Доставки - 402415-2016

16/11/2016    S221    Съд на Европейския съюз - Доставки - Обявление за поръчка - Ограничена процедура 

Люксембург-Люксембург: Дългосрочно наемане на служебни автомобили

2016/S 221-402415

Обявление за поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Съд на Европейския съюз
00008500266
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Люксембург
Лице за контакт: service du courrier officiel — à l'attention de l'unité „Services généraux et matériel roulant“
Телефон: +352 4303-1
Електронна поща: SGMR-Appels_doffres@curia.europa.eu
Факс: +352 4303-2650
код NUTS: LU000

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://curia.europa.eu

I.1)Наименование и адреси
Европейска сметна палата
12, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg
1615
Люксембург
Телефон: +352 4303-1
Електронна поща: SGMR-Appels_doffres@curia.europa.eu
Факс: +352 4303-2650
код NUTS: LU000

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.eca.europa.eu

I.1)Наименование и адреси
Европейска комисия – OIL
Luxembourg
2920
Люксембург
Телефон: +352 4303-1
Електронна поща: SGMR-Appels_doffres@curia.europa.eu
Факс: +352 4303-2650
код NUTS: LU000

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm

I.1)Наименование и адреси
Център за преводи за органите на Европейския съюз
12E, rue Guillaume Kroll
Luxembourg
1882
Люксембург
Телефон: +352 4303-1
Електронна поща: SGMR-Appels_doffres@curia.europa.eu
Факс: +352 4303-2650
код NUTS: LU000

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://cdt.europa.eu/fr/Pages/Homepage.aspx

I.1)Наименование и адреси
Европейска инвестиционна банка
98-100, boulevard Konrad Adenauer
Luxembourg
2950
Люксембург
Телефон: +352 4303-1
Електронна поща: SGMR-Appels_doffres@curia.europa.eu
Факс: +352 4303-2650
код NUTS: LU000

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.eib.europa.eu/

I.1)Наименование и адреси
Съвет на Европейския съюз
rue de la Loi/Wetstraat 175
Bruxelles
1048
Белгия
Телефон: +352 4303-1
Електронна поща: SGMR-Appels_doffres@curia.europa.eu
Факс: +352 4303-2650
код NUTS: BE10

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.consilium.europa.eu

I.1)Наименование и адреси
Европейска комисия – OIB
rue de la Loi/Wetstraat 170
Bruxelles
1049
Белгия
Телефон: +352 4303-1
Електронна поща: SGMR-Appels_doffres@curia.europa.eu
Факс: +352 4303-2650
код NUTS: BE10

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu/oib/index_fr.htm

I.1)Наименование и адреси
Комитет на регионите на Европейския съюз
rue Belliard/Belliardstraat 99-101
Bruxelles
1040
Белгия
Телефон: +352 4303-1
Електронна поща: SGMR-Appels_doffres@curia.europa.eu
Факс: +352 4303-2650
код NUTS: BE10

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://cor.europa.eu/fr/Pages/home.aspx

I.1)Наименование и адреси
Европейски икономически и социален комитет
rue Belliard/Belliardstraat 99
Bruxelles
1040
Белгия
Телефон: +352 4303-1
Електронна поща: SGMR-Appels_doffres@curia.europa.eu
Факс: +352 4303-2650
код NUTS: BE10

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.eesc.europa.eu

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
Поръчката обхваща съвместно възлагане
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Дългосрочно наемане на служебни автомобили.

Референтен номер: COJ-PROC-16/022.
II.1.2)Основен CPV код
34110000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Дългосрочно наемане на служебни автомобили, автомобили тип седан или специализирани автомобили, автомобили тип комби и/или микробуси за обекти в Люксембург и Брюксел.

Планирано е 2-годишно рамково споразумение за всяка партида, което може да бъде подновено два пъти за 12-месечен интервал.

Количествата, споменати в точка II.2, отговарят на изискванията на Съда на Европейския съюз, Европейската комисия, Съвета на Европейския съюз, Европейската сметна палата, Центъра за преводи за органите на Европейския съюз, Европейската инвестиционна банка, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Дългосрочно наемане на автомобили за обекта в Люксембург

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34111200
34111100
34114400
34136100
34136200
34136000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU000
Основно място на изпълнение:

Люксембург.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Дългосрочно наемане на служебни автомобили, автомобили тип седан или специализирани автомобили, автомобили тип комби и/или микробуси за обекта в Люксембург.

Това ще включва приблизително 119 автомобила тип седан и 22 специализирани превозни средства, автомобили тип комби и/или микробуси, които да бъдат поръчани за период от 48 месеца.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.9)Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени
Предвиден минимален брой: 5
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

няма ограничение за броя на кандидатите.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Представените количества отговарят на изискванията на Съда на Европейския съюз, Европейската комисия, Европейската сметна палата, Центъра за преводи за органите на Европейския съюз и Европейската инвестиционна банка.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Дългосрочно наемане на автомобили за обекта в Брюксел

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34111200
34111100
34114400
34136100
34136200
34136000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE100
Основно място на изпълнение:

Брюксел.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Дългосрочно наемане на служебни автомобили, автомобили тип седан или специализирани автомобили, автомобили тип комби и/или микробуси за обекта в Брюксел.

