Доставки - 406568-2019

29/08/2019    S166    Доставки - Допълнителна информация - Открита процедура 

България-София: Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)

2019/S 166-406568

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Доставки

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2019/S 154-379337)

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Институт по минералогия и кристалография (ИМК) — БАН (старо наименование — Централна лаборатория по минералогия и кристалография (ЦЛМК) към Българска академия на науките (БАН)
Национален регистрационен номер: 831906364
Пощенски адрес: ул. „Акад. Г. Бончев“ № 2, бл. 107
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1113
Държава: България
Лице за контакт: проф. д-р Росица Николова
Електронна поща: rosica.pn@clmc.bas.bg
Телефон: +359 885099158
Факс: +359 29797056

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.imc.bas.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.imc.bas.bg/bg1/index.php/2013-08-30-06-05-12

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване: монокристален дифрактометър

II.1.2)Основен CPV код
38000000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата поръчка е доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване: монокристален дифрактометър, за нуждите на проект „Център за върхови постижения „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ BG05M2OP001-1.001-0008, в т. ч. инсталиране, приемни изпитания на място и въвеждането му в експлоатация, както и обучение на служители на възложителя за експлоатация и техническа поддръжка на уреда, включително гаранционния му сервиз. В рамките на гаранционното обслужване изпълнителят трябва да демонтира апарата от бл. 107, ул. „Акад. Г. Бончев“ № 2, София 1113 и да го монтира в кампус „Г. Милев“ (БАН IV км. бл. 29, София 1113, район „Слатина“). Оборудването е за нуждите на Институт по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ — БАН и Факултет по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“ съгласно проект „Център за върхови постижения „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ BG05M2OP001-1.001-0008.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
26/08/2019
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 154-379337

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: II.2.4)
Част от текста, която трябва да се промени: 1.1 „Минимални технически и функционални изисквания“, булет 11
Вместо:

Размер на пиксела на детектора не повече от 101 х 101 микрометра

Да се чете:

Размер на пиксела на детектора не повече от 140 х 140 микрометра

VII.2)Друга допълнителна информация:

Информация за коригиране или добавяне в съответстващата тръжна документация.

За допълнителна информация, моля, направете справка със съответната тръжна документация.