Услуги - 429355-2017

Компактен изглед

27/10/2017    S207

България-София: Услуги по програмиране на приложен софтуер

2017/S 207-429355

Обявление за поръчка

Услуги

Директива 2009/81/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Агенция по вписванията
Национален регистрационен номер: 131282355
Пощенски адрес: кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна“ № 20
Град: София
Пощенски код: 1111
Държава: България
На вниманието на: Йорданка Мравкова, Галина Младенова, galina.mladenova@registryagency.bg
Адрес за електронна поща: iordanka.mravkova@registryagency.bg
Телефон: +359 29486262 / +359 29486260
Факс: +359 29486194

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.registryagency.bg/bg/

Адрес на профила на купувача: http://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/

Електронен достъп до информация: http://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги“; и
„Надграждане на търговския регистър с оглед осигуряване прехвърлянето на регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел от окръжните съдилища към Агенция по вписванията, както и осигуряване на интеграцията му с имотния регистър, единната входна точка за подаване на годишни финансови отчети, регистъра на професионално-квалифицираните лица, регистъра за гражданска регистрация, регистъра на българските документи за самоличност и регистъра на пълномощните“.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 13: Компютърни и свързаните с тях услуги
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: София.

код NUTS BG411 Sofia (stolitsa)

II.1.3)Информация относно рамковото споразумение
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите:
За търговския регистър ще се извърши: Надграждане на съществуващи публични електронни административни услуги в АВ с такива свързани с ЮЛНЦ; Надграждане на съществуващи вътрешно-административни услуги в АВ във връзка с РЮЛНЦ; Разработка и внедряване на нови публични електронни административни услуги в ИС във връзка с ЮЛНЦ; Разработка и внедряване на нови вътрешно-административни услуги; Реализиране на безхартиени процеси за ЮЛНЦ. Разработка на интеграционен слой и използване на интеграционни интерфейси за обмен на данни в реално време с вътрешни и външни системи и регистри; Подобряване на интерфейсите на ТР (Портал за граждани и служебен); Реализиране на безхартиени процеси за комплексни услуги.
За имотния регистър ще се извърши: Надграждане на съществуващи вътрешно-административни услуги; Интеграция с външни и вътрешни институционални регистри и системи; Надграждане на съществуващи публични електронни административни услуги; Разработка и внедряване на нови публични електронни административни услуги.
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

72212000 Услуги по програмиране на приложен софтуер

II.1.7)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
За Търговския регистър: Дейност 2: Надграждане на Търговския регистър за прехвърляне на регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ)към Агенция по вписванията: детайлен анализ и разработване на нови функционалности, електронни услуги, заявления и документи за ЮЛНЦ. Дейност 4: Надграждане на Търговския регистър за реализиране на интеграция с други регистри/системи: Изграждане на интеграции, осъвременяване на интерфейса на Портала за граждани и служебния интерфейс, реализация на безхартиени процеси за услугите в ТРРЮЛНЦ.
За Имотния регистър: Дейност 2: Надграждане на Модул „Имотен регистър“ в ИИСКИР: автоматизирано издаване на изискуемите от закона служебни уведомявания на заинтересувани лица и институции (ГПК, ЗКИР; НАП и др.), актуализиране на текущо поддържани номенклатури, публично достъпен калкулатор за държавните такси, разширени каналите за заявяване и получаване на документи, създаване на видимост за подготвителните действия на сделка с недвижим имот и осъществяване на безхартиена работна среда и процеси там, където е възможно. Дейност 3: Надграждане на модул за отдалечен достъп (One-stop-shop): изпълнението на ЗКИР и Закона за достъп до пространствени данни, като се създаде свободен достъп за разглеждане до кадастралните данни през модула за имотна регистрация, както и да осигури достъп до сканираните актове и делата към тях.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 2 202 333 BGN
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 18 (считано от датата на възлагане на поръчката)

