Строителство - 394749-2020

21/08/2020    S162

България-София: Строителни и монтажни работи

2020/S 162-394749

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 130316140
Пощенски адрес: бул. „Шипченски проход“ № 69
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1574
Държава: България
Лице за контакт: Гергана Горунска — главен експерт в отдел „Административен“, СпД „РКТ — Черно море“
Електронна поща: g.gorunska@bgports.bg
Телефон: +359 28079999/+359 52687989
Факс: +359 28079966/ +359 52632832
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://bgports.bg
Адрес на профила на купувача: http://bgports.bg/bg/zop/333
I.6)Основна дейност
Пристанищни дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Рехабилитация на съоръжения и сгради, експлоатирани от специализирано поделение дирекция „Ръководство на корабния трафик — Черно море“, по 2 обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
45000000 Строителни и монтажни работи
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка включва:

— строително-монтажни работи за подновяване на съществуващите в два имота водопроводни и електрозахранващи съоръжения, както и ремонт на нарушени покривни покрития на сградите в тях,

— строително-монтажни работи за възстановяване на нарушени бетонови настилки в шест обекта, както и ремонт и подмяна на оградните съоръжения на обектите.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Стойност, без да се включва ДДС: 68 643.52 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Рехабилитация на бетонни настилки, периметрови и метални съоръжения и сгради

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45262300 Специализирани строителни работи по изливане на бетон
45340000 Монтажни работи на огради, парапети и подобни предпазни ограждения
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна
Основно място на изпълнение:

МП2, м. Малка чайка, гр. Варна; МП3, с. Езерово, общ. Белослав; РКС „Варна-север“, м. Траката, гр. Варна; РКС „Каменар“, с. Каменар, общ. Варна; РКС „Галата 2“, м. Манол чешме, гр. Варна; РКС „Белослав 2“, общ. Девня

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Направа на бетонни настилки

Възстановяване на оградни съоръжения

Подмяна на входни и портални врати

Укрепване на подова метална конструкция

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Програма за изпълнение на поръчката / Тежест: 40 т.
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение на поръчката / Тежест: 10 т.
Цена - Тежест: 50 т.
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 232-570145
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 62
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Рехабилитация на бетонни настилки, периметрови и метални съоръжения и сгради

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
06/08/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Дайв Инженеринг“ ООД
Национален регистрационен номер: 202276782
Пощенски адрес: ул. „Стоян Михайловски“ № 5, ет. 3, ап. 9
Град: Добрич
код NUTS: BG332 Добрич
Пощенски код: 9300
Държава: България
Електронна поща: diveeng@abv.bg
Телефон: +359 889041589
Факс: +359 889041589
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 70 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 68 643.52 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18/08/2020