Ehitustööde hanke... - 410605-2015

Kuva koondatud vaade

21/11/2015    S226    Euroopa Liidu Kohus - Ehitustööde hankelepingud - Hanketeade - Kiirendatud piiratud menetlus 

Luksemburg-Luxembourg: Eritellimusel valmistatavate raamaturiiulite ehitamine

2015/S 226-410605

Hanketeade

Ehitustööd

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Kohus
Postiaadress: plateau de Kirchberg
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
Kontaktisik: hoonete haldusjuht
E-post: immeubles@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-3637

Internetiaadress(id):

Hankija üldaadress: http://curia.europa.eu/jcms

Lisateavet saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Tehnilisi kirjeldusi ja täiendavaid dokumente (k.a võistlevat dialoogi ja dünaamilist hankesüsteemi käsitlevaid dokumente) saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil:
Vt eelmainitud kontaktandmed

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Üldised avalikud teenused
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
Eritellimusel valmistatavate raamaturiiulite ehitamine
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Ehitustööd

NUTS kood LU000

II.1.3)Teave riigihankelepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
Teatega kaasneb hankelepingu sõlmimine
II.1.4)Teave raamlepingu kohta
II.1.5)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
Kokku 11 eritellimusel valmistatava ja tammespooniga kaetava raamaturiiuli ehitamine.
II.1.6)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

45421000

II.1.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): ei
II.1.8)Osad
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.1.9)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2)Lepingu kogus või ulatus
II.2.1)Üldkogus või ulatus:
Liikmete büroode jaoks 11 eritellimusel valmistatava raamaturiiuli ehitamine.
Eeldatav maksumus käibemaksuta:
vahemik 110 000 – 130 000 EUR
II.2.2)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavate hangete võimalused: ei
II.2.3)Info uuendamiste kohta
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.3)Hankelepingu kestus või lõpptähtaeg
Kestus kuudes: 2 (alates hankelepingu sõlmimisest)

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Hankelepingu tingimused
III.1.1)Nõutavad tagatised ja garantiid:
Puuduvad.
III.1.2)Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele:
Teenuste eest tasutakse kooskõlas Euroopa institutsioonide finantsmäärusega ja pakkumiskutse dokumentides sätestatud korra kohaselt.
III.1.3)Edukaks tunnistatud ühispakkumuse esitanud pakkujate rühmalt nõutav õiguslik vorm:
Ettevõte või solidaarselt vastutavate ettevõtete ühendus (nt konsortsium), keda esindab ühine esindaja, kellel on lepingu täitmiseks vajalik volitus ning kes peab olema ainus Euroopa Liidu Kohtu kontaktisik.
III.1.4)Muud eritingimused
Lepingu täitmise suhtes kohaldatakse eritingimusi: ei
III.2)Osalemistingimused
III.2.1)Ettevõtjate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded

Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: A. kandidaadid peavad esitama korrakohaselt täidetud, allkirjastatud ja kuupäevastatud kinnituse (mille vormi tuleb taotleda aadressil marchespublics-contrats@curia.europa.eu),

