Доставки - 397675-2017

10/10/2017    S194    Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление

2017/S 194-397675

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция по околна среда
Национален регистрационен номер: 831901762
Пощенски адрес: бул. „Цар Борис III“ № 136
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1618
Държава: България
Лице за контакт: Евелина Турмакова
Електронна поща: e.turmakova@eea.government.bg
Телефон: +359 29406432
Факс: +359 29559015

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://eea.government.bg/

Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/16_OTP

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/16_OTP
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Околна среда

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на консумативи за газанализаторна апаратура за контрол качеството на атмосферния въздух и емисионния контрол.

II.1.2)Основен CPV код
31000000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Дейността на Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух /ККАВ/ се регламентира със заповед на Министъра на околната среда и водите № 66/28.01.2013 г. В обхвата на заповедта са включени дейностите по ККАВ, изпълнението на които се осъществява чрез използването на газанализаторна автоматична апаратура, разположена в стационарни и мобилни измервателни автоматични станции, а също така и в OPSIS-системите (разположени по Долен Дунав, Бургас, с. Ръжена, Старозагорска област).

За нормалното функциониране на гореописаната апаратура, от значение е осигуряването на сервизно обслужване, включваща и периодичната смяна на консумативи. В инструкциите за работа с отделните видове апарати, производителите правят предписания за видовете консумативи и периодичността на тяхната смяна. Такива изисквания съществуват и в европейските норми, въведени като БДС.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 300 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на консумативи за анализатор THERMO SHARP 5040

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31000000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

Поръчката е с място на изпълнение франко склада на Централна лаборатория София, сграда на ИАОС, 1618, бул. „Цар Борис III“ № 136.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на консумативи за анализатор THERMO SHARP 5040 — Сервизен кит помпа (5 бр. в комплект)-7 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 7 365.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 6
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на консумативи за анализатори THERMO SCIENTIFIC, Модели 42I, 43I, 48I, 49I и 1160

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31000000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

Гр. София, 1618, ИАОС, бул. „Цар Борис III“ № 136.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на консумативи за анализатори THERMO SCIENTIFIC, Модели 42I, 43I, 48I, 49I и 1160: Кварцов скрубер (NO) — 10 бр; Кит за помпа, KNF (N86) (SO2) -10 бр; Кит за помпа, KNF (N86) (CO)-10 бр; Излъчвател I-R (CO) — 2 бр; Корелационен филтър (CO) — 2 бр;Нулев скрубер вътрешен — 1 бр; Кит за помпа, SK688 — 10 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 25 120.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 6
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на консумативи за анализатори HORIBA, Модели APSA-370, APNA-370, APMA-370, APOA-370, APHA-360 и APDA-371

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31000000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

Гр. София, 1618, бул. „Цар Борис III“ № 136, ИАОС.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на консумативи за анализатори HORIBA, Модели APSA-370, APNA-370, APMA-370, APOA-370, APHA-360 и APDA-371: Сервизен комплект консумативи за анализатор APSA — 370 включващ:Филтри за проба PTFE D54, кутия от 24 бр. — 1 кутия

Комплект мембрани за двуглава помпа — 2 бр., Скрубер ESU — 1 бр., Въздушен филтър 0,3 µm — 1 бр. , Пълнеж активен въглен,200ml — 1бр., Ксенонова лампа — 1 бр. — общо комплекти 12 бр;

Сервизен комплект консумативи за анализатор APNA — 370 включващ: Филтри за проба PTFE D54, кутия от 24 бр. — 1 кутия; Комплект мембрани за двуглава помпа — 2 бр.; Катализатор Деозонатор DO — 1 бр.; Въздушен филтър 0,3µm — 1 бр.; Пълнеж активен въглен, 200 ml — 1 бр.; Пълнеж силикагел, 200ml — 1 бр.; Катализатор NO2 — NO — 1 бр.; Мисткепчър ВАА — 1 бр. — общо 12 бр комплекта;

Сервизен комплект консумативи за анализатор APMA — 370 включващ: Филтри за проба PTFE D54, кутия от 24 бр. — 1 кутия; Комплект мембрани за едноглава помпа — 1 бр.; Пълнеж за катализатор СО — 1 бр.;Мисткепчър ВАА — 1 бр. — общо 12 бр. комплекта;

