Услуги - 423750-2016

Компактен изглед

01/12/2016    S232    Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-София: Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие

2016/S 232-423750

Обявление за възложена поръчка – специални сектори

Директива 2004/17/ЕО

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 130316140
Пощенски адрес: бул. „Шипченски проход“ № 69
Град: София
Пощенски код: 1574
Държава: България
Лице за контакт: Дирекция Стратегическо развитие, пристанищни услуги и екология
На вниманието на: Александър Александров
Адрес за електронна поща: office@bgports.bg
Телефон: +359 28079999
Факс: +359 28079966

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възложителя: http://www.bgports.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.bgports.bg/bg/zop/144

Електронен достъп до информация: http://www.bgports.bg/bg/zop/144

I.2)Основна дейност
Пристанищни дейности
I.3)Възлагане на поръчка от името на други възложители
Възложителят извършва покупка от името на други възложители: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката
Изработване и одобряване на генерален план на пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна, свързаните с него предварителни /прединвестиционни/ проучвания за развитие и задание за проектиране в съответствие с Наредба № 10 от 31.3.2014 г. за обхвата, съдържанието изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт /обн., ДВ, бр. 32 от 8.4.2014 г./.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 12: Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и по паркова архитектура; свързани научни и технически консултантски услуги; услуги, свързани с технически изпитвания и анализи
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Предоставяните услуги касаят пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна, като всички изготвени документи и разработки се предават в Главното управление на ДП „Пристанищна инфраструктура“ — гр. София.
II.1.3)Информация относно рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
II.1.4)Кратко описание на поръчката или покупката/ите:
Настоящата обществена поръчка е с предмет: „Изработване и одобряване на генерален план на пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна, свързаните с него предварителни /прединвестиционни/ проучвания за развитие и задание за проектиране в съответствие с Наредба № 10 от 31.3.2014 г. за обхвата, съдържанието изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт /обн., ДВ, бр. 32 от 8.4.2014 г./“. Пристанище за обществен транспорт Варна е с национално значение и включва следните пристанищни терминали:
— Пристанищен терминал Варна-Изток за обработка на генерални, насипни, наливни, Ро-ро товари и контейнери, както и за обслужване на пътници;
— Пристанищен терминал Варна-Запад за обработка на генерални, наливни, насипни, Ро-ро товари и контейнери;
— Пристанищен терминал ТЕЦ-Езерово за обработка на насипни товари (въглища);
— Пристанищен терминал „Петрол Варна“ за обработка на наливни товари;
— Пристанищен терминал Фериботен комплекс-Варна за обработка на жп вагони и автомобили превозвани с фериботни кораби;
— Пристанищен терминал Леспорт за обработка на генерални, насипни и Ро-ро товари, растителни хранителни наливни товари и празни 20-футови контейнери от/на стиф — (предоставен на концесия);
— Пристанищен терминал Балчик за обработка на генерални, насипни, растителни наливни товари и поща (предоставен на концесия).
Последната устройствена разработка е проект за „Актуализация на генералните планове на пристанищата в района на пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна“. Той е изготвен през 2004-2005 г. на основание чл. 112а, ал. 1 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ), в редакцията му съгласно ДВ, бр. 24/23.03.2004 г., като в последствие поради настъпилите промени в нормативната база и решение на министъра на околната среда и водите за необходимостта от изготвянето на Екологична оценка (ЕО), е изготвена частична актуализация на проекта към 2006 г. и на доклад по ЕО. Предметът на настоящата обществена поръчка включва изпълнение на всички дейности, необходими за осъществяване на процеса по изработване, одобряване и влизане в сила на генералните планове съгласно Наредба № 10 от 31.3.2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт (Наредба № 10). За целта следва извършени следните дейности и да се направят следните разработки: Прединвестиционно проучване; Задание за проектиране на генерален план; Проект на генерален план. Извършването на всички дейности следва да се ръководи от принципите на реализируемост и устойчивост на проектните решения. Всички етапи на изпълнение трябва да позволяват нормално преминаване в следваща фаза на проекта до неговата цялостна реализация с влизане в сила на заповедта на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на министъра на регионалното развитие и благоустройство за одобряване на генералния план. С оглед последователността на изпълнение, дейностите в обхвата на поръчката са структурирани в 5 етапа.
II.1.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

71410000 Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие

II.1.6)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.2)Обща крайна стойност на поръчката/ите
II.2.1)Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност: 970 000 BGN
Без да се включва ДДС

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възложителя:
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Обявление за поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2016/S 076-134947 от 19.4.2016

Раздел V: Възлагане на поръчката

V.1)Възлагане и стойност на поръчката
Поръчка №: 114
V.1.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
1.8.2016
V.1.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 1
V.1.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

Официално наименование: „Консорциум АИС — РХДХВ“, код по БУЛСТАТ 177067151
Пощенски адрес: ул. „Майор Горталов“ № 14
Град: София
Пощенски код: 1618
Държава: България
Телефон: +359 889606308

V.1.4)Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 970 000 BGN
Без да се включва ДДС
V.1.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не
V.1.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.2)Допълнителна информация:
VI.3)Процедури по обжалване
VI.3.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.3.2)Подаване на жалби
VI.3.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.4)Дата на изпращане на настоящото обявление:
29.11.2016