Sedan den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna.

Tjänster - 402440-2018

15/09/2018    S178

Polen-Warszawa: Tillhandahållande av matsalstjänster

2018/S 178-402440

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Frontex – Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån
Postadress: Plac Europejski 6
Ort: Warsaw
Nuts-kod: PL911 Miasto Warszawa
Postnummer: 00-844
Land: Polen
E-post: procurement@frontex.europa.eu
Telefon: +48 222059500
Fax: +48 222059501
Internetadress(er):
Allmän adress: www.frontex.europa.eu
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4033
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av matsalstjänster

Referensnummer: Fronte/OP/790/2018/JL/DT
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
55500000 Matsalstjänster och catering
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Omfattningen av anbudet är tillhandahållande av tjänster avseende matsal, cafeteria, catering, tjänster rörande kaffe och personalkök och tillhandahållande av varor till personalkök, såsom anges i bilaga II - kravspecifikation.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: PL91 Warszawski stołeczny
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Frontex huvudkontor, Warszawa, Polen

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Omfattningen av anbudet är tillhandahållande av tjänster avseende matsal, cafeteria, catering, tjänster rörande kaffe och personalkök och tillhandahållande av varor till personalkök, såsom anges i bilaga II - kravspecifikation.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Tjänsteramavtalet kommer att tecknas för en inledande period på 2 år. Den kan förnyas två gånger med ytterligare 1 år upp till en sammanlagd löptid på 4 år, genom en tyst överenskommelse mellan parterna, såvida inte någon av parterna erhåller ett formellt meddelande om det motsatta minst 3 månader före slutet av den pågående löptiden.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Anbudsgivaren ska vara registrerad i ett relevant yrkes- eller handelsregister. Bevis på detta ska tillhandahållas genom inlämning av ett intyg på registrering i det yrkes- eller handelsregister som krävs i det land där anbudsgivaren är etablerad (i Polen - en kopia av domstolsregistret: KRS). Om anbudsgivaren inte måste eller tillåts skriva in sig i ett sådant register på grund av sin bolagsordning eller rättsliga ställning, ska en förklaring tillhandahållas.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Anbudsgivaren ska tillhandahålla Frontex en försäkran avseende företagets totala omsättning för de 3 senaste åren för vilka årsbokslut har upprättats (information ska lämnas separat för varje år); den genomsnittliga årsomsättningen under dessa 3 år ska vara större än 500 000 EUR (eller motsvarande belopp i en annan valuta).

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

— Anbudsgivaren ska ha minst tre års yrkeserfarenhet av att tillhandahålla tjänster liknande de som omfattas av det presumtiva kontraktet, dvs. tillhandahålla cateringtjänster och driva en matsal med minst 100 sittplatser eller för 200 personer.

— Anbudsgivaren ska bevisa och styrka att hen har lämplig personalkapacitet och teknisk förmåga att tillhandahålla alla de tjänster som krävs inom ramen för det presumtiva kontraktet.

Eventuella minimistandardnivåer:

Följande handlingar och/eller upplysningar ska lämnas in som bevis på att anbudsgivaren uppfyller de tekniska och yrkesmässiga kapacitetskriterierna som anges ovan:

— En kort översikt över företagets portfölj som bekräftar anbudsgivarens yrkeserfarenhet.

— En förteckning över och en kort beskrivning av de senaste verksamheterna inom området caterings- och matsalstjänster, tillsammans med en förteckning över kontrakt med ett värde som överstiger 10 000 EUR per månad, som genomförts under de senaste 3 åren, med uppgift om belopp, datum och mottagare (offentliga och/eller privata),

— Referensbrev gällande ovannämnd förteckning över kontrakt med ett värde som överstiger 10 000 EUR per månad som utfärdats och undertecknats av kunderna och som bekräftar snabb leverans och god kvalitet på de tillhandahållna tjänsterna: Minst 3 referensbrev avseende kontrakt för liknande cateringtjänster och minst 1 referensbrev avseende matsal med minst 100 sittplatser som serverar mat till minst 200 personer; anbudsgivarnas egna försäkran kommer inte godtas,

— Curriculum vitae som beskriver relevanta utbildnings- och yrkesmässiga kvalifikationer, arbetslivserfarenhet och språkliga färdigheter avseende ledare för matsals- och cateringverksamheter, chef och souschef.

III.2)Villkor för kontraktet
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 15/10/2018
Lokal tid: 17:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 3 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 22/10/2018
Lokal tid: 11:00
Plats:

Frontex huvudkontor, Warszawa, Polen

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Anbudsgivarnas företrädare är välkomna (högst 1 per anbudsgivare). Meddela Frontex i förväg angående planerat deltagande genom att skicka ett e-postmeddelande till procurement@frontex.europa.eu och ange vilken anbudsgivare som ska företrädas.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Platsbesök planeras att äga rum för att bekanta sig med matsalen, cafeterian, cateringverksamheten och personalköket vid Frontex. Detaljerad information om datum och tid för platsbesöket kommer att publiceras på den relevanta webbplatsen för e-upphandling. Företrädarna för de presumtiva anbudsgivarna (endast 2 per anbudsgivare) ombeds informera Frontex (genom att skicka ett e-postmeddelande till procurement@frontex.europa.eu) om sitt planerade deltagande senast 2 arbetsdagar före det planerade platsbesöket. Alla kostnader som uppstår i samband med platsbesöket ska bäras av de potentiella anbudsgivarna. Frontex kommer inte ersätta sådana kostnader.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergruenewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Inom 2 månader från den dag då meddelandet delgavs käranden eller, i avsaknad av det, från den dag då det blev känt.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
05/09/2018