Pakalpojumi - 424503-2015

Rādīt kompakto skatījumu

03/12/2015    S234

Dānija-Kopenhāgena: Stratēģiskas komunikācijas pakalpojumu nodrošināšana Eiropas Vides aģentūrai

2015/S 234-424503

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Pilns nosaukums: EVA Iepirkumu dienests
Pasta adrese: Kongens Nytorv 6
Pilsēta: Kopenhāgena K
Pasta indekss: 1050
Valsts: Dānija
Kontaktpersona(-as): Bitten Serena
E-pasts: procurement@eea.europa.eu
Tālrunis: +45 33367138
Fakss: +45 33367199

Interneta adrese(-s):

Līgumslēdzējas iestādes galvenā adrese: http://www.eea.europa.eu

Elektroniska piekļuve informācijai: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1187

Papildu informāciju var saņemt:
iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Specifikācijas un papildu dokumentus (arī dokumentus attiecībā uz konkursa dialogu un dinamisko iepirkumu sistēmu) var saņemt:
iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta:
iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

I.2)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.3)Galvenā darbības joma
Vide
I.4)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā
Līgumslēdzēja iestāde veic iepirkumu citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā: nē

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.1)Līgumslēdzējas iestādes piešķirtais līguma nosaukums:
Stratēģiskas komunikācijas pakalpojumu nodrošināšana Eiropas Vides aģentūrai.
II.1.2)Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorija Nr. 27: Citi pakalpojumi
Galvenā būvdarbu veikšanas vieta, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta: darbuzņēmēja telpās. Dažkārt varētu rasties nepieciešamība pakalpojumus izpildīt EVA telpās Kopenhāgenā, turklāt darbuzņēmējam varētu būt īpašos gadījumos jādodas braucienos uz citām vietām.
NUTS kods
II.1.3)Informācija par publisko iepirkumu līgumu, vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu (DIS)
Paziņojums paredz vispārīgās vienošanās izveidi
II.1.4)Informācija par vispārīgo vienošanos
Vispārīgā vienošanās ar vienu uzņēmēju

Vispārīgās vienošanās darbības laiks

Ilgums mēnešos: 48

Paredzamā iepirkumu kopējā vērtība visā vispārīgās vienošanās darbības laikā

Paredzamā vērtība bez PVN: 400 000 EUR
II.1.5)Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts
Svarīgs Eiropas Vides aģentūras (EVA) mandāta elements ir nodrošināt, lai tās sagatavotā informācija par vidi kļūtu zināma, būtu pieejama un viegli saprotama potenciālajiem lietotājiem.
EVA ir izstrādājusi komunikācijas satvaru, kurā izklāstīts, kā ar aģentūras komunikācijas pasākumiem būtu jāsniedz atbalsts EVA daudzgadu darba programmai 2014.–2018. gadam.
Komunikācijas satvarā noteiktais uzdevums ir veikt konkrētas darbības šo mērķu sasniegšanai, un tā mērķis ir pilnveidot EVA sniegtās informācijas par vidi saturu un uzlabot tās sasniedzamību, pieejamību un izmantošanu. Tas panākams, formulējot galvenos vēstījumus, nosakot (vispārīgi) galvenās mērķgrupas un uzskaitot prioritārās darba jomas. Īstenojot savus komunikācijas pasākumus, EVA regulāri papildus iekšējiem resursiem izmanto ārējo pakalpojumu sniedzēju spējas un īpašās zināšanas, arī stratēģiskas komunikācijas jomā.
II.1.6)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

79000000 Uzņēmējdarbības pakalpojumi: tiesības, tirgzinība, konsultēšana, darbinieku vervēšana, iespiešana un drošība, 79400000 Uzņēmējdarbības un vadības konsultāciju un saistītie pakalpojumi, 79416200 Sabiedrisko attiecību konsultāciju pakalpojumi

II.1.7)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA): nē
II.1.8)Daļas
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.9)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2)Līguma daudzums vai apjoms
II.2.1)Kopējais daudzums vai apjoms:
Kopējā paredzamā līguma vērtība ir 400 000 EUR maksimālajam 48 mēnešu periodam, aptverot visus pakalpojumus. Līgums tiks noslēgts uz sākotnējo 24 mēnešu periodu, to varēs atjaunot ne vairāk kā 1 reizi uz 24 mēnešiem.
Paredzamā vērtība bez PVN: 400 000 EUR
II.2.2)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.3)Informācija par atjaunošanu
Līgumu var atjaunot: jā
Iespējamo atjaunošanas reižu skaits: 1
Atjaunojamu piegāžu vai pakalpojumu līgumu gadījumā – plānotais laika grafiks turpmākajiem līgumiem:
mēnešos: 24 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienas)
II.3)Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš
Ilgums mēnešos: 48 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienas)

