Hjälp oss att förbättra TED genom att fylla i vår korta enkät!

Tjänster - 405184-2014

Visa förkortad version

28/11/2014    S230    Byråer - Tjänster - Meddelande om upphandling - Selektivt förfarande 

Finland-Helsingfors: Tillhandahållande av IT-tjänster för IT-applikationer tillhörande Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa), inklusive inventariet över klassificering och märkning, plattformen för klassificering och märkning, informationsspridning, eChem-portalen, portalpanelen och andra relaterade IT-system

2014/S 230-405184

Meddelande om upphandling

Tjänster

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Officiellt namn: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)
Postadress: Box 400
Ort: Helsingfors
Postnummer: FI-00121
Land: Finland
Att: Jaime Martin-Granizo
E-post: procurement@echa.europa.eu
Telefon: +358 9686180

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet: http://www.echa.europa.eu

Upphandlarprofil: http://echa.europa.eu/about-us/procurement

Elektronisk tillgång till information: http://echa.europa.eu/about-us/procurement

Ytterligare upplysningar kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

I.2)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: nej

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Tillhandahållande av IT-tjänster för IT-applikationer tillhörande Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa), inklusive inventariet över klassificering och märkning, plattformen för klassificering och märkning, informationsspridning, eChem-portalen, portalpanelen och andra relaterade IT-system
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Tjänster
Tjänstekategori: nr 7: Databehandlingstjänster och därmed sammanhängande tjänster
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: uppdragstagarens lokaler och/eller Echas lokaler.
NUTS-kod
II.1.3)Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Meddelandet omfattar upprättandet av ett ramavtal
II.1.4)Information om ramavtal
Ramavtal med en enda aktör

Ramavtalets löptid

Antal år: 4

Uppskattat totalt värde av upphandlingen för hela ramavtalets löptid

Uppskattat värde, exkl. moms: 5 200 000 EUR
II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Kontraktet omfattar tjänster för utvalda befintliga IT-system, varav huvuddelen är JEE-applikationer som skräddarsytts för Echa, enligt följande: utveckling, underhåll och supporttjänster, produktion, konfigurering och förvaltning av miljöer (vanligen test-, förproduktions- och produktionsmiljöer för Echa) som använder sig av Echas IKT-infrastruktur, utplacering av applikationer i målmiljöer, inbegripet produktionsmiljö, förvaltning av applikationer och miljöer för desamma som använder sig av IKT-infrastruktur som tillhandahålls av Echa.
II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

72000000, 72200000, 72500000, 72600000, 72300000, 72800000, 72900000

II.1.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
II.1.8)Delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.9)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)Total mängd eller omfattning:
Uppskattat värde, exkl. moms: 5 200 000 EUR
II.2.2)Information om optioner
Option: nej
II.2.3)Information om förlängning
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Antal eventuella förlängningar: 2
I samband med varu- eller tjänstekontrakt som kan förlängas, ange en beräknad tidsram för senare upphandling:
antal månader: 24 (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)
II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
Antal månader: 48 (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för kontraktet
III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
Se beskrivningen i förfrågningsunderlaget (etapp 2).
III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
Se beskrivningen i förfrågningsunderlaget (etapp 2).
III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
Se beskrivningen i förfrågningsunderlaget (etapp 1).
III.1.4)Andra särskilda villkor
Fullgörandet av kontraktet är förbundet med särskilda villkor: nej
III.2)Villkor för deltagande
III.2.1)De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Se beskrivningen i förfrågningsunderlaget (etapp 1).
III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Se beskrivningen i förfrågningsunderlaget (etapp 1).
Eventuella minimistandardnivåer: Se beskrivningen i förfrågningsunderlaget (etapp 1).
III.2.3)Teknisk kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda:
Se beskrivningen i förfrågningsunderlaget (etapp 1).
Eventuella minimistandardnivåer:
Se beskrivningen i förfrågningsunderlaget (etapp 1).
III.2.4)Information om reserverade kontrakt
III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp: nej
III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten
Juridiska personer ska ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten: ja

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt
IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud eller delta
IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller dialogen
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Det ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till de kriterier som anges i förfrågningsunderlaget, inbjudan att lämna anbud eller förhandla eller det beskrivande dokumentet
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
ECHA/2014/86.
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
nej
IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling
Handlingarna är avgiftsbelagda: nej
IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
5.1.2015 - 16:00
IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna anbud eller delta
IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
Valfritt officiellt EU-språk
IV.3.7)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
IV.3.8)Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
VI.3)Kompletterande information
Förfrågningsunderlaget (etapp 1) kommer att finnas tillgängligt för nedladdning på adressen i punkt I.1. Webbplatsen kommer att uppdateras regelbundet och det är de sökandes ansvar att bevaka uppdateringar och ändringar under perioden för inlämning av anbudsansökan.
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxemburg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Överprövning
Uppgifter om sista dag för överprövning: inom 2 månader från den dag då den klagande delgavs eller, om så inte skett, från den dag då det blev känt. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att perioden avbryts eller till att en ny period för begäran om överprövning inleds.
VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18.11.2014