Услуги - 408694-2015

20/11/2015    S225    Съд на Европейския съюз - Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка 

Люксембург-Люксембург: Наемане на ИТ зала (център за данни Tier IV)

2015/S 225-408694

Обявление за възложена поръчка

Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Съд на Европейския съюз
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Люксембург
Люксембург
Адрес за електронна поща: db-ao-2015-19@curia.europa.eu

I.2)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката
Наемане на ИТ зала (център за данни Tier IV).
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги

код NUTS LU00

II.1.3)Информация относно рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
II.1.4)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Наемане на ИТ зала (център за данни Tier IV).
II.1.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

70000000

II.1.6)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.2)Обща крайна стойност на поръчката/ите
II.2.1)Обща крайна стойност на поръчката/ите

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Договаряне без обявяване на конкурентно възлагане на поръчка
Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление в Официален вестник на Европейския съюз (ОВ на ЕС):
Директива 2004/18/ЕО

1) Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в ОВ на ЕС в съответствие с Директива 2004/18/ЕО

2) Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в ОВ на ЕС

Обект на поръчката са услугите, изброени в приложение II Б към директивата.
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Най-ниска цена
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган
CJ 19/2015.
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка
не

Раздел V: Възлагане на поръчката

V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
23.10.2015
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 3
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

European Data Hub SA
9, rue Robert Stümper
2557 Люксембург
Люксембург

V.4)Информация относно стойността на поръчката
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.2)Допълнителна информация:
VI.3)Процедури по обжалване
VI.3.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Общ съд на Европейския съюз
rue du Fort Niedergrünewald
2529 Люксембург
Люксембург
Адрес за електронна поща: cfi.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
Факс: +352 4303-2100

VI.3.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: в рамките на 2 месеца след получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който това е станало известно. Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на срок за подаване на жалби.
VI.3.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.4)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10.11.2015