Būvdarbi - 393265-2015

07/11/2015    S216    Eiropas Savienības Tiesa - Būvdarbi - Paziņojums par līgumu - Slēgta procedūra 

Luksemburga-Luksemburga: Drošu telpu uzlabošanas un pārveides darbi

2015/S 216-393265

Paziņojums par līgumu

Būvdarbi

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Eiropas Savienības Tiesa, Infrastruktūras ģenerāldirektorāts, Ēku direktorāts
plateau de Kirchberg
Kontaktpersona(-as): Ēku direktorāta direktors
2925 Luksemburga
Luksemburga
Tālrunis: +352 4303-1
E-pasts: immeubles@curia.europa.eu

Interneta adrese(-s):

Līgumslēdzējas iestādes galvenā adrese: http://curia.europa.eu/

Pircēja profila adrese: http://curia.europa.eu/

Elektroniska piekļuve informācijai: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_11155/#appels_encours

Papildu informāciju var saņemt: iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Specifikācijas un papildu dokumentus (arī dokumentus attiecībā uz konkursa dialogu un dinamisko iepirkumu sistēmu) var saņemt: iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta: iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

I.2)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.3)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
I.4)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā
Līgumslēdzēja iestāde veic iepirkumu citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā: nē

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.1)Līgumslēdzējas iestādes piešķirtais līguma nosaukums:
Drošu telpu uzlabošanas un pārveides darbi.
II.1.2)Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Būvdarbi
Galvenā būvdarbu veikšanas vieta, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta: Eiropas Savienības Tiesa, 2925 Luksemburga, LUKSEMBURGA.

NUTS kods LU000

II.1.3)Informācija par publisko iepirkumu līgumu, vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu (DIS)
Paziņojums paredz publiskā iepirkuma līgumu
II.1.4)Informācija par vispārīgo vienošanos
II.1.5)Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts

Drošu telpu uzlabošanas un pārveides darbi 60 m2 platībā, tai skaitā šo darbu veikšanas plāni un īpašas tehnoloģijas.

II.1.6)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

45262700, 45262400, 45312200, 45421100, 35120000, 45421141, 45421147, 45432000

II.1.7)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA): nē
II.1.8)Daļas
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.9)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2)Līguma daudzums vai apjoms
II.2.1)Kopējais daudzums vai apjoms:

Drošu telpu uzlabošanas un pārveides darbi 60 m2 platībā, tai skaitā šo darbu veikšanas plāni un īpašas tehnoloģijas.

Paredzamā vērtība bez PVN: 400 000 EUR
II.2.2)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.3)Informācija par atjaunošanu
Līgumu var atjaunot: nē
II.3)Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš
Ilgums mēnešos: 3 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienas)

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.1.1)Prasītās iemaksas un garantijas:
Nav.
III.1.2)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:
Samaksa par pakalpojumiem tiks veikta saskaņā ar Eiropas iestāžu Finanšu regulu un uzaicinājuma uz konkursu dokumentos norādītajām procedūrām.
III.1.3)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:
Uzņēmums vai kopīgi un atsevišķi atbildīga uzņēmumu grupa (piemēram, pagaidu apvienība), ko pārstāv kopīgs pārstāvis, kuram piešķirtas līguma izpildei nepieciešamās pilnvaras un kuram jābūt vienīgajai kontaktpersonai saziņā ar Eiropas Savienības Tiesu.
III.1.4)Citi konkrēti nosacījumi
Uz līguma izpildi attiecas īpaši nosacījumi: jā
Konkrētu nosacījumu apraksts: gan uzaicinājuma uz konkursu posmā, gan līguma izpildē iesaistītajām personām jābūt "EU secret" līmeņa drošības pielaidei. Pretendentam jānodrošina pierādījumi savām spējām iesaistīt uzdevumā personas ar "EU secret" līmeņa drošības pielaidi vai rakstiski jāapstiprina, ka pēc tam, kad būs saņēmis paziņojumu par to, ka tā pieteikums bijis veiksmīgs, pretendents veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību šai prasībai. Informācijas konfidencialitāte jānodrošina saskaņā ar specifikācijās norādītajām prasībām.
III.2)Dalības nosacījumi
III.2.1)Uzņēmēju personiskais stāvoklis, ieskaitot prasības attiecībā uz iekļaušanu profesionālajos vai amatniecības reģistros

Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: A. Kandidātiem jāiesniedz pienācīgi aizpildīts, parakstīts un datēts godavārda apliecinājums (šā godavārda apliecinājuma veidne jāpieprasa, rakstot uz šādu adresi: marchespublics-contrats@curia.europa.eu):

a) kurā apliecināts, ka uz tiem neattiecas neviens no turpmāk minētajiem gadījumiem:
a1) tie ir bankrotējuši vai tiek likvidēti, to darbību pārvalda tiesa, tie ir iesaistījušies nolīgumā ar kreditoriem, pārtraukuši saimniecisko darbību, tie ir iesaistīti tiesas procesā attiecībā uz iepriekš minētajiem jautājumiem vai nonākuši citā tamlīdzīgā situācijā, kas radusies līdzīgas valstu tiesību aktos vai noteikumos paredzētas procedūras rezultātā;
a2) tie vai personas, kurām ir pārstāvības un lēmumu pieņemšanas pilnvaras vai kontrole pār tiem, ar dalībvalsts kompetentas iestādes spēkā stājušos tiesas spriedumu notiesāti par pārkāpumu saistībā ar to profesionālo darbību;
a3) tie ir vainīgi smagā pārkāpumā saistībā ar profesionālo darbību, kurš pierādīts ar jebkādiem līdzekļiem, ko līgumslēdzēja iestāde var pieņemt, tostarp ar EIB un starptautisko organizāciju lēmumiem;
a4) tie neievēro saistības attiecībā uz sociālās apdrošināšanas iemaksām vai nodokļu nomaksu saskaņā ar tās valsts tiesību normām, kurā tie izveidoti, vai līgumslēdzējas iestādes valsts tiesību normām, vai arī tās valsts tiesību normām, kur paredzēta līguma izpilde;
a5) attiecībā uz tiem vai personām, kurām ir pārstāvības un lēmumu pieņemšanas pilnvaras vai kontrole pār tiem, pieņemts spēkā stājies tiesas spriedums par krāpšanu, korupciju, līdzdalību noziedzīgā grupējumā, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai jebkādu citu nelikumīgu darbību, ja šāda nelikumīga darbība kaitē Savienības finanšu interesēm;
a6) uz tiem attiecas administratīva sankcija par to, ka tie ir vainīgi tādas informācijas sagrozīšanā, kuru līgumslēdzēja iestāde prasījusi cita līguma konkursa procedūras ietvaros, vai tās nesniegšanā, vai ir konstatēts, ka tie, nepildot savas līgumsaistības, ir nopietni pārkāpuši līgumus vai dotāciju līgumus, kas finansēti no Savienības budžeta;
b) kurā apliecināts, ka:
b1) tie neatrodas interešu konfliktā saistībā ar šo līgumu; interešu konflikts var īpaši rasties saimniecisku interešu, politiskās vai valstiskās piederības, ģimenes vai emocionālo saišu vai jebkādu citu saistību vai kopīgu interešu dēļ;
b2) tie nekavējoties informēs līgumslēdzēju iestādi par jebkuru situāciju, kas rada vai varētu radīt interešu konfliktu;
b3) tie nevienas personas labā vai vārdā nav piekrituši pieņemt, lūguši vai centušies iegūt vai pieņemt kādu finansiālu stimulu vai stimulu natūrā, kas tieši vai netieši varētu būt nelikumīga vai koruptīva rīcība, ja šis stimuls ir pamudinājums vai atlīdzība, kas saistīti ar līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, un tie apņemas neveikt šādas darbības;
b4) tie šajā iepirkuma procedūrā ir snieguši un sniegs līgumslēdzējai iestādei precīzu, patiesu un pilnīgu informāciju.
NB! Veiksmīgajam pretendentam līgumslēdzējas iestādes rakstiski noteiktajā termiņā un pirms līguma parakstīšanas jāiesniedz dokumentāri pierādījumi, kas apstiprina godavārda apliecinājumu, pretējā gadījumā tas tiks izslēgts.
NB! Ja līgums tiek piešķirts grupām, tām jāiesniedz nepieciešamais godavārda apliecinājums, kā arī apliecinošie dokumenti un informācija par katru dalībnieku.
B. Kandidātiem (grupas gadījumā – katram grupas dalībniekam) jāiesniedz arī:
— dibināšanas līgums, statūti un informācija (juridiskā adrese, kapitāla struktūra, kapitāla daļu īpašnieki un peļņas sadale, kā arī valdes struktūra), kas publicēta amatniecības un uzņēmumu reģistrā, vai (uzņēmumiem, kuri dibināti ārpus Luksemburgas) jebkurš dokuments, kas atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 31.3.2004 Direktīvas 2004/18/EK 46. pantam apliecina spējas veikt profesionālo darbību. Kandidātam jāiesniedz arī dalības pieteikuma parakstītāja(-u) pilnvaras pierādījums,

