Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Byggentreprenader - 418957-2015

Visa förkortad version

28/11/2015    S231

Luxemburg-Luxemburg: EIB - möjliggörande arbeten, schaktning och förberedande arbeten inför uppförandet av en ny kontorsbyggnad för Europeiska investeringsbanken i Luxemburg

2015/S 231-418957

Meddelande om upphandling

Byggentreprenader

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Officiellt namn: Europeiska investeringsbanken
Postadress: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Ort: Luxemburg
Postnummer: 2950
Land: Luxemburg
Att: Lionel Zenner
E-post: cs-procurement@eib.org

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet: http://www.eib.org

Elektronisk tillgång till information: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1093

Ytterligare upplysningar kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

I.2)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: nej

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Möjliggörande arbeten, schaktning och förberedande arbeten inför uppförande av en ny kontorsbyggnad för Europeiska investeringsbanken i Luxemburg
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Byggentreprenader

NUTS-kod LU000 Luxembourg (Grand-Duché)

II.1.3)Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Meddelandet omfattar ett offentligt kontrakt
II.1.4)Information om ramavtal
II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Det möjliggörande arbetet kommer att bestå av samtliga förberedande arbeten som ska utföras på plats innan uppförandet av EIB:s nya byggnad i Kirchberg påbörjas (schaktning, uppställning av byggutrustning, installationer som krävs för åtkomst till EIB:s campus, stödmurar, komponenter för bullerminskning, avgränsning av områden, anpassning för tillfällig trafiktillgänglighet, skyddsvägg till East Kirchberg-byggnaden, anpassningar för tillhandahållande av gas, vatten, el etc.).
II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

45112400 Grävning

II.1.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
II.1.8)Delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.9)Information om alternativa anbud
II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)Total mängd eller omfattning:
Ungefärliga byggnadsområden enligt DIN 277:

— Yta som upptas av föremål: 13 500 m2.

— Bruttogolvyta: 58 400 m2.

— Nettogolvyta: 53 300 m2.

— Tillgänglig yta: 35 200 m2.

II.2.2)Information om optioner
Option: nej
II.2.3)Information om förlängning
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för kontraktet
III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
Information om begärda säkerheter och garantier beskrivs i villkoren för kvalificering som kan laddas ned via plattformen för e-upphandling. Tillhörande länk anges i detta upphandlingsmeddelande, avsnitt I, ”Elektronisk tillgång till information”.
III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
Information om rättslig form beskrivs i villkoren för kvalificering som kan laddas ned via portalen för e-upphandling. Tillhörande länk anges i detta upphandlingsmeddelande, avsnitt I, ”Elektronisk tillgång till information”.
III.1.4)Andra särskilda villkor
III.2)Villkor för deltagande
III.2.1)De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Sökande kommer att uteslutas från deltagande i detta förfarande om de omfattas av något av de uteslutningskriterier som anges i artikel 45 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31.3.2004 samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster.
Genom att underteckna ansökan intygar sökande och, om tillämpligt, varje konsortiemedlem, att de inte befinner sig i 1 eller flera av de situationer som anges i artikel 45 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31.3.2004.
Genom att underteckna en skriftlig förbindelse bör enheter med koppling till de sökande intyga att de inte befinner sig i 1 eller flera av de situationer som anges i artikel 45 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31.3.2004.
Vinnaren (om tillämpligt, varje medlem i ett konsortium) ska tillhandahålla följande handlingar 30 dagar före undertecknandet av kontraktet:
— Utdrag från relevant kriminalregister eller, om detta inte är möjligt, motsvarande handling(ar) som utfärdats av en rättslig eller administrativ myndighet i det land där sökande och underleverantörer är etablerade.
— Intyg som utfärdats av behöriga myndigheter om betalning av skatter och sociala avgifter i det land där sökande och underleverantörer är etablerade. Om landet i fråga inte utfärdar sådana intyg kan de ersättas av en edsvuren försäkran eller förklaring på heder och samvete inför en behörig rättslig eller administrativ myndighet, notarius publicus eller annan behörig branschorganisation i landet.
III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: De sökande ska ladda ner ansökningshandlingarna via plattformen för e-upphandling. Tillhörande länk anges i detta upphandlingsmeddelande, avsnitt I, ”Elektronisk tillgång till information”.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda:
De sökande ska ladda ner ansökningshandlingarna via plattformen för e-upphandling. Tillhörande länk anges i detta upphandlingsmeddelande, avsnitt I, “Elektronisk tillgång till information”.
III.2.4)Information om reserverade kontrakt
III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt
IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud eller delta
Planerat antal aktörer: 5
Objektiva kriterier för begränsningen av antalet anbudssökande: Om fler än det högsta antalet behöriga sökande uppfyller uttagningskriterierna kommer relativa styrkor och svagheter i ansökningarna från dessa sökande att granskas på nytt för att fastställa rangordningen för uttagning. Alla uppgifter beskrivs i de nedladdningsbara handlingarna och närmare bestämt i bilaga 1, ”Villkor för kvalificering”, kapitel 4.
IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller dialogen
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Det ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till de kriterier som anges i förfrågningsunderlaget, inbjudan att lämna anbud eller förhandla eller det beskrivande dokumentet
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
LZ-1277.
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
nej
IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling
IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
19.1.2016 - 23:59
IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna anbud eller delta
24.3.2016
IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
engelska.
IV.3.7)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
IV.3.8)Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
VI.2)Information om EU-medel
VI.3)Kompletterande information
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxemburg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Överprövning
VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18.11.2015