Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Tjänster - 395025-2020

21/08/2020    S162

Danmark-Taastrup: Reparation och underhåll

2020/S 162-395025

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: DSB
Nationellt registreringsnummer: 25 05 00 53
Postadress: Telegade 2
Ort: Taastrup
Nuts-kod: DK DANMARK
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Kontaktperson: Simone Andersen
E-post: simand@dsb.dk
Telefon: +45 24683297
Internetadress(er):
Allmän adress: www.dsb.dk
Upphandlarprofil: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/63264
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Järnvägstjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Udbud af teknisk vedligehold af elevatorer, rulletrapper og handicaplifte

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
50000000 Reparation och underhåll
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Formålet med dette udbud er at etablere en landsdækkende rammeaftale på facility managemant ydelser, herunder teknisk vedligehold af elevatorer, rulletrapper og handicaplifte. Aftalen vedrører drift og vedligehold af elevatorer, rulletrapper og handicaplifte samt udførelse af projekter herunder også materialer og reservedele.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Värde exkl. moms: 64 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
50740000 Reparation och underhåll av hissar
50750000 Underhåll av hissar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

DSB råder over ca. 165 elevatorer, 44 rulletrapper samt 150 handicaplifte fordelt på lokationer i hele landet. Antallet af objekter kan variere i aftaleperioden.

Aftalen indeholder 2 serviceområder: ”Teknisk vedligehold” og ”Projekter”:

1: Teknisk vedligehold

Serviceområdet ”Teknisk vedligehold” indeholder planlagte og ikke planlagte vedligeholdelsesaktiviteter på DSB’s elevatorer, lifte, rulletrapper og handicaplifte i hele landet. Serviceområdet indeholder ligeledes identifikation af behov for opretning og udskiftning af anlæg.

2: Projekter

Serviceområdet ”Projekter” indeholder identifikation af behovet for projekter, udarbejde projektbeskrivelser og kalkulationer, sikre at disse opgaver igangsættes og gennemføres, samt at status på den enkelte opgave løbende fremgår og opdateres i DSB’s Ticketsystem.

Parallelt hermed skal leverandøren foretage en samlet projektporteføljerapportering indeholdende statusrapportering per projekt samt overordnet økonomi- og dispositionsregnskab for den samlede projektportefølje. Endelig skal leverandøren sikre en korrekt håndværksmæssig gennemførelse af de enkelte projekter.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Kvalitet / Viktning: 50
Pris - Viktning: 50 %
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Aftalen indeholder optioner på forlængelse af varigheden med op til 1 x 24 mdr. og derefter op til 1 x 12 mdr.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 013-027086
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Udbud af teknisk vedligehold af elevatorer, rulletrapper og handicaplifte

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
11/08/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Thyssenkrupp Elevator A/S
Nationellt registreringsnummer: 15271728
Postadress: Erhvervsvej 4
Ort: Glostrup
Nuts-kod: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 120 000 000.00 DKK
Kontraktets/delens totala värde: 120 000 000.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader
V.2.6)Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Ordregiver ser gerne, at spørgsmål vedrørende prækvalifikationen stilles senest den 7. februar 2020 kl. 13.00 dansk tid.

Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail dksupport@eu-supply.com eller telefon (+45) 70 20 80 14.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold, jf. bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester § 11. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Ansøgeren skal ligeledes indlevere en støtteerklæring, hvori den eller de enheder, som ansøgeren baserer sig på, erklærer at være solidarisk ansvarlig med ansøger, såfremt denne bliver tildelt kontrakten. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 2.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151 og 152, stk. 3, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11.

Ved ændringer af tilbudsgivers sammensætning finder reglerne i udbudslovens § 147 i det hele anvendelse.

Yderligere oplysninger:

I relation til punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid (8 år), inklusive prisen for alle optioner. Skønnet er baseret på det historiske forbrug af teknisk vedligehold af elevatorer, rulletrapper og handicaplifte over de sidste 3 år. DSB gør særligt opmærksom på, at der på grund af ydelsens natur må forventes betydelig variation i aftalens omfang og deraf følgende værdi.

I relation til punkt II.2.9) bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation.

Ordregiver kan anmode ansøgere om at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre ansøgningen efter forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 76, nr. 4, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Ansøgere skal være opmærksom på, at alle krav og kriterier der ikke vedrører udbuddets grundlæggende elementer eller mindstekrav, kan være genstand for forhandling, og dermed blive ændret i løbet af udbudsprocessen.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Klagenævnet for Udbud
Postadress: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-post: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadress: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadress: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-post: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadress: http://www.kfst.dk
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
17/08/2020