Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Tjänster - 395439-2021

04/08/2021    S149

Luxemburg-Luxemburg: Produktions- och redigeringstjänster för Eurostats spridningsprodukter

2021/S 149-395439

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Europeiska unionens statistikkontor (ESTAT), ESTAT.B.4 - Dissemination and user support
Postadress: Bâtiment Bech building (BECH), 5, rue Alphonse Weicker
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU000 Luxembourg
Postnummer: L-2920
Land: Luxemburg
E-post: estat-calls-for-tender-directorates-a-b@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/eurostat/about/overview
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8124
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8124
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Statistik

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Produktions- och redigeringstjänster för Eurostats spridningsprodukter

Referensnummer: ESTAT/LUX/2021/OP/0006
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79800000 Tryckning och tillhörande tjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Denna anbudsinfordran omfattar verksamheter med anknytning till produktions- och redigeringstjänster för Eurostats spridningsprodukter.

De statistiktjänster som utgör föremålet för denna anbudsinfordran delas in i följande delar:

– Del 1: Skapande av Eurostats spridningsprodukter.

– Del 2: Redaktionella tjänster för avsnittet ”What's new (Nyheter)” på Eurostats webbplats.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 3 056 800.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Skapande av spridningsprodukter

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79330000 Statistiktjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU000 Luxembourg
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Uppdragstagarens lokaler.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Denna del kombinerar statistiskt och redaktionellt arbete inom olika statistikområden. Uppdragstagaren ska identifiera relevanta data och analysera dessa data på ett sådant sätt att de mest relevanta slutsatserna kan fastställas. Uppdragstagaren ska även presentera resultaten på ett tydligt, begripligt och attraktivt sätt genom att skapa och lägga till relevanta illustrationer av hög kvalité som stödjer slutsatserna.

Uppdragstagaren förväntas avfatta nya statistikförklarade artiklar och publikationer, revidera och uppdatera befintliga statistikförklarade artiklar och lägga in innehållet i artiklarna i statistikförklarade.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 2 300 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

Programmet för den inre marknaden för perioden 2021–2027.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Redaktionella tjänster för Eurostats webbplats

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79330000 Statistiktjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU000 Luxembourg
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Uppdragstagarens lokaler.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Målet för kontraktet är att avfatta och publicera artiklarna och bilderna med relativt kort (ett par dagars-) varsel. Den inbegriper dataanalys för att identifiera budskapen och matcha målgruppernas behov, redaktionella tjänster, grafisk formgivning och publicering på webbplatsen. För detta ändamål erfordrar Eurostat tjänster för att avfatta statistiska artiklar i journalistisk stil, för användare som inte är experter, hämta data från Eurostats databas och skapa visuellt innehåll för sociala medier (nuvarande Eurostats plattformar: Twitter, Facebook och Instagram).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 756 800.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

Programmet för den inre marknaden för perioden 2021–2027.

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 3
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 30/09/2021
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 12 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 04/10/2021
Lokal tid: 10:00
Plats:

Anbuden kommer att öppnas elektroniskt det datum och klockslag som anges i meddelandet om upphandling. Det är möjligt att närvara vid öppnandet genom videokonferens.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Se upphandlingsdokumenten som finns tillgängliga på adressen som anges i avsnitt I.3).

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
28/07/2021