Услуги - 424144-2020

11/09/2020    S177

Финлaндия-Хелзинки: Услуга по поддръжка на клиенти за информационното бюро на ECHA

2020/S 177-424144

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска агенция по химикали
Пощенски адрес: Telakkakatu 6
Град: Helsinki
код NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Пощенски код: 00150
Държава: Финландия
Лице за контакт: Finance Unit
Електронна поща: procurement@echa.europa.eu
Телефон: +358 9686180
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.echa.europa.eu
Адрес на профила на купувача: https://echa.europa.eu/about-us/procurement
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7132
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7132
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Услуга по поддръжка на клиенти за информационното бюро на ECHA

Референтен номер: ECHA/2020/704
II.1.2)Основен CPV код
79620000 Посреднически услуги по предоставяне на персонал, включително временна работна ръка
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на поръчката за услуги е да има екип за поддръжка на клиенти, който да обслужва информационното бюро на ECHA и да предоставя следните услуги: регистриране, „кодиране“ и разпространение на въпроси, които пристигат в Агенцията, персонал за телефонната централа, регистриране и изпращане на пощата и други подобни дейности.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 600 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Основно място на изпълнение:

Помещения на ECHA.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Отворена покана за участие в търг за избор на един доставчик на услуги, с когото да се сключи директен договор.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Поръчката, резултат от възлагането на тази покана за участие в търг, ще бъде сключена за най-много 48 месеца (2 + 1 + 1 години).

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 20/10/2020
Местно време: 14:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски, Български, Датски, Немски, Гръцки, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Латвийски, Литовски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Испански, Шведски, Чешки
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 21/10/2020
Местно време: 14:00
Място:

Офертите ще бъдат отворени дистанционно.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На процедурата по отварянето може да присъстват не повече от 2-ма представители на всеки оферент. На представителите ще бъдат съобщени подробности за връзката за телеконференцията.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

По силата на точка 11.1, буква д) и точка 11.4 от приложение I към Финансовия регламент, ECHA си запазва правото да започне през последните три години след подписването на първоначалния договор процедура на договаряне с изпълнителя, избран в резултат на настоящата покана за участие в търг, за нови услуги, състоящи се от повторение на подобни услуги.

Оферентите и участниците в тази процедура за обществена поръчка се информират, че с оглед на защитата на финансовите интереси на Съюза, личните им данни могат да се предават на службите за вътрешен одит, Европейската сметна палата, групата за откриване на финансови нередности или Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и между разпоредителите с бюджетни кредити на органите на Съюза, Комисията и изпълнителните агенции. Възлагащият орган и OLAF могат също да проверят или да изискат одит на изпълнението на поръчката в резултат от настоящата процедура за обществена поръчка.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L -2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Телефон: +358 4303-1
Факс: +358 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Можете да подадете всякакви коментари относно процедурата по възлагане до възлагащия орган, посочен в точка I.1). Ако считате, че е имало лошо управление, можете да подадете жалба до Европейския омбудсман в рамките на две години от датата, на която сте узнали за фактите, на които се основава жалбата (вж. http://www.ombudsman.europa.eu). Такава жалба няма нито да спре срока по внасяне на жалби, нито ще доведе до откриване на нов срок за подаване на жалби. В рамките на два месеца от уведомяването за решението за възлагане, можете да подадете жалба до органа, посочен в точка VI.4.1).

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Европейска агенция по химикали (ECHA)
Пощенски адрес: Telakkakatu 6
Град: Helsinki
Пощенски код: 00150
Държава: Финландия
Електронна поща: procurement@echa.europa.eu
Телефон: +358 9686180
Интернет адрес: https://echa.europa.eu/about-us/procurement
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/09/2020