Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Доставки - 401995-2017

12/10/2017    S196

Бeлгия-Брюксел: Доставка на електроуреди и свързани услуги

2017/S 196-401995

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Съвет на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue de la Loi 175
Град: Bruxelles
код NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Пощенски код: 1048
Държава: Белгия
Лице за контакт: OIB.02.002 Marchés publics
Електронна поща: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Телефон: +32 22986989
Факс: +32 22960570
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu
Адрес на профила на купувача: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA)
Пощенски адрес: chaussée de Wavre 910
Град: Bruxelles
код NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Пощенски код: 1040
Държава: Белгия
Лице за контакт: OIB.02.002 Marchés publics
Електронна поща: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Телефон: +32 22986989
Факс: +32 22960570
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu
Адрес на профила на купувача: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска агенция по отбрана (ЕDА)
Пощенски адрес: rue des Drapiers 17–23
Град: Bruxelles
код NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Пощенски код: 1050
Държава: Белгия
Лице за контакт: OIB.02.002 Marchés publics
Електронна поща: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Телефон: +32 22986989
Факс: +32 22960570
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu
Адрес на профила на купувача: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция за научни изследвания (REA)
Пощенски адрес: COV2
Град: Bruxelles
код NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Лице за контакт: OIB.02.002 Marchés publics
Електронна поща: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Телефон: +32 22986989
Факс: +32 22960570
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu
Адрес на профила на купувача: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME)
Пощенски адрес: place Charles Rogier 16
Град: Bruxelles
код NUTS: ITC41 Varese
Пощенски код: 1210
Държава: Белгия
Лице за контакт: OIB.02.002 Marchés publics
Електронна поща: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Телефон: +32 22986989
Факс: +32 22960570
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu
Адрес на профила на купувача: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
Поръчката обхваща съвместно възлагане
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2963
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на електроуреди и свързани услуги.

Референтен номер: OIB.02/PO/2017/052/777.
II.1.2)Основен CPV код
39710000 Електродомакински уреди
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

— Доставка, с или без монтаж, например резервни части и ново оборудване, на електрически уреди.

— Услуги, включващи транспорт, разглобяването на съществуващи електрически уреди, разопаковане, монтаж, тестване, привеждане в експлоатация, обучение и рециклиране на опаковките.

— Безплатно събиране на стари електрически уреди.

— Сервизно обслужване по време на гаранционния период.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 340 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39700000 Домакински уреди
39711000 Електродомакински кухненски уреди
39711100 Хладилници и фризери
39711120 Фризери
39711130 Хладилници
39711361 Електрически фурни
39711362 Микровълнови печки
39713200 Перални и сушилни машини за бельо
39713100 Машини за миене на съдове
39716000 Части за електродомакински уреди
39711360 Печки
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Основно място на изпълнение:

Регионът на Брюксел.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на електроуреди и свързани услуги.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 340 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Административни кредити на ЕС.
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

— оферентът трябва да приложи към своята оферта всички документи и цялата информация, изискани в точка III.1 „Условия за участие“ на това обявление и включени в приложение I „Списък с документи, които трябва да се попълнят и предоставят“ към спецификациите,

— оферентът трябва по-конкретно да приложи надлежно подписана и датирана клетвена декларация, удостоверяваща, че не е в някоя от ситуациите, които биха го изключили от вземане на участие в поръчка, възложена от Европейския съюз. Клетвената декларация трябва да бъде под формата на образеца в неговата цялост, публикуван на следната страница: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

NB: под заплаха от изключване, одобреният оферент трябва да представи следното писмено доказателство, в подкрепа на клетвената декларация, преди подписването на договора.

NB: в случай че поръчката бъде възложена на обединения, те трябва да представят клетвена декларация, заедно с подкрепящи документи и информация за всеки отделен член.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

— копие от финансови отчети (счетоводни баланси и отчети за приходите и разходите) за последните 3 финансови години, посочващи годишната печалба преди данъчно облагане. Ако по уважителна причина оферентът не може да ги предостави, той трябва да представи декларация за годишните печалби преди облагане за последните 3 години. Ако финансовите отчети или декларацията показват средна загуба през последните 3 години, оферентът трябва да предостави друг документ като доказателство за своите финансови и икономически възможности, като например подходяща гаранция от трета страна (например дружеството-майка), удостоверения от одитори, експерт-счетоводители или еквивалентни,

— удостоверение за годишния оборот, особено за областта, обхваната от това обявление за поръчка, реализиран през последните 3 финансови години.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

за да бъде избран, оферентът трябва да представи доказателство за среден специфичен годишен оборот за последните 3 финансови години от 85 000 EUR.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

— списък с основните публични и/или частни поръчки, които са директно свързани с предмета на тази поръчка и които са били изпълнени през последните 3 години, с данни за техните стойности, продължителност, начални дати и пълните им данни (име на лицето за контакт, адрес, телефонен номер, адрес на електронна поща) и техните обществени или частни получатели.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

— изисква се изпълнение на 6 поръчки, всяка с минимална стойност 5 000 EUR.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 14/11/2017
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 17/11/2017
Местно време: 10:00
Място:

Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, cours Saint-Michel 23 (entrée côté rue Père de Deken), 1040 Bruxelles, БЕЛГИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

По 1 надлежно упълномощен представител на оферент може да присъства на отварянето на офертите (трябва да бъде представен паспорт или лична карта). Оферентите, които желаят да участват, трябва да уведомят отдел OIB.02.002 „Обществени поръчки“ писмено (вж. данните за адреса, посочени в точка I.1) не по-късно от 2 работни дни преди заседанието по отваряне.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

36 месеца след възлагането.

VI.3)Допълнителна информация:

1) Спецификациите и допълнителните документи (включително въпроси и отговори) ще бъдат достъпни на следния интернет адрес:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2963

Заинтересованите страни се приканват да се регистрират посредством интернет страницата. След това ще бъдат уведомени от онлайн системата за обществени поръчки за всякакви актуализации, достъпни за тази покана за участие в търг. От страните, които не са регистрирани в страницата, се изисква да се консултират редовно с нея. Комисията няма да бъде отговорна, в случай че оферентите не обърнат внимание на каквато и да било допълнителна информация относно тази покана за участие в търг, предоставена на настоящата интернет страница.

Интернет страницата ще се обновява редовно и е отговорност на оферентите да проверяват за нови актуализации и изменения по време на тръжния период.

Допълнителна информация относно договорните условия, подновяването на договори, условията за участие, изискваните минимални нива на възможности, общия прогнозен обем на поръчката и т.н. може да се намери в спецификациите, достъпни на гореспоменатата интернет страница. Няма да се издава версия на хартиен формат. Сертифициран по EMAS от 2005 г., OIB приема природосъобразно отношение. EMAS е схемата за еко-управление и одитиране, доброволният инструмент на ЕС, използван от организациите да подобрят своето въздействие върху околната среда.

2) Изпълнителните агенции могат да бъдат включени в поръчката като възлагащи органи (в рамките на лимит от 10 % от общата стойност на поръчката и за всички изпълнителни агенции, взети заедно), ако по време на публикуването на тази покана за участие в търг, те все още не са били официално създадени или не са в процес на създаване и следователно в документите на поканата за участие в търг не може да се укаже официално наименование.

3) За допълнителна информация относно участие в покани за участие в търг и в поредицата от процедури за възлагане на обществени поръчки на Службата за инфраструктура и логистика (OIB), моля, проверете „Ръководство за оференти“ и брошурата „Да правиш бизнес с Европейската комисия“, достъпни чрез препратката:

http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 43031
Факс: +352 43032100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
02/10/2017