Teenused - 402931-2015

Kuva koondatud vaade

14/11/2015    S221

Leedu-Vilnius: Puhastusteenused

2015/S 221-402931

Hanketeade

Teenused

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Ametlik nimetus: Viešoji įstaiga „CPO LT“
Riiklik registreerimisnumber: 302913276
Postiaadress: Kęstučio g. 45
Linn: Vilnius
Sihtnumber: LT-08124
Riik: Leedu
Kontaktisik: Indrė Kreivėnaitė
E-post: i.kreivenaite@cpo.lt
Telefon: +370 52053746

Internetiaadress(id):

Hankija üldaadress: http://www.cpo.lt

Elektrooniline juurdepääs teabele: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

I.2)Hankija liik
Avalik-õiguslik juriidiline isik
I.3)Hankija põhitegevus
Üldised avalikud teenused
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
Valymo paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą.
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Teenused
Teenuse kategooria nr 16: Reovee- ja jäätmekäitlusteenused; kanalisatsiooni- jms teenused
Põhiline ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht: Lietuvos Respublika.
NUTS kood
II.1.3)Teave riigihankelepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
Teatega kaasneb dünaamilise hankesüsteemi (DPS) loomine
II.1.4)Teave raamlepingu kohta
II.1.5)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
Dinaminės pirkimo sistemos (DPS) pagalba siekiama esant poreikiui per DPS galiojimo laikotarpį su pirkimo laimėtojais sudaryti preliminariąsias sutartis dėl valymo paslaugų užsakymų per CPO LT elektroninį katalogą. Į DPS priimami visi tiekėjai, kurie atitinka kvalifikacijos reikalavimus ir yra pateikę orientacinį pasiūlymą. Esant poreikiui sudaryti preliminariąją sutartį, perkančioji organizacija kvies priimtus į DPS tiekėjus pateikti konkrečius pasiūlymus. Tiekėjai sudarę preliminariąsias sutartis dalyvaus atnaujintuose varžymuose CPO LT elektroniniame kataloge dėl pagrindinių sutarčių sudarymo.
II.1.6)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

90910000 Puhastusteenused, 44411000 Sanitaartehnikatooted

II.1.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): jah
II.1.8)Osad
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.1.9)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2)Lepingu kogus või ulatus
II.2.1)Üldkogus või ulatus:
Paslaugų kiekiai priklausys nuo perkančiųjų organizacijų poreikio įsigyti siūlomas prekes. Dinaminės pirkimo sistemos metu planuojama pirkimų vertė 20 000 000 EUR be PVM.
Eeldatav maksumus käibemaksuta: 20 000 000 EUR
II.2.2)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavate hangete võimalused: ei
II.2.3)Info uuendamiste kohta
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Võimalik uuendamiste arv: 8
Asjade ja teenuste uuendatavate hankelepingute puhul järgnevate hankelepingute eeldatav ajakava:
kuudes: 42 (alates hankelepingu sõlmimisest)
II.3)Hankelepingu kestus või lõpptähtaeg
Kestus kuudes: 6 (alates hankelepingu sõlmimisest)