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.1.1)Prasītās iemaksas un garantijas:
Kā norādīts pamatnolīguma projektā, kas pievienots konkursa specifikācijām kā 6. pielikums.
III.1.2)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:
Kā norādīts konkursa specifikāciju 5. iedaļā un pamatnolīguma projektā, kas tām pievienots kā 6. pielikums.
III.1.3)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:
Piedāvājumus var iesniegt uzņēmēju konsorciji. Ja līguma slēgšanas tiesības piešķirs konsorcijam, pirms līguma parakstīšanas tam var pieprasīt izveidot noteiktu juridisku formu, ja šādas izmaiņas ir nepieciešamas pareizai līguma izpildei. Tā var būt persona, kam ir juridiskas personas statuss vai arī tāda nav, bet kas piedāvā pietiekamu EVA ar līgumu saistīto interešu aizsardzību (atkarībā no attiecīgās dalībvalsts tā varētu būt, piem., korporācija, līgumsabiedrība vai pagaidu apvienība). Konsorcijiem jānorīko 1 no dalībniekiem par koordinatoru, kas sazināsies ar EVA. Katram konsorcija dalībniekam jāatbilst turpmāk III.2.1. iedaļā minētajiem dalības nosacījumiem.
III.1.4)Citi konkrēti nosacījumi
Uz līguma izpildi attiecas īpaši nosacījumi: nē
III.2)Dalības nosacījumi
III.2.1)Uzņēmēju personiskais stāvoklis, ieskaitot prasības attiecībā uz iekļaušanu profesionālajos vai amatniecības reģistros
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: kā noteikts konkursa specifikāciju I pielikuma 11.1. un 11.2.1. iedaļā.
III.2.2)Saimnieciskās un finansiālās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: kā noteikts konkursa specifikāciju I pielikuma 11.2.2. iedaļā.
III.2.3)Tehniskās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas:
kā noteikts konkursa specifikāciju I pielikuma 11.2.3. iedaļā.
III.2.4)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.3)Īpaši nosacījumi pakalpojumu līgumiem
III.3.1)Informācija par konkrēto profesiju
Pakalpojuma izpilde tiks nodota tikai konkrētās profesijas pārstāvjiem: nē
III.3.2)Personāls, kas atbildīgs par pakalpojuma izpildi
Juridiskām vienībām jānorāda par pakalpojuma izpildi atbildīgo darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija: nē

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Procedūras veids
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta
IV.1.2)Ierobežojumi attiecībā uz uzņēmēju skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
IV.1.3)Uzņēmēju skaita samazināšana sarunu vai dialoga laikā
IV.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
IV.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti specifikācijās, uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus vai uzsākt sarunas vai aprakstošā dokumentā
IV.2.2)Informācija par elektronisko izsoli
Tiks piemērota elektroniskā izsole: nē
IV.3)Administratīvā informācija
IV.3.1)Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde:
EEA/COM/15/008.
IV.3.2)Iepriekšēja(-as) publikācija(-as) par šo pašu līgumu

IV.3.3)Nosacījumi specifikāciju un papildu dokumentu vai aprakstošā dokumenta saņemšanai
IV.3.4)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
15.1.2016 - 16:00
IV.3.5)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.3.6)Valoda(-as), kurā(-ās) var sagatavot projektu vai dalības pieteikumu
Jebkura ES oficiālā valoda
IV.3.7)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.3.8)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 26.1.2016 - 10:00

Vieta:

EVA telpas Kongens Nytorv 6, 1050 Kopenhāgena K, DĀNIJA.

Personas, kurām ir atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā: jā

Papildu informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanu: atvēršanas sanāksmē var piedalīties pretendentu pārstāvji (1 katra pretendenta pārstāvis). Tie tiek lūgti iepriekš līdz 22.1.2016 (10:00) informēt EVA Iepirkumu dienestu pa e-pastu (procurement@eea.europa.eu) vai faksu (+45 33367199).

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējais iepirkums: nē
VI.2)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
VI.3)Papildu informācija

Pretendenti var lejupielādēt konkursa dokumentus un papildu informāciju no tīmekļa vietnes "eTendering": https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1187

Šī tīmekļa vietne tiks regulāri aktualizēta, un pretendenta pienākums ir konkursa norises laikā sekot līdzi precizējumiem un izmaiņām.
VI.4)Pārsūdzības procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām

Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luksemburga
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu

Struktūra, kas atbildīga par starpniecības procedūrām

Pilns nosaukums: Eiropas Ombuds
Pasta adrese: 1 avenue du Président Robert Schuman
Pilsēta: Strasbūra
Pasta indekss: 67001
Valsts: Francija
E-pasts: eo@ombudsman.europa.eu
Tālrunis: +33 388172313
Fakss: +33 388179062
Interneta adrese: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.2)Pārsūdzību iesniegšana
Precīza informācija par pārsūdzību iesniegšanas termiņu(-iem): pārsūdzību var iesniegt Vispārējai tiesai 2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas (saņemšanas dienas) vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad attiecīgā persona ir uzzinājusi attiecīgo informāciju. Sūdzības iesniegšana Eiropas Ombudam iepriekš minēto pārsūdzību iesniegšanas termiņu nevar ietekmēt.
VI.4.3)Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu

Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luksemburga
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
23.11.2015