Доставки - 399896-2017

11/10/2017    S195

България-София: Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса

2017/S 195-399896

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Централен орган за покупки
Национален регистрационен номер: 000695406
Пощенски адрес: ул. „Георги С. Раковски“ № 102
Град: София
код NUTS: BG BULGARIA
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Иванина Белева
Електронна поща: cfcu@minfin.bg
Телефон: +359 298592772
Факс: +359 298952773
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.minfin.bg
Адрес на профила на купувача: https://www.minfin.bg/bg/procurement
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.minfin.bg/bg/procurement/145
Допълнителна информация може да бъде получена от друг адрес:
Официално наименование: Министерство на финансите, дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки“
Национален регистрационен номер: 000695406
Пощенски адрес: ул. „Георги С. Раковски“ № 102
Град: София
код NUTS: BG BULGARIA
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Марта Пламенова, държавен експерт, отдел „Централизирани обществени поръчки“
Електронна поща: cfcu@minfin.bg
Телефон: +359 298592777
Факс: +359 298592773
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.minfin.bg
Адрес на профила на купувача: https://www.minfin.bg/bg/procurement
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://sevop.minfin.bg
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на канцеларски материали за органи на изпълнителната власт и техните администрации.

II.1.2)Основен CPV код
30190000 Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Обществената поръчка на Централния орган за покупки цели сключване на рамкови споразумения за доставка на канцеларски материали.

Поръчката се провежда в електронната платформа на ЦОП за възлагане на обществени поръчки СЕВОП на адрес — https://sevop.minfin.bg.

Предметът включва доставка на канцеларски материали, пликове и бланки и различни видове хартия за офиса, за нуждите на възложителите, посочени в чл. 4, ал. 1 от ПМС № 385/2015 г. Поръчката е в 3 обособени позиции:

1. Обособена позиция 1: „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“ за срок от 24 мес.

2. Обособена позиция 2: „Доставка на пощенски пликове и бланки за органите на изпълнителната власт и техните администрации“ за срок от 24 месеца.

3. Обособена позиция 3: „Доставка на различни видове хартия за офиса, вкл. безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и др. за срок от 24 мес.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6 900 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на канцеларски материали за органи на изпълнителната власт

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30190000 Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса
30192000 Принадлежности за офиса
30193000 Органайзери и принадлежности
22850000 Класьори и аксесоари за тях
30194000 Чертожни принадлежности
30140000 Калкулатори и изчислителни машини, използвани за водене на счетоводство
30195000 Табла
30197000 Дребно офис оборудване
30199500 Кутии класьори, класьори за писма, кутии за подреждане и подобни изделия
30237460 Компютърни клавиатури
30234300 Компактдискове (CD)
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG BULGARIA
Основно място на изпълнение:

България и чужбина.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособената позиция обхваща доставка на канцеларски материали и различни офис принадлежности.

Всички артикули са изброени в Образеца № 2б. към Техническото предложение по об. п. 1.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 700 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Процедурата се провежда изцяло в електронната платформа за възлагане на обществени поръчки на Централния орган за покупки — СЕВОП — https://sevop.minfin.bg

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на пощенски пликове и бланки за органи на изпълнителната власт и техните администрации

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30199230 Пощенски пликове
22800000 Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон
22822000 Търговски формуляри
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG BULGARIA
Основно място на изпълнение:

България.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособената позиция обхваща доставка на пощенски пликове и бланки за органи на изпълнителната власт. Всички пликове и бланки са описани в образец № 3б към Техническото предложение по об. п. 2. Към документацията са представени образци на някои от бланките и формулярите според изискванията на индивидуалните възложители.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 000 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Поръчката ще се проведе изцяло в електронната платформа за възлагане на обществени поръчки на Централния орган за покупки — СЕВОП — https://sevop.minfin.bg

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на хартии за офиса, вкл. безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и др. за периода 1.1.2018 г. - 31.12.2019 г.

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30199000 Артикули от хартиената промишленост и други хартиени изделия
22993200 Термочувствителна хартия или картон
30199330 Безконечна хартия за компютърни принтери
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG BULGARIA
Основно място на изпълнение:

България.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособената позиция обхваща доставка на различни видове хартии, картон, безконечна прнтерна хартия, хартиени ролки за печат и др.

Всички артикули са изброени в Образеца № 4б. към техническо предложение по об. п. 3.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 200 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Реализиран конкретен оборот от доставки сходни с предмета на поръчката общо за последните три приключили финансови години в размер на: 5 000 000 BGN без ДДС за об. п. 1; 1 000 000 BGN без ДДС за об. п. 2 и 200 000 BGN без ДДС за об. п. 3.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Об. п. 1: Участникът по об. п. 1 следва да е реализирал минимален конкретен годишен оборот от доставки сходни с предмета на поръчката в размер на 5 000 000 (пет милиона) BGN без ДДС общо за последните 3 приключили финансови години. Под доставки сходни с предмета на поръчката да се разбира доставки на канцеларски материали.