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Hankelepingu tingimused
III.1.1)Nõutavad tagatised ja garantiid:
Tiekėjas, atsisakęs sudaryti preliminariąją sutartį, moka VšĮ „CPO LT“ baudą, lygią 1 500 EUR (vienam tūkstančiui penkiems šimtams eurų).
III.1.2)Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele:
Už tinkamai ir faktiškai suteiktas paslaugas užsakovas su Tiekėju atsiskaito mokėjimo pavedimu, pinigus pervesdamas į tiekėjo nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Nurodyti mokėjimų terminai, susieti su finansavimu, gaunamu iš trečiųjų šalių, gali būti pratęsti, tačiau bet kokiu atveju šie terminai negali viršyti 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų. Nurodytu atveju ilgesnio apmokėjimo termino taikymo galimybę užsakovas įgyja tik tuo atveju, jei jis tiekėjui pateikia įrodymus, patvirtinančius apie finansavimo iš trečiųjų šalių vėlavimą.
III.1.3)Edukaks tunnistatud ühispakkumuse esitanud pakkujate rühmalt nõutav õiguslik vorm:
Netaikoma.
III.1.4)Muud eritingimused
Lepingu täitmise suhtes kohaldatakse eritingimusi: ei
III.2)Osalemistingimused
III.2.1)Ettevõtjate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: 1. Tiekėjas (reikalavimas taikomas ir subtiekėjams), kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 90 kalendorinių dienų iki orientacinio pasiūlymo pateikimo dienos.
2. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.
Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 90 kalendorinių dienų iki orientacinio pasiūlymo pateikimo dienos.
3. Tiekėjas neturi būti bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties (tiekėjo ir kreditorių susitarimo tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.
Pateikiama:
1) valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 90 kalendorinių dienų iki orientacinio pasiūlymo pateikimo dienos;
2) Tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.
4. Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus 1 punkte išvardytas veikas.
Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 90 kalendorinių dienų iki orientacinio pasiūlymo pateikimo dienos.
5. Tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 EUR.
Pateikiamas valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 90 dienų iki orientacinio pasiūlymo pateikimo dienos.
6. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
Pateikiama Tiekėjo deklaracija.
7. Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.
Pateikiamas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.
III.2.2)Majandus- ja finantssuutlikkus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: 1. Pateikiama atitinkamų metų pelno (nuostolio) ataskaita su valstybės įmonės Registrų centro gavimo žyma (arba išrašas) arba šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, atitinkamo dokumento kopija.
Võimalike nõutavate standardite miinimumtase: 1. Tiekėjo grynojo pelno (nuostolių) rodiklio reikšmė per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjai vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) turi būti teigiama. Sumuojamos kiekvienų metų reikšmės per visą nurodytą laikotarpį.
III.2.3)Tehniline pädevus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks:
1. Tiekėjas turi pateikti nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi ISO 9001:2008 (arba LST EN ISO 9001:2008) kokybės vadybos sistemos reikalavimų arba kitų lygiaverčių kokybės vadybos priemonių naudojimą patvirtinančių dokumentų kopija, patvirtinta tiekėjo parašu (perkančiajai organizacijai taip pat priimtini ir kiti tiekėjų lygiaverčių kokybės vadybos priemonių užtikrinimo įrodymai, pavyzdžiui, tiekėjo parengtas taikomųjų kokybės vadybos priemonių aprašymas).
2. Tiekėjas turi pateikti nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi LST EN ISO 14001:2005 aplinkosaugos vadybos sistemos reikalavimų arba kitų lygiaverčių kokybės vadybos priemonių naudojimą patvirtinančių dokumentų kopija, patvirtinta tiekėjo parašu (perkančiajai organizacijai taip pat priimtini ir kiti tiekėjų lygiaverčių kokybės vadybos priemonių užtikrinimo įrodymai, pavyzdžiui, tiekėjo parengtas taikomųjų kokybės vadybos priemonių aprašymas).
3. Tiekėjas turi pateikti nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi BS OHSAS 18001:2007 darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos reikalavimų arba kitų lygiaverčių kokybės vadybos priemonių naudojimą patvirtinančių dokumentų kopija, patvirtinta tiekėjo parašu (perkančiajai organizacijai taip pat priimtini ir kiti tiekėjų lygiaverčių kokybės vadybos priemonių užtikrinimo įrodymai, pavyzdžiui, tiekėjo parengtas taikomųjų kokybės vadybos priemonių aprašymas).
4. Pateikiama:
1) su pirkimo objektu susijusių tinkamai įvykdytų sutarčių sąrašas (jame nurodomas tinkamai ir laiku įvykdytos ar vykdomos sutarties pavadinimas (objektas), sutarties (ir jos įvykdytos dalies) kaina, EUR be PVM, sutarties įsigaliojimo ir pabaigos datos, paslaugų gavėjo pavadinimas ir kontaktinio asmens vardas, pavardė, pareigos ir tel. Nr.);
2) Paslaugų gavėjo, kuriam suteiktos valymo paslaugos, pasirašyta pažyma, patvirtinanti, kad paslaugos buvo atliktos tinkamai pažymoje nurodant suteiktų paslaugų kainą, sutarties datą ir vietą, bei tai ar paslaugos buvo suteiktos pagal sutarties, reglamentuojančios paslaugų teikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigtos.
Võimalike nõutavate standardite miinimumtase:
1. Tiekėjo veiklos kokybės valdymo sistema turi atitikti ISO 9001:2008 (arba LST EN ISO 9001:2008) arba lygiaverčio standarto reikalavimus.
2. Tiekėjo aplinkosaugos vadybos sistema turi atitikti LST EN ISO 14001:2005 reikalavimų arba lygiavertės aplinkos apsaugos sistemos reikalavimų standartą.
3. Tiekėjo darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema turi atitikti BS OHSAS 18001:2007 standartą arba lygiavertės darbų saugos ir sveikatos vadybos reikalavimų standartą.
4. Tiekėjas per paskutinius 3 (trejus) metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas veiklą vykdė trumpiau nei 3 (trejus) metus) tinkamai įvykdė ar vykdo valymo paslaugų teikimo sutartį (-is), kurios kaina / kurių suminė kaina yra ne mažesnė kaip 30 000 EUR be PVM (sutarčių negali būti daugiau kaip 3 (trys)).
III.2.4)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.3)Teenuste hankelepingute eritingimused
III.3.1)Teave teatava kutseala kohta
Teenust võivad osutada ainult teatava kutseala esindajad: ei
III.3.2)Teenuse osutamise eest vastutav personal
Juriidilised isikud peavad esitama teenuse osutamise eest vastutava personali nimed ja kvalifikatsiooni: ei

