Byggentreprenader - 405699-2017

13/10/2017    S197

Danmark-Helsingør: Fjernvarme (indenbys)

2017/S 197-405699

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Forsyning Helsingør A/S
Postadresse: Haderslevvej 25
By: Helsingør
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 3000
Land: Danmark
Kontaktperson: Finn Larsen
E-mail: frl@fh.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.fh.dk/
I.6)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale for montage af fjernvarmeunits til boliger.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
09323000 Fjernvarme (indenbys)
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

VVS-arbejder i forbindelse med montage af fjernvarmeunits hovedsagligt udstyret med gennemstrømningsvekslere til opvarmning af brugsvand i boliger i Helsingør.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
42511100 Varmevekslere
45331100 Installation af centralvarmeanlæg
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

Helsingør.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

I løbet af de kommende år tilbydes kommende fjernvarmekunder i Helsingør en komplet husinstallation, som afregnes via en månedlig leje. Dette udbud omfatter således montage af maksimalt forventet ca. 700 fjernvarmeunits over en periode på 1-8 år.

Arbejdet omfatter afmontering og fjernelse af det eksisterende gas- eller oliefyr og herefter installation af en fjernvarmeunit med gennemstrømningsveksler.

II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 106-213461
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Rammeaftale for montage af fjernvarmeunits til boliger

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
28/09/2017
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: MIH VVS ApS
By: København
NUTS-kode: DK011 Byen København
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Prækvalifikationsmaterialet skal sendes pr. e-mail til Ida Bach Sørensen / ibs@damgaard-ri.dk med kopi til Finn Larsen / frl@fh.dk. E-mail skal mærkes med »Ansøgning om prækvalifikation, montage af fjernvarmeunits, Forsyning Helsingør«

Hver ansøger kan alene indgive 1 anmodning om prækvalifikation.

Ordregiver vil prækvalificere maksimalt 6 og minimum 4 ansøgere, der vurderes egnet til at løse opgaven på baggrund af de indsendte oplysninger, som nævnt i pkt. III.1.1), pkt. III.1.2) og pkt. III.1.3). Ved mere end 6 egnede udvælges de 6 med mest relevante referencer. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske eller tekniske formåen for at leve op til kravene i pkt. III.1.2) og pkt. III.1.3) skal ansøger godtgøre, at ansøger fuldt ud kan råde over de ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse. Dette kan f.eks. ske ved at disse enheder fremlægger en erklæring med tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed. Har ansøger klart identificeret de andre enheder, anses det for godtgjort, at virksomheden råder over de nødvendige ressourcer.

Hvor en deltager i et konsortium, joint venture eller lign. ikke vedlægger de krævede oplysninger om personlige forhold, jf. punkt III.1.1), om økonomisk og finansiel kapacitet, jf. punkt III.1.2) og om teknisk kapacitet, jf. punkt III.1.3), er ordregiver berettiget, men ikke forpligtet, til at afvise konsortiets ansøgning som ukonditionsmæssig.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over overtrædelser af lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, hvem ordregiveren har besluttet at indgå kontrakt med, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/10/2017