Сервизен комплект консумативи за анализатор APОA — 370 включващ:Филтри за проба PTFE D54, кутия от 24 бр. — 1 кутия; Комплект мембрани за едноглава помпа — 1 бр, Катализатор DO — 1 бр., UV- лампа — 1 бр., Активен въглен 1 кг — 1бр. — общо 14 бр.;

Сервизен комплект консумативи за анализатор APHA — 360 включващ: Филтри за проба PTFE D54, кутия от 24 бр. — 1 кутия, Каталитик PUR, Каталитик NMC, Въздушен филтър 0,3µm — 1 бр., Силикагел 1 кг — 3 бр — общо 3 бр.;

Филтърна лента 45 m — 21 броя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 136 605.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 6
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на консумативи за анализатори за бензен Syntech Spectras BTX, модел GC 855

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31000000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

Гр. София, 1618, бул. „Цар Борис III“ № 136, ИАОС.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на консумативи за анализатори за бензен Syntech Spectras BTX, модел GC 855 — Комплект филтри за носещ газ — 3 бр; Преконцентрационна тръбичка — 3 бр; PID лампа — 3 бр; Входен филтър (PTFE25 Teflon filter kit ), оп.25 бр. — 3 бр.; 10 — канален клапан (10-port valve) — 3 бр; Ротор (10-port valve) — 3 бр; PID детектор (head) — 3 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 23 424.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 6
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на консумативи за анализатори ENVIRONNEMENT S.A., модел VOC 72M, MIR 9R0K и MP101M

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31000000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

Гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136, ИАОС.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на консумативи за анализатори ENVIRONNEMENT S.A., модел VOC 72M, MIR 9R0K и MP101M — Сервизен комплект консумативи за ализатор VOC 72M включващ: 5 µm syringe filter 25 mm dia — 6 бр., Kit for KNF Pump V02-0199 — 1 бр.,Fan filter (92x92) — 2 бр.,SET TRAP — 1 бр., MANTENANCE KIT for COOLING PUMP — 1 бр. — общо 4 бр.; Сервизен комплект консумативи за анализатор MIR 9R-К включващ: Входен филтър 25mm, 5µm — 10бр., Кит за помпа — 1 бр., Прахов филтър — 2 бр. — 1 брой; Филтърна лента — 2 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 11 620.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 6
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на консумативи за ДОАС системи, модели (AR500/520, ML9850, ML9830) и анализатори за прах OPSIS, модел SM200

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31000000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

Гр. София, 1618, бул. „Цар Борис III“ № 136.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на консумативи за ДОАС системи, модели (AR500/520, ML9850, ML9830) и анализатори за прах OPSIS, модел SM200 — Сервизен комплект консумативи (клапани, мембрани, у-ния, филтър влага)-7 бр.; Ксенонова лампа тип А — 2 бр.; Ксенонова лампа тип В-3 бр.; Сервизен комплект за SO2 ML9850-2 бр.; U-V лампа-3 бр.; Сервизен комплект за H2S ML9850 с конвектор и скрубер за SO2-1 бр.; Сервизен комплект за CO ML9830-1 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 46 890.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 6
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на консумативи за газанализатор TELEDYNE, модели T803 и API 200EH

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31000000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

Гр. София, 1618, бул. „Цар Борис III“ № 136.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на консумативи за газанализатор TELEDYNE, модели T803 и API 200EH — Сервизен комплект консумативи за анализатор T803 включващ: Синтеред филтър — 1 бр., О-ринг — 1 бр., Кит за помпа, PU20 — 1 бр. — 1 бр.; Сервизен комплект консумативи за анализатор API 200EH включващ:Комплект филтри (DFU filter, sintered filters) — 1 бр., Консумативи за помпа — 1 бр., Молибденов пълнител за конвертираща пещ — 1 бр., Нагревател за конвертираща пещ — 1 бр — 2 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 11 870.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 6
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на консумативи за анализатори MLU, модели 100А/101А и 200А/201А

Обособена позиция №: 8
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31000000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