Това ще включва приблизително 135 автомобила тип седан и 32 специализирани превозни средства, автомобили тип комби и/или микробуси, които да бъдат поръчани за период от 48 месеца.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.9)Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени
Предвиден минимален брой: 5
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

няма ограничение за броя на кандидатите.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Представените количества отговарят на изискванията на Европейската комисия, Съвета на Европейския съюз, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

име на държавата, в която кандидатът е установил своя главен офис или има местожителство, вписване в търговския регистър в областта на поръчката, като се приложат документите, доказващи това според законодателството на държавата на пребиваване (например: учредителният документ на дружеството и/или най-актуалният вариант на меморандума и устава, или извлечения от такива документи).

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

— средният общ годишен оборот за последните 3 финансови години на оферента (индивидуално дружество или обединение) в областта на дългосрочното наемане на автомобили,

— достатъчни финансови възможности за гарантиране на непрекъснато и задоволително изпълнение по време на продължителността на договора.

Оферентите трябва да предоставят достатъчна информация, за да гарантират на възлагащия орган своето финансово състояние, по-специално доказателство, че те притежават достатъчно финансови средства и ресурси.

Финансовите и икономическите възможности на оферента ще бъдат оценени въз основа на следното:

— надлежно подписана от определения представител на дружеството декларация, посочваща общия годишен оборот за последните 3 финансови години, както и специфичен оборот в областта на дългосрочното наемане на автомобили (индивидуално дружество или обединение),

— копие от счетоводните баланси или на извлеченията от тях и отчети за приходи и разходи за последните 3 финансови години, заедно с копие на всички доклади от борда на директорите и външните одитори, ако има такива, свързани с тези финансови години.

За допълнителни подробности, моля, направете справка с тръжните спецификации – част I – покана за представяне на заявление за участие.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

— минимален годишен оборот през всяка от последните 3 финансови години в областта на дългосрочното наемане на автомобили: 7 000 000 EUR (за партида 1), 4 500 000 EUR (за партида 2).

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

— техническите и професионалните възможности на оферентите за гарантиране на непрекъснато и задоволително изпълнение по време на продължителността на поръчката.

Оферентите трябва да предоставят достатъчно информация, за да гарантират на възлагащия орган своите технически и професионални възможности, по-специално доказателство, че те притежават ресурси и умения, за да гарантират непрекъснато и задоволително изпълнение по време на продължителността на поръчката:

— списък с поръчки от подобно естество, изпълнени през последните 3 години. За всяка поръчка списъкът трябва да съдържа възможно най-подробната информация и по-специално имената и данните на бенефициерите, както и предметите на поръчките (брой и вид на наетите превозни средства),

— декларация за инфраструктурата и средния годишен брой на работна ръка на доставчика на услуги (по-специално да се гарантира възможност да отговори на заявките),

— документ, описващ всички мерки, предприети от кандидата и неговите доставчици (центрове за гуми, дружества за каросерии, гаражи), за да отговаря на изискванията за околната среда за обработка на гуми (унищожаване, рециклиране, съхранение), използвани масла и излезли от употреба превозни средства.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

— ще бъдат взети под внимание само заявления от дружества, които са работели в областта за най-малко 5 години,

— кандидатите трябва да гарантират и докажат, че могат да отговорят на заявките в рамките на 4 работни часа, в случай на повреда на наетото превозно средство,

— документът, който трябва да бъде представен от кандидатите по отношение на екологичните аспекти, ще позволи на възлагащия орган да гарантира, че кандидатът предприема подходящи мерки за управление на околната среда. Ако оферентът или обединението, от което е част кандидатът, притежава сертифициране по ISO 14000 или акредитиране по EMAS (схема за управление на околната среда и одит), тези мерки трябва да се считат за предприети.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

По време на бъдещия рамков договор (или рамковото споразумение), оферентът, на когото ще бъде възложена поръчката, ще гарантира съответствие със законодателството относно околната среда на Европа или на Люксембург (партида 1) или белгийското законодателство относно околната среда (партида 2), както и екологичните спецификации, изисквани в тръжните спецификации или посочени в неговата оферта.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Ограничена процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 14/12/2016
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
Дата: 12/01/2017
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски, Български, Датски, Немски, Гръцки, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Латвийски, Литовски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Испански, Шведски, Чешки
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Образец на клетвената декларацията за критериите за изключване и подбор може да бъде намерен заедно с другата документация за тази покана за участие в търг на:

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Общ съд на Европейския съюз
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Люксембург
Телефон: +352 4303-1
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Факс: +352 4303-2100

Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

в рамките на 2 месеца след получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който това е станало известно.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/11/2016