— aizpildīta administratīvās informācijas veidlapa (tā jāpieprasa, rakstot uz šādu adresi: marchespublics-contrats@curia.europa.eu),

— pienācīgi aizpildīta un parakstīta juridiskās personas veidlapa, kam pievienoti visi tajā prasītie dokumentārie pierādījumi; veidlapa katrā oficiālajā Eiropas Savienības valodā un katram uzņēmumu veidam ir pieejama šādā tīmekļa adresē: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_fr.cfm

— bankas identifikācijas veidlapa, ko aizpildījis un parakstījis kandidāts un banka; šī veidlapa ir pieejama šādā tīmekļa adresē: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#info

III.2.2)Saimnieciskās un finansiālās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: attiecībā uz pēdējiem 3 pieejamajiem finanšu gadiem – paziņojums par:
a) apgrozījumu;
b) kopējo tīro rezultātu pēc nodokļu nomaksas;
c) (1 gada laikā pieejamo) apgrozāmo līdzekļu kopējo apjomu;
d) īstermiņa saistību kopējo apjomu (periodā, kas nepārsniedz 1 gadu);
e) ilgtermiņa saistību kopējo apjomu (periodā, kas pārsniedz 1 gadu).
Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda: vidējam gada apgrozījumam pēdējos 3 finanšu gados jābūt vismaz 2 000 000 EUR.
III.2.3)Tehniskās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas:
— tādu galveno darbu atsauces saraksts, kas ietver speciālas tehniskās iekārtas ēkā (videonovērošana, piekļuves kontrole, vienvietīgā gaisa slūžu ieejas sistēma, aizsardzība pret troksni, starpsienas, logi, kas aizsargā pret zādzību ar ielaušanos, ielaušanās atklāšana, ugunsgrēka konstatēšana, programmēšana u. c.) un kas apjoma ziņā līdzvērtīgi šā paziņojuma par līgumu II iedaļā aprakstītajiem darbiem, un kas veikti pēdējos 10 gados; sarakstā jānorāda informācija par summām, datumiem un saņēmējiem,
— kandidātam jāiesniedz pierādījumi par klientu apmierinātību (klientu parakstīti) ar tādu šajā līgumā ietvertajiem darbiem līdzvērtīgu darbu izpildi, kas veikti pēdējos 10 gados,
— kandidātam jāpierāda, ka personām, kas sagatavo piedāvājumu un ir iesaistītas darbu izpildes posmā, ir "EU secret" līmeņa drošības pielaide vai rakstiski jāapstiprina, ka pēc tam, kad būs saņēmis paziņojumu par to, ka tā pieteikums bijis veiksmīgs, kandidāts veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību šai prasībai,
— kandidātam rakstiski jāapstiprina, ka tas ievēros tās informācijas konfidencialitāti, ar kuru veikta apmaiņa, saskaņā ar specifikācijās norādītajām prasībām,
— attiecīgā gadījumā informācija par līguma proporcionālo daļu, par kuru kandidāts paredz slēgt apakšlīgumus.
Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:
— kandidātam jāsniedz vismaz 5 atsauces,
— kandidātam jāiesniedz vismaz 3 (klientu parakstīti) pierādījumi par klientu apmierinātību.
III.2.4)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.3)Īpaši nosacījumi pakalpojumu līgumiem
III.3.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.3.2)Personāls, kas atbildīgs par pakalpojuma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Procedūras veids
IV.1.1)Procedūras veids
Slēgta
IV.1.2)Ierobežojumi attiecībā uz uzņēmēju skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
IV.1.3)Uzņēmēju skaita samazināšana sarunu vai dialoga laikā
IV.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
IV.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Viszemākā cena
IV.2.2)Informācija par elektronisko izsoli
Tiks piemērota elektroniskā izsole: nē
IV.3)Administratīvā informācija
IV.3.1)Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde:
COJ-PRQ-15/027.
IV.3.2)Iepriekšēja(-as) publikācija(-as) par šo pašu līgumu

