Varor - 400781-2016

15/11/2016    S220    Varor - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Finland-Ekenäs: Delar till ugnsbrännare eller ugnar

2016/S 220-400781

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Raseborgs kyrkliga samfällighet
Postadress: Larssonsvägen 1
Ort: Ekenäs
Nuts-kod: FI181 Uusimaa
Postnummer: 10600
Land: Finland
Kontaktperson: Christer Lindvik
E-post: christer.lindvik@evl.fi
Telefon: +358 400488374
Fax: +358 192412688

Internetadress(er):

Allmän adress: www.raseborgsforsamlingar.fi

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: http://enksf.fi/uppgradering/
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: församlingsverksamhet

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Karis krematorium uppgradering av krematorieutrustning.

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
42390000 Delar till ugnsbrännare eller ugnar
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Installation av rökgasfilter och uppgradering av befintlig styrning och automatik så att det totalt sett utgör en komplett modern anläggning med totalfunktion. I övrigt enligt anbudshandlingar.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FI181 Uusimaa
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Installation av rökgasfilter och uppgradering av befintlig styrning och automatik så att det totalt sett utgör en komplett modern anläggning med totalfunktion. I övrigt enligt anbudshandlingar.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 02/01/2017
Slut: 31/08/2017
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Enligt anbudshandlingar.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2016/S 181-324366
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 12/12/2016
Lokal tid: 13:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska, Finska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 28/02/2017
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 12/12/2016
Lokal tid: 13:30

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Marknadsdomstolen
Postadress: Radanrakentajantie 5
Ort: Helsingfors
Postnummer: 00520
Land: Finland
E-post: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Fax: +358 295643314

Internetadress: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
11/11/2016