eelvalikuetapi lõpus välja valitud kandidaatide esindajate kohalolek on kohustuslik 1 päeval 2 päevast, mil toimub asupaiga külastus. Esindaja(d) peab (peavad) esitama tõendi oma taseme "EU secret" julgeolekutunnistusest või meetmetest, mille ta (nad) selle nõude täitmiseks võtab (võtavad).
VI.4)Vaidlustusmenetlus
VI.4.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Euroopa Liidu Üldkohus
plateau de Kirchberg
2925 Luxembourg
Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetiaadress: http://curia.europa.eu
Faks: +352 4303-2100

VI.4.2)Vaidlustuse esitamine
Täpne teave vaidlustuse esitamise tähtaja kohta: 2 kuu jooksul hageja teavitamisest või kui teavitamist ei toimu, 2 kuu jooksul päevast, mil ta asjast teada sai. Kaebuse esitamine Euroopa Ombudsmanile ei too kaasa apellatsioonide esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.
VI.4.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus

Euroopa Liidu Üldkohus
plateau de Kirchberg
2925 Luxembourg
Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetiaadress: http://curia.europa.eu
Faks: +352 4303-2100

VI.5)Teate lähetamise kuupäev:
28.10.2015