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud
IV.1.2)Taotlejate piirarv, keda kutsutakse esitama pakkumusi või osalema
IV.1.3)Pakkujate arvu piiramine läbirääkimiste või võistleva dialoogi käigus
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatakse elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber:
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated
ei
IV.3.3)Tehniliste kirjelduste ja täiendavate dokumentide või kirjeldava dokumendi saamise tingimused
Dokumendid on tasulised: ei
IV.3.4)Pakkumuste või osalemistaotluste esitamise tähtaeg
12.11.2019 - 14:00
IV.3.5)Kuupäev, mil kvalifitseeritud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise ettepanekud või osalemiskutsed
IV.3.6)Keel(ed), milles võib koostada pakkumised või osalemistaotlused
leedu keel.
IV.3.7)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
kuni: 13.11.2019
IV.3.8)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 12.11.2019 - 14:00

Pakkumuste avamise koht:

Viešoji įstaiga CPO LT, Kęstučio g. 45, Vilnius.

Volitatud isikud, kes võivad viibida pakkumuste avamise juures: jah
Täiendav teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta: Tiekėjai ar jų įgalioti atstovai.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
VI.3)Lisateave
Orientaciniai ir konkretūs pasiūlymai turi būti teikiami tik elektroninėmis priemonėmis Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS). Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti dalyviai (registracija nemokama). Pasiūlymai, pateikti popierinėje formoje arba ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų. Pasiūlymą privaloma pateikti pasirašytą saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus.
VI.4)Vaidlustusmenetlus
VI.4.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ
VI.4.2)Vaidlustuse esitamine
Täpne teave vaidlustuse esitamise tähtaja kohta: Skundų pateikimo terminai nustatyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje.
VI.4.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus
VI.5)Teate lähetamise kuupäev:
9.11.2015