a) millega tõendatakse, et nad ei ole üheski järgmises olukorras:
a1) nad on pankrotis või likvideerimisel, neile on kohus määranud halduri, nad on sõlminud kokkuleppe võlausaldajatega, on peatanud äritegevuse, nende suhtes kohaldatakse nimetatud küsimustega seotud menetlust või nad on samalaadses olukorras, mis tuleneb riiklike õigusaktidega ette nähtud samalaadsest menetlusest;
a2) nad või isikud, kellel on volitused neid esindada, langetada nende eest otsuseid või neid kontrollida, on liikmesriigi pädeva asutuse res judicata jõudu omava otsusega süüdi mõistetud ametialaste käitumisreeglite rikkumisega seotud süüteos;
a3) nad on ametialaseid käitumisreegleid olulisel määral rikkunud ja hankija suudab seda mis tahes viisil, sealhulgas Euroopa Investeerimispanga ja rahvusvaheliste organisatsioonide otsuste abil tõendada;
a4) nad ei ole täitnud oma kohustusi, mis on seotud sotsiaalkindlustusmaksete või maksude tasumisega ja mis tulenevad nende asutamise riigi või hankija riigi või lepingu täitmise kohaks oleva riigi õigusnormidest;
a5) nad või isikud, kellel on volitused neid esindada, teha nende eest otsuseid või neid kontrollida, on res judicata jõudu omava kohtuotsusega süüdi mõistetud pettuses, korruptsioonis, kuritegelikus ühenduses osalemises, rahapesus või mõnes muus ebaseaduslikus tegevuses, kui see kahjustab liidu finantshuve;
a6) nende suhtes kehtib halduskaristus, kuna nad on esitanud muu lepingu pakkumismenetluses hankija nõutud teabena valeandmeid või jätnud nimetatud teabe esitamata või nad on liidu eelarvest rahastatavate lepingute või toetustega seotult tunnistatud süüdi lepingu tõsises rikkumises lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmise tõttu;
b) millega tõendatakse, et
b1) neil ei ole lepinguga seotud huvide konflikti; huvide konflikt võib tekkida eeskätt majandushuvide, poliitiliste või rahvuslike suhete, perekondlike või emotsionaalsete sidemete või muude asjakohaste suhete või ühiste huvide tõttu;
b2) nad teavitavad hankijat viivitamata mis tahes olukorrast, mida võiks tõlgendada huvide konfliktina või mis võiks viia huvide konflikti tekkimiseni;
b3) nad ei ole nõustunud saama, ei ole püüdnud saada, ei ole teinud katset saada ega ole vastu võtnud mis tahes isiku eest või nimel lepingu sõlmimisega seotud rahalist või muud samalaadset kasu soodustuse või hüvena, mida võiks otseselt või kaudselt pidada ebaseaduslikuks või korruptsioonijuhtumiks, ega tee seda kindlasti ka tulevikus;
b4) nad esitavad hankijale käesoleva hankemenetluse raames täpse, siira ja täieliku teabe.
NB! Edukas pakkuja peab (vastasel juhul jäetakse pakkuja menetlusest kõrvale) esitama hankija kirjalikult sätestatud tähtaja jooksul ja enne lepingu allkirjastamist kinnitust tõendavad alusdokumendid.
NB! Juhul, kui nendega leping sõlmitakse, peavad ühendused esitama kinnituse, alusdokumendid ja teabe kõikide liikmete kohta;
B. kandidaadid (ühenduse korral iga selle liige) peavad samuti esitama
— oma asutamislepingu ja põhikirja ning andmed (registrijärgne asukoht, kapitali struktuur, aktsionärid ja kasumi jagamine ning juhatuse koosseis), mis on avaldatud äri- ja ettevõtete registris, või väljaspool Luksemburgi asutatud ettevõtete puhul mis tahes dokumendi, millega tõendatakse kutsetegevuse elluviimise suutlikkust kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/18/EÜ artikliga 46. Kandidaat peab esitama ka osalemistaotlust allkirjastava(te) isiku(te) volituste tõendi(d);

— täidetud haldusteabe vormi (mida tuleb taotleda aadressil marchespublics-contrats@curia.europa.eu);

— korrakohaselt täidetud ja allkirjastatud juriidilise isiku vormi koos selles nõutud tõendavate dokumentidega; Euroopa Liidu iga ametliku keele jaoks ette nähtud vorm ning igat eri liiki asutuste ja ettevõtete jaoks ette nähtud vorm on saadaval aadressil http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_fr.cfm

— kandidaadi ja panga täidetud ning allkirjastatud pangaõiendi vormi, mis on saadaval veebiaadressil http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#info

III.2.2)Majandus- ja finantssuutlikkus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: — kinnitus viimase 3 kättesaadavate andmetega majandusaasta järgmiste näitajate kohta:
a) käive;
b) üldine maksustamisjärgne netotulemus;
c) käibevara (likviidne 1 aasta jooksul) kogumaksumus;
d) jooksvate kohustuste (tähtajaga alla 1 aasta) kogusumma;
e) pikaajaliste kohustuste (tähtajaga üle 1 aasta) kogusumma;
— viimase 3 lõpetatud raamatupidamisaruannetega majandusaasta bilansi koopia.
Võimalike nõutavate standardite miinimumtase: viimase 3 majandusaasta keskmine aastakäive peab olema vähemalt 500 000 EUR.
III.2.3)Tehniline pädevus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks:
— nimekiri peamistest viimase 10 aasta jooksul tehtud ja käesoleva hanketeate II osas kirjeldatutega kvantiteedilt samaväärsetest tisleritöödest koos andmetega maksumuste, kuupäevade ja klientide kohta;
— kandidaat peab esitama käesolevas lepingus käsitletavatega samaväärsete viimase 5 aasta jooksul tehtud ehitustööde klientide rahulolu tunnistused, mille on allkirjastanud kliendid;
— vajaduse korral andmed kandidaadi kavandatava alltöövõtu osakaalu kohta.
Võimalike nõutavate standardite miinimumtase:
— kandidaat peab esitama vähemalt 5 viidet;
— kandidaat peab esitama vähemalt klientide rahulolu tõendamiseks vähemalt 3 dokumenti, mille on allkirjastanud kliendid.
III.2.4)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.3)Teenuste hankelepingute eritingimused
III.3.1)Teave teatava kutseala kohta
III.3.2)Teenuse osutamise eest vastutav personal

