Aidake täiustada TEDi veebisaiti ja vastake lühikesele küsimustikule!

Teenused - 402931-2015

Kuva koondatud vaade

14/11/2015    S221    Paslaugos - Dinaminės pirkimų sistemos - Atviras konkursas 

Lietuva-Vilnius: Valymo paslaugos

2015/S 221-402931

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: Viešoji įstaiga „CPO LT“
Nacionalinis registracijos Nr.: 302913276
Adresas: Kęstučio g. 45
Miestas: Vilnius
Pašto kodas: LT-08124
Šalis: Lietuva
Kam: Indrė Kreivėnaitė
El. paštas: i.kreivenaite@cpo.lt
Telefonas: +370 52053746

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://www.cpo.lt

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja viešoji teisė
I.3)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Valymo paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 16: Nuotekų ir atliekų valymo paslaugos; sanitarinės ir panašios paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Lietuvos Respublika.
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su dinaminės pirkimo sistemos (DPS) sukūrimu
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Dinaminės pirkimo sistemos (DPS) pagalba siekiama esant poreikiui per DPS galiojimo laikotarpį su pirkimo laimėtojais sudaryti preliminariąsias sutartis dėl valymo paslaugų užsakymų per CPO LT elektroninį katalogą. Į DPS priimami visi tiekėjai, kurie atitinka kvalifikacijos reikalavimus ir yra pateikę orientacinį pasiūlymą. Esant poreikiui sudaryti preliminariąją sutartį, perkančioji organizacija kvies priimtus į DPS tiekėjus pateikti konkrečius pasiūlymus. Tiekėjai sudarę preliminariąsias sutartis dalyvaus atnaujintuose varžymuose CPO LT elektroniniame kataloge dėl pagrindinių sutarčių sudarymo.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

90910000, 44411000

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
Paslaugų kiekiai priklausys nuo perkančiųjų organizacijų poreikio įsigyti siūlomas prekes. Dinaminės pirkimo sistemos metu planuojama pirkimų vertė 20 000 000 EUR be PVM.
Numatoma vertė be PVM: 20 000 000 EUR
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Galimų pratęsimų skaičius: 8
Pratęsiamų prekių ar paslaugų pirkimo sutarčių atveju – numatoma tolesnių sutarčių trukmė:
mėnesių: 42 (nuo sutarties sudarymo)
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 6 (nuo sutarties sudarymo)

