В момента има проблем с показването на URL адреси в обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по неговото отстраняване. Като временно решение ви предлагаме да изтривате запетаята (или друг специален знак), която се появява в края на URL адреса. Извиняваме се за неудобството.

Доставки - 398483-2021

05/08/2021    S150

Гepмaния-Карлсруе: Доставка на MC-ICP-MS с висока резолюция

2021/S 150-398483

Обявление за предварителна информация

Настоящото обявление е само за предварителна информация

Доставки

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Съвместен изследователски център (JRC), JRC.G - Nuclear Safety and Security (Karlsruhe), JRC.G.II.8 - Nuclear Safeguards and Forensics
Пощенски адрес: PO Box 2340
Град: Karlsruhe
код NUTS: DE122 Karlsruhe, Stadtkreis
Пощенски код: 76125
Държава: Германия
Лице за контакт: Procurement Department
Електронна поща: jrc-procurement-karlsruhe@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8921
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на MC-ICP-MS с висока резолюция

Референтен номер: JRC/KRU/2021/OP/1807-PIN
II.1.2)Основен CPV код
38000000 Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

JRC Карлсруе планира да закупи мултиколектор ICP-MS със система за въвеждане на проби, монтирана в защитна камера, за анализ на радиоактивни проби. Оборудването ще се използва за анализ на радиоактивни и нерадиоактивни проби в рамките на ядрено-медицински проучвания и изследвания. Договорът за доставка следва да включва допълнителни услуги като осигуряване на съответната документация, интегриране и калибриране на оборудването, гаранционно и друго свързано обслужване.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
38000000 Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)
38433100 Масов спектрометър
38433000 Спектрометри
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: DE122 Karlsruhe, Stadtkreis
Основно място на изпълнение:

Hermann-von-Helmholtz-Platz 1

76344 Eggenstein-Leopoldshafen

PO Box 2340, 76125 Karlsruhe, ГЕРМАНИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на MC-ICP-MS с висока резолюция.

II.2.14)Допълнителна информация

Моля, направете справка с документите за обществена поръчка, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).

II.3)Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка:
15/09/2021

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Моля, направете справка с документите за обществена поръчка, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
29/07/2021