Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 418776-2019

06/09/2019    S172

Бeлгия-Брюксел: Декарбонизация на корабоплаването Техническо проучване относно бъдещето на проектния индекс за енергийна ефективност на кораби

2019/S 172-418776

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2019/S 156-384137)

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Directorate-General for Mobility and Transport Directorate D — Logistics, Maritime and Land Transport and Passenger Rights
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Държава: Белгия
Лице за контакт: Petra Doubkova
Електронна поща: petra.doubkova@ec.eruopa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/transport/home_en

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Декарбонизация на корабоплаването Техническо проучване относно бъдещето на проектния индекс за енергийна ефективност на кораби

Референтен номер: 2019-539 V1.1
II.1.2)Основен CPV код
79411000 Консултантски услуги по общо управление
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Проектният индекс за енергийна ефективност на кораби (EEDI) е една от ключовите краткосрочни мерки, които ще допринесат за постигането на целите на стратегията на Международната морска организация (ИМО) за парникови газове. Той заема важно място в дневния ред на Комисията, както и на държавите членки — в предишното си становище по въпроса на на международно равнище Комисията се застъпи за амбициозна фаза 4 на EEDI, чиято цел следва да бъде значително намаляване на емисиите на парникови газове на всички нови кораби, които се пускат на пазара през 2030 г. EEDI има и важни последици за безопасността и съответно е свързан с приоритетите на ГД „Мобилност и транспорт“. С оглед на ускоряване на изпълнението на конкретни мерки за намаляване на емисиите на парникови газове, Комитетът за опазване на морската среда (MEPC) реши по време на 74-то си заседание да даде тласък на техническата работа, което изисква задълбочен анализ и преглед на рамката на EEDI, тъй като прогресивно намаляват възможностите за подобряване на енергийната ефективност. От своя страна, това ще изисква нова аналитична работа за повечето категории кораби.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
03/09/2019
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 156-384137

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 14/10/2019
Местно време: 11:00
Да се чете:
Дата: 11/10/2019
Местно време: 11:00
VII.2)Друга допълнителна информация: