Доставки - 419352-2019

06/09/2019    S172    - - Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Балчик: Различни видове резервни части

2019/S 172-419352

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
„Държавно ловно стопанство Балчик“ ТП при ДП „Североизточно държавно предприятие“
2016174120130
ул. „Черно море“ № 9
Балчик
9600
България
Лице за контакт: инж. Радослав Радев — заместник-директор
Телефон: +359 57973223
Електронна поща: dls.balchik@dpshumen.bg
Факс: +359 57972039
код NUTS: BG332

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://dlsbalchik.sidp.bg/

Адрес на профила на купувача: http://dlsbalchik.sidp.bg/tp10/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: ловно и горско стопанство

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка чрез покупка по заявка на резервни части за служебни МПС на ТП „ДЛС Балчик“

II.1.2)Основен CPV код
34913000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Периодична доставка чрез покупка по заявка на прогнозни количества фабрично нови резервни части за МПС, собственост на ТП „ДЛС Балчик“ при СИДП ДП — Шумен за МПС, посочени по марка, модел, вид гориво, година на първа регистрация, № на рама, обем на двигател и максимална мощност съгласно техническа спецификация, неразделна част от документацията.

Срок на договора — 12 месеца, считано от дата на сключване на договора, или до изчерпване на финансовия ресурс от 25 000,00 BGN без вкл. ДДС и се прекратява при настъпване на всяко едно от посочените 2 основания.

Сключването на договор не обвързва възложителя със задължителни поръчки за доставка за прогнозната му стойност, ако нуждите му не изискват такава

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 25 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34913000
34300000
34312000
34320000
34322000
34411000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG332
Основно място на изпълнение:

Ремонтна работилница, находяща се в гр. Балчик, ул. „Черно море“ № 81, общ. Балчик, обл. Добрич

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодична доставка чрез покупка по заявка на фабрично нови резервни части за МПС, собственост на ТП „ДЛС Балчик“ при СИДП ДП — Шумен за МПС — марка ВАЗ Нива 21213, Нива 21214, УАЗ 3303, УАЗ 2206, УАЗ Хънтър 31514, Тойота HILUX, Ван Санг Йонг Родиус, Опел Инсигния, Сузуки Гранд Витара, Рено Рапид, Ленд Ровър Дефендър 90, мотопеди Сънсто Ерома 50 и Шенк Ги, посочени по марка, модел, вид гориво, година на първа регистрация, № на рама, обем на двигател и максимална мощност съгласно техническа спецификация, неразделна част от документацията.

Изисквания при изпълнение на поръчката:

Резервните части, предмет на доставката, трябва да са фабрично нови, неупотребявани, без скрити или явни дефекти, произведени от качествени суровини, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация за периода на ползването им, съответстващи на изискванията на производителя на посочените МПС.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Поради невъзможност да се публикува цялата относима информация възложителят уведомява всички заинтересовани, че свободен и неограничен безплатен достъп до документацията се предоставя на интернет адреса на възложителя, посочен в раздел I, подраздел „Адрес на профил на купувача“.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 115-281729
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 15
Наименование:

Доставка чрез покупка по заявка на резервни части за служебни МПС на ТП „ДЛС Балчик“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
02/09/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
ЕТ „Мездреа — Митко Кирков“
816005170
Област Враца, община Мездра, ул. „ Стефан Стамболов“ № 8
Мездра
3100
България
Телефон: +359 889624050
Електронна поща: mezdrea@abv.bg
Факс: +359 889624050
код NUTS: BG313
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 25 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 25 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Свободен и неограничен безплатен достъп до документацията за участие се предоставя на всички заинтересовани, включително и на АОП, на интернет адреса на възложителя, посочен в раздел I, подраздел „Адрес на профил на купувача“

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП в 10-дневен срок от получаването на решението за определяне на изпълнител

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
03/09/2019