Услуги - 396982-2019

22/08/2019    S161    Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-София: Софтуерни пакети и информационни системи

2019/S 161-396982

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ — МВР
Национален регистрационен номер: 129010164
Пощенски адрес: ул. „Пиротска“ № 171А
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1309
Държава: България
Лице за контакт: Мирослав Марков; Радка Савова
Електронна поща: mromarkov@mvr.bg
Телефон: +359 296010315 / +359 296010291
Факс: +359 28688115

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.mvr.bg/gdpbzn

Адрес на профила на купувача: https://www.mvr.bg/gdpbzn/дирекцията/профил-на-купувача

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Обществен ред и безопасност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Разработване и внедряване на софтуер за ИИС и обучение на служители за администриране и за работа с него

II.1.2)Основен CPV код
48000000 Софтуерни пакети и информационни системи
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Разработване и внедряване на софтуер за ИИС и обучение на служители за администриране и за работа с него, в която се предвиждат следните поддейности, които формират обхвата на проекта:

— дейност/етап 1 „Първоначално проучване и анализ на изискванията“,

— дейност/етап 2 „Изготвяне на системен проект“,

— дейност/етап 3 „Разработване и внедряване на ИИС“,

— дейност/етап 4 „Приемане на системата и обучение за работа и администриране на ИИС“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
48000000 Софтуерни пакети и информационни системи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

гр. София, ул. „Никола Габровски“ № 30

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Разработване и внедряване на софтуер за ИИС и обучение на служители за администриране и за работа с него, в която се предвиждат следните поддейности, които формират обхвата на проекта:

— дейност/етап 1 „Първоначално проучване и анализ на изискванията“,

— дейност/етап 2 „Изготвяне на системен проект“,

— дейност/етап 3 „Разработване и внедряване на ИИС“,

— дейност/етап 4 „Приемане на системата и обучение за работа и администриране на ИИС“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Техническо предложение — ТП / Тежест: 70
Цена - Тежест: 30
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект „Развитие и модернизиране НОЦ и ООЦ” по процедура BG/ISF-SO6-NO5-A36 финансиран по фонд „Вътрешна сигурност”

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 094-227330
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Наименование:

Разработване и внедряване на софтуер за ИИС и обучение на служители за администриране и за работа с него

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

След откриване на процедурата и в законоустановения срок за обжалване е депозирана жалба пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) от „Виаком Инженеринг“ ЕООД на основание чл. 196, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 197 от ЗОП. Дружеството иска отмяна на решението, поради това че възложителят неправилно е формирал методиката за оценка на офертите в процедурата, с което е допуснал нарушение на чл. 72 от ЗОП и чл. 33, ал. 1 от ППЗОП.

Предвид горното в КЗК е образувано производство по преписка № КЗК-515/17.6.2019 г. и на 25.7.2019 г. Комисията издава решение № 844/25.7.2019 г., с което отменя като незаконосъобразно решение № 1983опр-38/13.5.2019 г. на директора на ГДПБЗН — МВР за откриване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Процедурата е прекратена с решение № 1983опр-73/20.8.2019 г. на директора на ГДПБЗН — МВР.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/08/2019