Tjänster - 423868-2018

29/09/2018    S188    Europeiska kommissionen - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Belgien-Bryssel: Kapacitetsuppbyggnad för europeiska kulturhuvudstäder

2018/S 188-423868

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Europeiska kommissionen, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Directorate D – Culture and Creativity
Brussels
1049
Belgien
Kontaktperson: EAC CALL D2
E-post: EAC-CALL-D2@ec.europa.eu
Nuts-kod: BE100

Internetadress(er):

Allmän adress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4059

Upphandlarprofil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4059

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4059
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4059
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Kapacitetsuppbyggnad för europeiska kulturhuvudstäder

Referensnummer: EAC/22/2018
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
80510000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med denna anbudsinfordran är att skapa en grupp med expertis och att tillhandahålla kapacitetsuppbyggande tjänster och verksamheter avseende ömsesidigt lärande för framtida europeiska kulturhuvudstäder.

Mer allmänt är syftet att även tillhandahålla användbar information, kontakter och utbildning till de europeiska kulturhuvudstädernas leveransgrupper och till städer, som vill ansöka om titeln ”europeisk kulturhuvudstad”, förbättra kvaliteten på ansökningarna samt att främja en mer framgångsrik leverans av kulturhuvudstadsåret.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 500 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
73000000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Utsedda europeiska kulturhuvudstäder

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Syftet med denna anbudsinfordran är att skapa en grupp med expertis och att tillhandahålla kapacitetsuppbyggande tjänster och verksamheter avseende ömsesidigt lärande för framtida europeiska kulturhuvudstäder.

Mer allmänt är syftet att även tillhandahålla användbar information, kontakter och utbildning till de europeiska kulturhuvudstädernas leveransgrupper och till städer, som vill ansöka om titeln ”europeisk kulturhuvudstad”, förbättra kvaliteten på ansökningarna samt att främja en mer framgångsrik leverans av kulturhuvudstadsåret.

Vid varje givet tillfälle under den 30-månadersperiod som omfattas av kontraktet kommer det att finnas 2 pågående europeiska kulturhuvudstäder (3 under 2021), 8 till 9 europeiska kulturhuvudstäder, som redan har utsetts, och 4 till 5 pågående urvalsförfaranden.

Kontraktet omfattar följande arbetspaket:

Arbetspaket 1 - Kartläggning av behoven av kapacitetsuppbyggnad hos leveransorganen i nuvarande och framtida europeiska kulturhuvudstäder.

Arbetspaket 2 - Upprättande och förvaltning av en grupp experter för de kapacitetsuppbyggande verksamheterna.

Arbetspaket 3 - Främja och organisera kollektiv kapacitetsuppbyggnad, kunskapsförmedling, och utbyte av bästa praxis och nätverksbyggande verksamheter för alla intresserade europeiska kulturhuvudstäder.

Arbetspaket 4 - Utveckling av en webbplats och kommunikationsverktyg på nätet.

Arbetspaket 5 - Överlämning av verktygen som har utvecklats under kontraktstiden.

Arbetspaket 6 - Förvaltning och administration.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 500 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 30
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

Europeiska kulturhuvudstäder

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten.

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 16/01/2019
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 17/01/2019
Lokal tid: 10:00
Plats:

Europeiska kommissionen, Directorate General for Education and Culture

Rue Joseph II, 70

1040 Bruxelles, BELGIEN

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Tribunalen
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxemburg
Telefon: +352 43031
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu

Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

En talan om ogiltigförklaring av tilldelningsbeslutet kan inledas inom två månader från meddelandet om tilldelningsbeslutet. Eventuella begäranden och eventuella svar på dessa samt eventuella klagomål om missförhållanden kommer inte att ha som syfte, och kommer inte att leda till, att tidsfristen för inlämning av en talan om ogiltigförklaring förlängs eller att en ny period inleds för inlämning av en talan om ogiltigförklaring. Det organ som ansvarar för förhandlingen om annulleringsförfaranden anges i avsnitt VI.4.1) i meddelandet om upphandling.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
24/09/2018