IV.3.3)Nosacījumi specifikāciju un papildu dokumentu vai aprakstošā dokumenta saņemšanai
IV.3.4)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
5.12.2015 - 17:00
IV.3.5)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.3.6)Valoda(-as), kurā(-ās) var sagatavot projektu vai dalības pieteikumu
Jebkura ES oficiālā valoda
IV.3.7)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
IV.3.8)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējais iepirkums: nē
VI.2)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
VI.3)Papildu informācija
A. Pirmais posms (priekšatlases posms):
1. Ieinteresētajiem uzņēmējiem jāiesniedz uzņēmuma vai grupas pilnvarotā pārstāvja datēts un parakstīts pieteikums dalībai šajā līgumā. Šajā pieteikumā jāietver godavārda apliecinājums un dokumenti, kas prasīti šā paziņojuma par līgumu III iedaļā ("Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija").
2. Dalības pieteikums jānosūta uz šādu adresi: Eiropas Savienības Tiesa, Infrastruktūras ģenerāldirektorāts, Ēku direktorāts, plateau de Kirchberg, 2925 Luksemburga, LUKSEMBURGA – uzaicinājums uz konkursu COJ-PRQ-15/027.
Dalības pieteikumā jāietver 1 oriģināls un 2 kopijas.
Pieteikums jāiesniedz dubultaploksnē.
Abām aploksnēm jābūt aizlīmētām, un uz iekšējās jānorāda tās nodaļas nosaukums un adrese (norādīta uzaicinājumā uz konkursu), kam pieteikums adresēts, un šāds teksts:
"Appel d'offres COJ-PRQ-15/027 – Offre de la firme [uzņēmuma nosaukums] – À ne pas ouvrir par le service courrier".
Ja tiek izmantotas pašlīmējošās aploksnes, tās jāaizlīmē ar līmlenti, pāri kurai šķērsām jāparakstās sūtītājam.
3. Kandidāti var iesniegt savus dalības pieteikumus:
— nosūtot pa pastu vai ar privātu kurjeru līdz 30.11.2015, ko apliecina pasta zīmogs vai piegādes kvīts datums,
— vai arī piegādājot personīgi uz iepriekš minēto Tiesas adresi līdz 5.12.2015 (17:00). Šādā gadījumā piedāvājuma piegādi apliecinās par dokumentu saņemšanu atbildīgās Tiesas Centrālās pasta nodaļas amatpersonas datēta un parakstīta kvīts.
B. Otrais posms:
kandidāti, kuri izraudzīti priekšatlases posma beigās, tiks uzaicināti iesniegt piedāvājumu. Uzaicinājuma uz konkursu dokumentācija (ietverot uzaicinājuma uz konkursu vēstuli, specifikācijas un izmantojamo līguma paraugu) tiks tiem nosūtīta tiešā veidā bez papildu publikācijas "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī".
NB! Dalības pieteikumu iesniegšana vai piedāvājumu sagatavošana nedod pretendentiem tiesības ne uz līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ne tiem radīto zaudējumu atlīdzināšanu. Šis paziņojums līgumslēdzējai iestādei neuzliek pienākumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības.
Priekšatlases posma beigās izraudzīto kandidātu pārstāvja klātbūtne būs obligāta 1 no 2 vietas apmeklējuma dienām. Pārstāvim(-jiem) jānodrošina pierādījums par to, ka tam(-iem) ir "EU secret" līmeņa drošības pielaide, vai par pasākumiem, kurus tas(-ie) veiks, lai atbilstu šai prasībai.
VI.4)Pārsūdzības procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām

Eiropas Savienības Vispārējā tiesa
plateau de Kirchberg
2925 Luksemburga
Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
Fakss: +352 4303-2100

VI.4.2)Pārsūdzību iesniegšana
Precīza informācija par pārsūdzību iesniegšanas termiņu(-iem): 2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad tas to uzzinājis. Sūdzības iesniegšana Eiropas Ombudam nevar ne atlikt šo termiņu, ne arī noteikt jaunu termiņu pārsūdzību iesniegšanai.
VI.4.3)Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu

Eiropas Savienības Vispārējā tiesa
plateau de Kirchberg
2925 Luksemburga
Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
Fakss: +352 4303-2100

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
28.10.2015