Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 429373-2021

24/08/2021    S163

България-София: Пощенски услуги, свързани с писма

2021/S 163-429373

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция Пътна инфраструктура
Национален регистрационен номер: 000695089
Пощенски адрес: гр. София, бул. Македония № 3
Град: София
код NUTS: BG412 София / Sofia
Пощенски код: 1606
Държава: България
Лице за контакт: Розита Иванова
Електронна поща: r.r.ivanova@api.bg
Телефон: +359 029173421
Факс: +359 029522563
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.api.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Проектиране, строителство, поддръжка и ремонт на РПМ

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на Агенция "Пътна инфраструктура", по обособена позиция №1 "Предоставяне на пощенски услуги"

II.1.2)Основен CPV код
64112000 Пощенски услуги, свързани с писма
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

В обхвата на пощенските услуги по обособена позиция 1 са включени:

1. Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски пратки /с предимство и без предимство/, както следва:

а/ кореспондентски пратки до 2 кг;

б/ малки пакети до 2 кг;

в/ печатни произведения – до 5 кг.

2. Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски колети до 20 кг.

3. Допълнителни услуги „препоръка”, „обявена стойност”.

4. Допълнителни услуги „известие за доставяне” (обратна разписка) , наложен платеж.

Минималните изисквания и видовете услуги са изброени в Техническата спецификация за обособена позиция № 1 в СЕВОП и в образеца на ценово предложение.

Списъкът с услуги по об.п.1 обхваща 152 вида пощенски услуги с общ индикативен обем 21000000 бр.

Количествата са индикативни и не са обвързващи. В срока на изпълнение на рамковото споразумение могат да бъдат поръчвани по-малко или повече видове услуги, без да се надвишава максималната му стойност...

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 80 324.40 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на Агенция "Пътна инфраструктура", по обособена позиция №1 "Предоставяне на пощенски услуги

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
64112000 Пощенски услуги, свързани с писма
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

Територията на Република България

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В обхвата на пощенските услуги по обособена позиция 1 са включени:

1. Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски пратки /с предимство и без предимство/, както следва:

а/ кореспондентски пратки до 2 кг;

б/ малки пакети до 2 кг;

в/ печатни произведения – до 5 кг.

2. Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски колети до 20 кг.

3. Допълнителни услуги „препоръка”, „обявена стойност”.

4. Допълнителни услуги „известие за доставяне” (обратна разписка) , наложен платеж.

Минималните изисквания и видовете услуги са изброени в Техническата спецификация за обособена позиция № 1 в СЕВОП и в образеца на ценово предложение.

Списъкът с услуги по об.п.1 обхваща 152 вида пощенски услуги с общ индикативен обем 21000000 бр.

Количествата са индикативни и не са обвързващи. В срока на изпълнение на рамковото споразумение могат да бъдат поръчвани по-малко или повече видове услуги, без да се надвишава максималната му стойност...

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 123-300794
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: Д-72
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на Агенция "Пътна инфраструктура", по обособена позиция №1 "Предоставяне на пощенски услуги

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
04/08/2021
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Български пощи ЕАД
Национален регистрационен номер: 121396123
Пощенски адрес: ул. Академик Стефан Младенов №1, бл. 31
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1700
Държава: България
Електронна поща: info@bgpost.bg
Телефон: +359 029493280
Факс: +359 029625329
Интернет адрес: www.bgpost.bg
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 120 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 80 324.40 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
19/08/2021