Tjänster - 413249-2018

22/09/2018    S183

Luxemburg-Luxemburg: EIB - Utbildning i datateknik i klassrum och som e-lärande

2018/S 183-413249

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska investeringsbanken
Postadress: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU000 Luxembourg
Postnummer: L-2950
Land: Luxemburg
E-post: cs-procurement@eib.org
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.eib.org
Upphandlarprofil: http://www.eib.org/about/procurement/calls/op-1489.htm
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4044
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Utbildning i datateknik i klassrum och som e-lärande

Referensnummer: CFT-1489
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
80500000 Utbildningstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

EIB inleder denna anbudsinfordran med syfte att tilldela ramavtal till tjänsteleverantörer som ska tillhandahålla olika typer av IT-relaterad utbildning till EIB:s personal, antingen i form av utbildningstillfällen i grupp eller i form av e-lärandekurser. Denna anbudsinfordran är uppdelad i 2 delar:

Del 1: kurser i Microsoft-verktyg (t.ex. Microsoft Word eller Excel).

Del 2: IT-kurser utöver sådana som avser Microsoft-verktyg.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 900 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för högsta antal delkontrakt: 2
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Kurser i Microsoft-verktyg

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
80533100 Datautbildning
80510000 Specialutbildning
80520000 Utbildningslokaler/system
80521000 Utbildningsprogram
80522000 Utbildningsseminarier
80533000 Introduktion och utbildning av datoranvändare
80420000 E-lärande
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU00 Luxembourg
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Tjänsteleverantörens lokaler och utvalda lokaler för klassrumsundervisning.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Banken söker tjänsteleverantörer med omfattande erfarenhet av att utveckla och tillhandahålla IT-utbildning av hög kvalitet i en internationell miljö för stora privata företag och/eller offentliga organisationer.

Anbudsinfordran syftar till att erbjuda olika typer av IT-utbildning till all EIB-personal på följande sätt:

— utformning och anpassning av kurser, seminarier, verktyg och material till EIB:s behov

— tillhandahållande av utbildningstillfällen i grupp, seminarier, verktyg och material

— tillhandahållande och implementering av redan tillgängliga, färdiga kurser för e-lärande.

— utformning, tillhandahållande och implementering av skräddarsydda kurser för e-lärande.

De tjänster som tillhandahålls inom ramen för denna del syftar till att erbjuda deltagarna (huvudsakligen slutanvändare) praktisk utbildning och ge dem de kunskaper som krävs för att effektivt använda de Microsoft-verktyg som de har till sitt förfogande på sina arbetsstationer på EIB.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 400 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Ramavtalet kommer att tecknas för en inledande löptid på 3 år, med möjlighet till 1 förlängning på 1 år (den längsta totala löptiden för ramavtalet är 4 år).

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

IT-kurser utöver sådana som avser Microsoft-verktyg

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
80420000 E-lärande
80510000 Specialutbildning
80520000 Utbildningslokaler/system
80521000 Utbildningsprogram
80522000 Utbildningsseminarier
80533000 Introduktion och utbildning av datoranvändare
80533100 Datautbildning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU00 Luxembourg
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Tjänsteleverantörens lokaler och utvalda lokaler för klassrumsundervisning.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Banken söker tjänsteleverantörer med omfattande erfarenhet av att utveckla och tillhandahålla IT-utbildning av hög kvalitet i en internationell miljö för stora privata företag och/eller offentliga organisationer.

Anbudsinfordran syftar till att erbjuda olika typer av IT-utbildning till all EIB-personal på följande sätt:

— utformning och anpassning av kurser, seminarier, verktyg och material till EIB:s behov

— tillhandahållande av utbildningstillfällen i grupp, seminarier, verktyg och material

— tillhandahållande och implementering av redan tillgängliga, färdiga kurser för e-lärande.

— utformning, tillhandahållande och implementering av skräddarsydda kurser för e-lärande.

De tjänster som tillhandahålls inom ramen för denna del syftar till att erbjuda deltagarna praktisk utbildning och göra det möjligt för dem att arbeta effektivt när de använder verktyg, programvara och teknik från andra leverantörer än Microsoft.

Detta kan avse vanliga slutanvändarbehov för de verktyg som ofta används på EIB samt specifik, djupgående teknisk utbildning för administratörer och backend-användare inom IT- och systemsupport.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 500 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Ramavtalet kommer att tecknas för en inledande löptid på 3 år, med möjlighet till 1 förlängning på 1 år (den längsta totala löptiden för ramavtalet är 4 år).

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 24/10/2018
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 26/10/2018
Lokal tid: 14:00
Plats:

På begäran kommer protokollet från anbudsöppningen att lämnas till de ekonomiska aktörer som har lämnat in anbud.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Inom 2 månader från den dag då meddelandet delgavs käranden eller, om så inte skett, från den dag då det blev känt.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
12/09/2018