Об. п. 2: Участникът по об. п. 2 следва да е реализирал минимален конкретен годишен оборот от доставки сходни с предмета на поръчката в размер на 1 000 000 (един милион) BGN без ДДС общо за последните 3 приключили финансови години. Под доставки сходни с предмета на поръчката да се разбира доставки на пощенски пликове, бланки, формуляри.

Об. п. 3 Участникът по об. п. 3 следва да е реализирал минимален конкретен годишен оборот от доставки сходни с предмета на поръчката в размер на 200 000 (двеста хиляди) BGN без ДДС общо за последните три приключили финансови години. Под доставки сходни с предмета на поръчката да се разбира доставки на третирана хартия и картон, безконечна принтерна хартия, факс хартия, фоточувствителна, термочувствителна или термографична хартия или картон; безконечна хартия за компютърни принтери и други подобни хартии, предназначени за офисна употреба.

Електронно в СЕВОП чрез попълване на информация в ЕЕДОП, в Част IV, раздел Б, т. 2а).

При поискване от страна на възложителя на документи, чрез които се доказва посочената в Част IV, раздел Б информация, възложителят ще приеме документи, съгласно чл. 62, ал. 1 от ЗОП, както и хипервръзка към публичен регистър, откъдето биха могли да бъдат установени декларираните обстоятелства.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да е изпълнил следните изисквания:

По обособена позиция 1:

Изпълнени доставки сходни с предмета на поръчката.

По обособена позиция 2:

Изпълнени доставки сходни с предмета на поръчката.

По обособена позиция 3:

Изпълнени доставки сходни с предмета на поръчката.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът по Обособена позиция 1 общо за последните три изминали години следва да е изпълнил поне пет дейности с предмет сходен с предмета на обособената позиция, като всяка доставка обхваща минимум 10 вида артикули. Участникът декларира това обстоятелство електронно в СЕВОП чрез попълване на информация в ЕЕДОП, в Част IV, раздел В, т. 1б).Под дейности сходни/идентични предмета на поръчката да се разбира доставки на канцеларски материали сходни/идентични с тези, описани в образеца на техническо предложение по об.п.1.

Участникът по Обособена позиция 2 общо за последните три изминали години следва да е изпълнил поне пет дейности с предмет сходен с предмета на обособената позиция, като всяка доставка обхваща минимум 8 вида артикули. Участникът декларира това обстоятелство електронно в СЕВОП чрез попълване на информация в ЕЕДОП, в Част IV, раздел В, т. 1б).Под доставки сходни с предмета на поръчката да се разбира доставки на пощенски пликове, бланки, формуляри и подобни артикули, сходни/идентични с тези, описани в образеца на техническо предложение по об.п.2.

Участникът по Обособена позиция 3 общо за последните три изминали години следва да е изпълнил поне пет дейности с предмет сходен с предмета на обособената позиция, като всяка доставка обхваща минимум 5 вида артикули. Участникът декларира това обстоятелство електронно в СЕВОП чрез попълване на информация в ЕЕДОП, в Част IV, раздел В, т. 1б).Под доставки сходни с предмета на поръчката да се разбира доставки на третирана хартия и картон, безконечна принтерна хартия и пр. артикули сходни/идентични с тези, описани в образеца на техническо предложение по об. п. 3.

При поискване от страна на възложителя на документи, чрез които се доказва посочената в Част IV, раздел В, т. 1б) информация, възложителят ще приеме протоколи, референции и др., както и хипервръзка към публичен регистър. За изпълнена дейност възложителят ще приеме такава доставка, чието изпълнение е приключило към датата на подаване на офертата.

Изискванията за об. п. 1, 2 и 3 са формулирани с оглед броя на потенциалните потребители на централизираните доставки (над 60 администрации) — възложители по чл. 4, ал. 1, т. 1-3 от ПМС № 385/2015 г. Лицата, избрани за изпълнители по рамковите споразумения на ЦОП следва да имат капацитет да управляват и изпълняват много на брой едновременно действащи договори за доставка на канцеларски материали.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Условията за изпълнение на поръчката по трите обособени позиции са описани детайлно в образците на техническо предложение към Документацията за участие, налични и в СЕВОП.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 4
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 13/11/2017
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Испански
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 14/11/2017
Местно време: 13:30
Място:

Електронно в СЕВОП.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

В обявените дата и час на електронното отваряне на офертите, в сградата на МФ ще се извърши публично отваряне на документите, постъпили в Деловодството на МФ. На публичното отваряне могат да присъстват участниците в процедурата, техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

В случай, че участникът е предложил цена, надвишаваща прогнозната стойност по съответната обособена позиция, офертата му ще бъде отстранена.

При подписване на рамковото споразумение гаранция за изпълнение не се внася. Гаранция за изпълнение на договорите, сключени въз основа на рамковото споразумение, е в размер до 5 % от стойността на договора.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
06/10/2017