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
Гаранция за изпълнение — 5 % от стойността на договора без ДДС. При липса на възражения по изпълнението на договора Възложителят освобождава 70 % (седемдесет процента) от стойността на гаранцията за изпълнение, представляваща 3,5 % (три цяло и пет процента) от стойността на договора без ДДС, в 30 (тридесет) дневен срок след приемане на изпълнението на дейността по договора.
Възложителят задържа частта от 30 % (тридесет процента) от стойността на гаранцията, представляваща 1,5 % (едно цяло и пет процента) от стойността на договора без ДДС за обезпечаване на задължението за гаранционна поддръжка на системата. Възложителят освобождава тази част от гаранцията в 30-дневен срок след изтичане на срока за гаранционна поддръжка, определен в чл. 10, ал. 5 от договора в случай, че няма възражения и претенции по изпълнението.
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Междинни плащания: по проекта за Търговския регистър: 20 % при изпълнение на дейност 2 и 20 % при изпълнение на дейност 4; по проекта за Имотния регистър: 20 % при изпълнение на дейност 2 и 20 % при изпълнение на дейност 3.
Окончателни плащания: по проекта за ТР: 80 % при изпълнение на дейност 2 и 80 % при изпълнение на дейност 4. По проекта за ИР: 80 % при изпълнение на дейност 2 и 80 % при изпълнение на дейност 3.
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
III.1.4)Други особени условия за изпълнението на поръчката, по-специално по отношение на сигурността на доставките и сигурността на информацията:
III.1.5)Информация относно проучване за надеждност:
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние

Критерии относно личното състояние на икономическите оператори (което може да доведе до тяхното изключване), включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Не се изисква.
III.2.2)Икономически и финансови възможности

Критерии относно икономическото и финансово състояние на икономическите оператори (което може да доведе до тяхното изключване)

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Не се прилага.
Изисквано минимално/ни ниво/а: Не се изисква.

Критерии относно икономическото и финансово състояние на подизпълнителите (което може да доведе до тяхното отхвърляне)

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Не се прилага.
Изисквано минимално/ни ниво/а: Не се изисква.
III.2.3)Технически и/или професионални възможности

Критерии относно техническите и/или професионалните възможности на икономическите оператори (което може да доведе до тяхното изключване)

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
1. Копие на сертификатите за внедрените системи по т. 1-3 от поле Изискв. мин. ниво.
4. Копие от документа (разрешение/удостоверение), удостоверяващ сигурност на кандидата с минимално ново на сигурност „Поверително“ със срок на валидност към датата на подаване на офертата.
5. Списък с реализирани услуги, с посочване на стойностите, датите и получателите, с доказателство за извършената услуга.
6. Списък с подробно описани данните за образованието и за общия и специфичен професионален опит за всяко лице от изискуемия ръководен и експертен състав, така че да се удостовери съответствие с минимално поставените изисквания за проф. компетентност и приложено РДКИ ниво „Поверително“ .
Изисквано минимално/ни ниво/а
1. Внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен и да притежават валиден към датата на подаване на офертата сертификат ISO/IEC 9001 или еквивалентен за внедрена система за управление на качеството за разработка и техническа поддръжка на софтуер.
2. Внедрена система за управление на информационната сигурност по стандарт БДС ISO/ IEC 27001 или еквивалентен и да притежават валиден към датата на подаване на офертата сертификат ISO/IEC 27001 или еквивалентен за внедрена система за управление на информационната сигурност.
3. Система за управление на услугите по стандарт БДС ISO 20000-1 или еквивалентен и да притежават валиден към датата на подаване на офертата сертификат ISO/IEC 20000-1 или еквивалентен за внедрена система за управление на услугите за разработка и техническа поддръжка на софтуер.
4. Валидно към датата на подаване на офертата Удостоверение за сигурност издадено на основание чл.100 и чл.103 от ЗЗКИ с минимално ниво „Поверително“.
5. През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнена най-малко 1 /една/ услуга с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка (по разработване/развитие и внедряване/поддръжка на уеб базирана софтуерна система (информационна система и др.), включваща интеграция и обмен на данни и обслужваща голям брой едновременно работещи потребители).
6. Персонал и/или с ръководен състав за изпълнение на настоящата поръчка, които отговарят на следните изисквания за професионална компетентност:
Ключов експерт 1 — Ръководител на екипа:
А) Квалификация и умения:
— висше образование, образ.-квал. степен „магистър“ или екв. образ. степен, придобита в чужбина по специалност, в някое от следните професионални направления — „Информатика и компютърни науки“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Математика“, „Физически науки“, „Електротехника, електроника и автоматика“ или еквивалентни;
Б) Професионален опит:
— минимум 5 /пет/ години опит в проектиране, разработване, внедряване и поддръжка на информ. системи и технологии, в т. ч. в сферата на ел.то управление;
— да притежава опит като ръководител на минимум 1 /един/ ИТ проект или ръководител на екип за изпълнение на минимум една дейност в областта на разработката и внедряването на информ. системи, включващи интеграция и обмен на данни с нац. и межд. информ. системи.
Ключов експерт 2 — Бизнес аналитик — 2 (два) броя:
А): Висше образование, образ.-квал. степен „бакалавър“ или по-висока степен или екв. образ. степен, придобита в чужбина по специалност, в някое от следните професионални направления — „Информатика и компютърни науки“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Математика“, „Физически науки“, „Електротехника, електроника и автоматика“ или еквивалентни;
Б): минимум 3 /три/ години практ. опит в описването на бизнес процеси, бизнес анализ и моделиране на процеси в областта на информ. системи и технологии, в т.ч. в сферата на ел. управление;
— участие като бизнес аналитик в минимум 1 /един/ проект или дейност в областта на разработката и внедряването на уеб-базирани информ. системи, включващи интеграция и обмен на данни с нац. и межд. информ. системи.
Ключов експерт 3 — Разработчик на софтуера (програмист) — 4 (четири) броя:
А): Висше образование, образ.-квал. степен „бакалавър“ или по-висока степен или екв. образ. степен, придобита в чужбина по специалност, в някое от следните професионални направления — „Информатика и компютърни науки“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Математика“, „Физически науки“, „Електротехника, електроника и автоматика“ или еквивалентни;
Б): минимум 3 /три/ години професионален опит в проектирането, разработването, внедряването и поддържането на приложен софтуер в областта на разработката и внедряването на уеб-базирани информ. системи;
— участие в минимум 1 /един/ успешно завършен проект или дейности за разработка и внедряване на информ. системи.
Ключов експерт 4 — ...
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия: не
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата: да

