Доставки - 40633-2019

28/01/2019    S19

България-София: Електрическа енергия

2019/S 019-040633

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Прокуратура на Република БЪЛГАРИЯ — главен прокурор
Национален регистрационен номер: 121817309
Пощенски адрес: бул. Витоша № 2, Съдебна палата
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Мариан Вачевски
Електронна поща: mvachevski@prb.bg
Телефон: +359 28036035
Факс: +359 29633373
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://prb.bg/bg/
Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-187
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: надзор за законност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на електрическа енергия на средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обектите, предоставени на Прокуратура на Република БЪЛГАРИЯ“ — продължава в раздел IV.3)

Референтен номер: ОПИ-1184/09.10.2018
II.1.2)Основен CPV код
09310000 Електрическа енергия
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

„Доставка на електрическа енергия на средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обектите, предоставени на Прокуратура на Република БЪЛГАРИЯ за нуждите на администрация на главен прокурор; Национална следствена служба; Бюро по защита при главния прокурор; учебен център „Трендафила“, п.п. „Витоша“; учебна база „Боровец“ — к.к. Боровец; почивен дом „Изгрев“, гр. Бяла, област Варна; учебна база „Цигов чарк“, гр. Батак“

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09310000 Електрическа енергия
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Дейностите ще се изпълняват на територията на Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на електрическа енергия на средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обектите, предоставени на Прокуратура на Република БЪЛГАРИЯ за нуждите на администрация на главен прокурор; Национална следствена служба; Бюро по защита при главния прокурор; учебен център „Трендафила“, п.п. „Витоша“; учебна база „Боровец“ — к.к. Боровец; почивен дом „Изгрев“, гр. Бяла, област Варна; учебна база „Цигов чарк“, гр. Батак.

Прогнозно количество за доставка на електрическа енергия СрН за срока на действие на договора — 1 063 MWh.

Прогнозно количество за доставка на електрическа енергия НН за срока на действие на договора — 1 821 MWh.

Количеството за доставка на електрическа енергия ниско и средно напрежение е прогнозно и не обвързва възложителия да го потреби.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

В определената прогнозна стойност на поръчката е предвидена „опция за допълнителни доставки“ в размер до 100 000,00 (сто хиляди) BGN без вкл. ДДС от общата прогнозната стойност на поръчката при откриване на нови партиди на името на възложителя в срока на действие на договора за настоящата обществена поръчка. Вж. раздел VI.3).

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 198-447499
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Процедурата е прекратена на осн. чл. 108, т. 4 във вр. с чл. 22, ал. 1, т. 8 и чл. 110, ал. 2, т. 4, буква „а“ и ал. 5 от ЗОП и писмо от класирания на първо място участник: „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД, с което същия информира възложителя, че отказва да сключи договор.

От р-л № II.1.1): „за нуждите на администрация на главен прокурор; Национална следствена служба; Бюро по защита при главния прокурор; учебен център „Трендафила“, п.п. „Витоша“; учебна база „Боровец“ — к.к. Боровец; почивен дом „Изгрев“, гр. Бяла, област Варна; учебна база „Цигов чарк“, гр. Батак“.

От раздел II.2.11):

Основният мотив за предвиждане на „опция за допълнителни доставки“ е, че в срока на изпълнение на поръчката предстои процедура по откриване на партида на името на възложителя за комплекса от сгради, предоставен за нуждите на Бюро по защита при главен прокурор, гр. София, бул. „Подполковник Калитин“ № 21.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
25/01/2019