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
Tiekėjas, atsisakęs sudaryti preliminariąją sutartį, moka VšĮ „CPO LT“ baudą, lygią 1 500 EUR (vienam tūkstančiui penkiems šimtams eurų).
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Už tinkamai ir faktiškai suteiktas paslaugas užsakovas su Tiekėju atsiskaito mokėjimo pavedimu, pinigus pervesdamas į tiekėjo nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Nurodyti mokėjimų terminai, susieti su finansavimu, gaunamu iš trečiųjų šalių, gali būti pratęsti, tačiau bet kokiu atveju šie terminai negali viršyti 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų. Nurodytu atveju ilgesnio apmokėjimo termino taikymo galimybę užsakovas įgyja tik tuo atveju, jei jis tiekėjui pateikia įrodymus, patvirtinančius apie finansavimo iš trečiųjų šalių vėlavimą.
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
Netaikoma.
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1. Tiekėjas (reikalavimas taikomas ir subtiekėjams), kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 90 kalendorinių dienų iki orientacinio pasiūlymo pateikimo dienos.
2. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.
Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 90 kalendorinių dienų iki orientacinio pasiūlymo pateikimo dienos.
3. Tiekėjas neturi būti bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties (tiekėjo ir kreditorių susitarimo tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.
Pateikiama:
1) valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 90 kalendorinių dienų iki orientacinio pasiūlymo pateikimo dienos;
2) Tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.
4. Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus 1 punkte išvardytas veikas.
Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 90 kalendorinių dienų iki orientacinio pasiūlymo pateikimo dienos.
5. Tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 EUR.
Pateikiamas valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 90 dienų iki orientacinio pasiūlymo pateikimo dienos.
6. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
Pateikiama Tiekėjo deklaracija.
7. Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.
Pateikiamas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1. Pateikiama atitinkamų metų pelno (nuostolio) ataskaita su valstybės įmonės Registrų centro gavimo žyma (arba išrašas) arba šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, atitinkamo dokumento kopija.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: 1. Tiekėjo grynojo pelno (nuostolių) rodiklio reikšmė per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjai vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) turi būti teigiama. Sumuojamos kiekvienų metų reikšmės per visą nurodytą laikotarpį.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
1. Tiekėjas turi pateikti nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi ISO 9001:2008 (arba LST EN ISO 9001:2008) kokybės vadybos sistemos reikalavimų arba kitų lygiaverčių kokybės vadybos priemonių naudojimą patvirtinančių dokumentų kopija, patvirtinta tiekėjo parašu (perkančiajai organizacijai taip pat priimtini ir kiti tiekėjų lygiaverčių kokybės vadybos priemonių užtikrinimo įrodymai, pavyzdžiui, tiekėjo parengtas taikomųjų kokybės vadybos priemonių aprašymas).
2. Tiekėjas turi pateikti nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi LST EN ISO 14001:2005 aplinkosaugos vadybos sistemos reikalavimų arba kitų lygiaverčių kokybės vadybos priemonių naudojimą patvirtinančių dokumentų kopija, patvirtinta tiekėjo parašu (perkančiajai organizacijai taip pat priimtini ir kiti tiekėjų lygiaverčių kokybės vadybos priemonių užtikrinimo įrodymai, pavyzdžiui, tiekėjo parengtas taikomųjų kokybės vadybos priemonių aprašymas).
3. Tiekėjas turi pateikti nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi BS OHSAS 18001:2007 darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos reikalavimų arba kitų lygiaverčių kokybės vadybos priemonių naudojimą patvirtinančių dokumentų kopija, patvirtinta tiekėjo parašu (perkančiajai organizacijai taip pat priimtini ir kiti tiekėjų lygiaverčių kokybės vadybos priemonių užtikrinimo įrodymai, pavyzdžiui, tiekėjo parengtas taikomųjų kokybės vadybos priemonių aprašymas).
4. Pateikiama:
1) su pirkimo objektu susijusių tinkamai įvykdytų sutarčių sąrašas (jame nurodomas tinkamai ir laiku įvykdytos ar vykdomos sutarties pavadinimas (objektas), sutarties (ir jos įvykdytos dalies) kaina, EUR be PVM, sutarties įsigaliojimo ir pabaigos datos, paslaugų gavėjo pavadinimas ir kontaktinio asmens vardas, pavardė, pareigos ir tel. Nr.);
2) Paslaugų gavėjo, kuriam suteiktos valymo paslaugos, pasirašyta pažyma, patvirtinanti, kad paslaugos buvo atliktos tinkamai pažymoje nurodant suteiktų paslaugų kainą, sutarties datą ir vietą, bei tai ar paslaugos buvo suteiktos pagal sutarties, reglamentuojančios paslaugų teikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigtos.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
1. Tiekėjo veiklos kokybės valdymo sistema turi atitikti ISO 9001:2008 (arba LST EN ISO 9001:2008) arba lygiaverčio standarto reikalavimus.
2. Tiekėjo aplinkosaugos vadybos sistema turi atitikti LST EN ISO 14001:2005 reikalavimų arba lygiavertės aplinkos apsaugos sistemos reikalavimų standartą.
3. Tiekėjo darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema turi atitikti BS OHSAS 18001:2007 standartą arba lygiavertės darbų saugos ir sveikatos vadybos reikalavimų standartą.
4. Tiekėjas per paskutinius 3 (trejus) metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas veiklą vykdė trumpiau nei 3 (trejus) metus) tinkamai įvykdė ar vykdo valymo paslaugų teikimo sutartį (-is), kurios kaina / kurių suminė kaina yra ne mažesnė kaip 30 000 EUR be PVM (sutarčių negali būti daugiau kaip 3 (trys)).
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Mažiausia kaina
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
12.11.2019 - 14:00
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
lietuvių kalba.
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
iki: 13.11.2019
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 12.11.2019 - 14:00

Vieta:

Viešoji įstaiga CPO LT, Kęstučio g. 45, Vilnius.

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: Tiekėjai ar jų įgalioti atstovai.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)Papildoma informacija
Orientaciniai ir konkretūs pasiūlymai turi būti teikiami tik elektroninėmis priemonėmis Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS). Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti dalyviai (registracija nemokama). Pasiūlymai, pateikti popierinėje formoje arba ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų. Pasiūlymą privaloma pateikti pasirašytą saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus.
VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga
VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): Skundų pateikimo terminai nustatyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
9.11.2015