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Ограничена
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане

Икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии

1. Техническо предложение. Тежест 70

2. Ценово предложение. Тежест 30

IV.2.2)Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка
не
IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
1.12.2017 - 17:00
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
български език.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите: Проект № BG05SFOP001-1.002-0003: „Надграждане на Търговския регистър за интеграция с платформата за обмен на данни между търговските регистри в Европейския съюз, вграждане на регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, интеграция с имотен регистър, единна входна точка и прехвърляне на централния регистър на особените залози“.
Проект № BG05SFOP001-1.002-0004: „Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги“, финансирани от Оперативна програма „Добро управление“.
VI.3)Допълнителна информация:
Към III.2.3: Ключов експерт 4 — Разработчик на софтуера за бази данни– 2 (два) броя:
А): — Висше образование, образ.-квал. степен „бакалавър“ или по-висока степен или екв. образ. степен, придобита в чужбина по специалност, в някое от следните професионални направления– „Информатика и компютърни науки“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Математика“, „Физически науки“, „Електротехника, електроника и автоматика“ или еквивалентни;
Б): — минимум 3 /три/ години опит в проектиране, изграждане, оптимизация на бази данни или тяхната поддръжка и администриране;
— участие в минимум 1 /един/ успешно завършен проект или дейности в областта на разработката и внедряването на информ. системи, включващи проектиране, изграждане, интеграция и/или миграция на данни, внедряване и поддържане на бази данни.
Ключов експерт 5 — Експерт по осигуряване на качеството — 2 (два) броя:
А): — Висше образование, образ.-квал. степен „бакалавър“ или по-висока степен или екв. образ. степен придобита в чужбина в някое от следните професионални направления– „Информатика и компютърни науки“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Математика“, „Физически науки“, „Електротехника, електроника и автоматика“ или в областта на социалните, стопанските и правните науки по специалност в някое от следните професионални направления: „Политически науки“, „Обществени комуникации и информ. науки“, „Право“, „Администрация и управление“, или еквивалентни;
Б): — минимум 3 /три/ години професионален опит в проследяване спазването на изискванията на системите за управление на качеството по отношение на внедрените системи за управление;
— участие в минимум 1 /един/ успешно завършен проект или дейности за проследяване спазването на изискванията на системите за управление на качеството, по отношение разработката и внедряването на информ. системи.
Приемат се еквив. сертификати, от органи в др. държави-членки; др. док-ва за еквив. мерки.
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Съгласно чл. 197 от ЗОП.
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
25.10.2017