Услуги - 414069-2019

03/09/2019    S169    Услуги - Допълнителна информация - Открита процедура 

България-София: Услуги по инсталиране на компютри

2019/S 169-414069

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2019/S 157-387947)

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Национален регистрационен номер: 000670680
Пощенски адрес: бул. „Цар Освободител“ № 15
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1504
Държава: България
Лице за контакт: Ирена Георгиева; Петър Станулов
Електронна поща: georgieva-i@nasledstvo.uni-sofia.bg
Телефон: +359 28464210
Факс: +359 28464210

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.uni-sofia.bg

Адрес на профила на купувача: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha/proceduri_sled_15_04_2016g/otkriti_proceduri/osiguryavane_na_kolokaciya_za_nuzhdite_

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Осигуряване на колокация за нуждите на Център за обработка на големи масиви от данни в изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“

II.1.2)Основен CPV код
51611000 Услуги по инсталиране на компютри
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Основна цел на проект „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“ е подобряване на средата за научноизследователска дейност, повишаване качеството на научните разработки и пазарната реализация на резултатите от тях в сферите на компонент 4 „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ (процедура BG05M2OP001-1.001, ОП НОИР). Услугата включва разработване, внедряване и поддръжка на уеб базирана платформа за електронна дистанционна форма на обучение (ЕДО) „Наследство БГ“. В техническата спецификация са посочени подробни технически параметри към изискванията за изпълнение нa услугата.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
29/08/2019
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 157-387947

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 19/09/2019
Местно време: 17:30
Да се чете:
Дата: 03/10/2019
Местно време: 17:30
Номер на раздел: IV.2.6)
Част от текста, която трябва да се промени: Текстът „Продължителност в месеци: 8“ следва да се заличи и да се посочи конкретна дата
Вместо:

Продължителност в месеци: 8

Да се чете:
Дата: 30/05/2020
Местно време: 23:59
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 20/09/2019
Местно време: 13:00
Да се чете:
Дата: 04/10/2019
Местно време: 13:00
VII.2)Друга допълнителна информация:

На основание чл. 100, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП са направени изменения в техническите спецификации на поръчката, както и е отстранена техническа грешка в документацията за участие на стр. 8. относно образуването на ценовите оферти (т. 6.1.1). Пълен и неограничен достъп до обществената поръчка и коригираната документация се осигурява на адрес: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha/proceduri_sled_15_04_2016g/otkriti_proceduri/osiguryavane_na_kolokaciya_za_nuzhdite_na_cent_r_za_obrabotka_na_golemi_masivi_ot_danni