Гр. София, 1618, бул. „Цар Борис III“ № 136.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на консумативи за анализатори MLU, модели 100А/101А и 200А/201А — Сервизен комплект — детекторен кит SO2/H2S 100A/101A включващ:UV филтър (рестриктор) 214 nm, UV детектор комплект — 2 бр.; Сервизен комплект — детекторен кит NO/NOX/NH3 200A/201A включващ: Вакум помпа — 1 бр., Кикер за разделяне на газове — 1 бр,Нагревател за оптичната камерата на PMT — 1 бр, Орифиси за конвертор 10 milsa — 1 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 15 950.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 6
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на консумативи за анализатори за емисионен контрол, модели ECOPHYSICS, JUM, SICK, ANALITICA STRUMENTI, ORION

Обособена позиция №: 9
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31000000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

Гр. София, 1618, бул. „Цар Борис III“ № 136.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на консумативи за анализатори за емисионен контрол, модели ECOPHYSICS, JUM, SICK, ANALITICA STRUMENTI, ORION — Комплект термо съпротивление с кабел за помпа N012.11 — 3 бр.; Сервизен кит за помпа N024АТ/ST — 6 бр.; Сензор за налягане PRESET&BYCO — 3бр.;Сервизен кит за помпа (комплект): Мембрани и клапан за вакуум помпа — Пре-филтър — Абсорбер 1-Абсорбер 2- Де — NOx оксифилтър — Силенциатор за помпа — 3 бр.; Конвертор кертидж NOx-3 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 21 156.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 6
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

В настоящата обществена поръчка не се поставят изисквания за годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност на участниците.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

В настоящата обществена поръчка не се поставят изисквания за икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

В.1.1. Да е изпълнил успешно дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.

Забележка:

*Под идентичен предмет и обем следва да се разбира доставка на консумативи за апаратура за контрол на въздуха, в области: качество на атмосферния въздух и измервания на емисии на вредни вещества във въздуха, в обем, покриващ количествата, посочени в техническата спецификация.

*Под сходен предмет и обем следва да се разбира доставка на консумативи за специализирана апаратура за контрол качеството на въздуха, в обем, сходен с количествата, посочени в техническата спецификация.

Участникът следва да декларира в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, т. 1а), само дейност, която е успешно изпълнена, в пълен обем и е приета без забележки от възложителя.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП назначената от възложителя комисия по чл. 103, ал. 1 от ЗОП може да изиска от участниците да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Доказва се чрез: Представяне на списък на извършените доставки, изпълнени през последните три години на еднакви или сходни продукти. Към тях участникът прилага удостоверения за доброто им изпълнение, издадени от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информацията за поръчката.

В.1.2. Да има внедрена система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт EN ISO 9001:2008/ EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен) в областта на производство и/или дистрибуция на консумативи, валидна за срока на изпълнение на поръчката.

Това обстоятелство се посочва от участника в ЕЕДОП, Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности“, т. 12.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП назначената от възложителя комисия по чл. 103, ал. 1 от ЗОП може да изиска от участниците да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Освен посочения в т. В.1.2. сертификат или негов еквивалент, ще бъдат приемани и доказателства за въведени еквивалентни мерки, съгласно чл. 64, ал. 6 от ЗОП.

Доказва се чрез: сертификат, който да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (ИА БСА) или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието (ЗНАООС).

Забележки:

Когато участникът е обединение, се приемат сумарно изпълнените доставки от всички членове в обединението.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 14/11/2017
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 15/11/2017
Местно време: 10:30
Място:

София, 1618, бул. „Цар Борис III“ № 136.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП отваря получените оферти на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Участник ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура, ако за него са налице посочените в чл. 54, ал. 1, т. 1, 3-7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП основания, а също така и на основанията, посочени в чл. 107, т. 1-4 от ЗОП.

Други основания:

1. Участник, подал ценово предложение над посочените прогнозни стойности, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

2. Участник, който участва в повече от едно обединение, ще бъде отстранен.

3. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подаде самостоятелно оферта. Ако подаде, ще бъде отстранен.

4. Не може да участва в процедурата пряко или косвено и физическо или юридическо лице, за което е налице забраната по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим. Ако участва, ще бъде отстранен.

5. Възложителят ще отстрани от участие участника, който представи документи, върху които подписът на представляващите го лица е положен посредством печат, копиран е или по друг технически начин, различен от саморъчно полагане.

Гаранция за изпълнение — при подписването на договора избрания изпълнител внася гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет процента) от цената на договора без ДДС.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба се подава в 10-дневен срок съгласно чл. 197 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
05/10/2017