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Piiratud ja lühendatud tähtajaga
Lühendatud tähtajaga hankemenetluse kasutamise põhjendus: 2015. aasta oktoobri lõpus jõuti õigusloomeasutusega kokkuleppele suurendada kohtu liikmete arvu. Uued liikmed asuvad kava kohaselt tööle 2016. aasta jaanuaris; uued bürood (sh raamaturiiulid) peavad seega olema kasutusvalmis 31.1.2016.
IV.1.2)Taotlejate piirarv, keda kutsutakse esitama pakkumusi või osalema
IV.1.3)Pakkujate arvu piiramine läbirääkimiste või võistleva dialoogi käigus
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber:
COJ-PROC-15/025.
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated
ei
IV.3.3)Tehniliste kirjelduste ja täiendavate dokumentide või kirjeldava dokumendi saamise tingimused
IV.3.4)Pakkumuste või osalemistaotluste esitamise tähtaeg
27.11.2015 - 12:00
IV.3.5)Kuupäev, mil kvalifitseeritud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise ettepanekud või osalemiskutsed
IV.3.6)Keel(ed), milles võib koostada pakkumised või osalemistaotlused
Mis tahes ELi ametlik keel
IV.3.7)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
IV.3.8)Pakkumuste avamise tingimused

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
VI.2)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
VI.3)Lisateave
Pakkumiskutse menetlusel on 2 järgmist etappi:
A. 1. etapp (eelvaliku etapp):
1. huvitatud ettevõtjad peavad esitama kõnealuses lepingus osalemiseks ettevõtet või ühendust esindama volitatud isiku kuupäevastatud ja allkirjastatud taotluse.
Nimetatud taotlus peab sisaldama käesoleva hanketeate III osas nõutud kinnitust ja dokumente (õigus-, majandus-, finants- ja tehnilist teavet);
2. osalemistaotlus tuleb saata järgmisel aadressil:
Euroopa Liidu Kohus, infrastruktuuride peadirektoraat, hoonete direktoraat, plateau de Kirchberg, 2925 Luxembourg, LUKSEMBURG – pakkumiskutse COJ-PROC-15/025.
Osalemistaotlus tuleb esitada 1 originaaleksemplarina ja 2 koopiana. Taotlused tuleb esitada kahekordses ümbrikus. Mõlemad ümbrikud peavad olema suletud ning sisemisele ümbrikule tuleb märkida teenistuse nimi ja aadress, kuhu kiri saadetakse, nagu pakkumiskutses märgitud, ning järgmine tekst:
"Appel d'offres COJ-PROC-15/025 – Offre de la firme ………………….. – À ne pas ouvrir par le service courrier"
Iseliimuvate ümbrike kasutamise puhul tuleb ümbrikud sulgeda kleeplindiga, millele saatja kirjutab põiki oma allkirja;
3. kandidaadid võivad osalemistaotlused
— saata posti teel või erakulleriga hiljemalt 27.11.2015 (12:00), mida tõendab postitempel või kuupäev üleandmise kviitungil,
— või toimetada need kohale Euroopa Kohtu eespool nimetatud aadressil hiljemalt 27.11.2015 (12:00). Pakkumise üleandmist kinnitatakse sel juhul kuupäevastatud kviitungiga, mille allkirjastab kohtu keskpostiteenistuse ametnik, kes dokumendid vastu võtab;
B. 2. etapp:
eelvalikuetapi lõpus eelvalikunimekirja arvatud kandidaadid kutsutakse pakkumist esitama. Pakkumiskutse toimik (sh pakkumiskutse kiri, iseloomustus ja kasutatava lepingu näidis) saadetakse neile otse ning ELTs selle kohta enam teadet ei avaldata.
NB! Osalemistaotluse esitamine ega pakkumise koostamine ei anna pakkujatele alust arvata, et nendega leping sõlmitakse või tekkinud kulud hüvitatakse. Käesolev pakkumiskutse ei kohusta hankijat lepingut sõlmima.
VI.4)Vaidlustusmenetlus
VI.4.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Üldkohus
Postiaadress: plateau de Kirchberg
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vaidlustuse esitamine
Täpne teave vaidlustuse esitamise tähtaja kohta: 2 kuu jooksul hageja teavitamisest või kui teavitamist ei toimu, 2 kuu jooksul päevast, mil ta asjast teada sai.
Kaebuse esitamine Euroopa Ombudsmanile ei too kaasa apellatsioonide esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.
VI.4.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus

Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Üldkohus
Postiaadress: plateau de Kirchberg
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.5)Teate lähetamise kuupäev:
16.11.2015