Palvelut - 429511-2017

28/10/2017    S208    Euroopan tilintarkastustuomioistuin - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Luxemburg-Luxemburg: Tutkimus eläkkeisiin ja muihin työsuhde-etuuksiin liittyvistä Euroopan unionin vastuista – vakuutusmatemaattiset palvelut

2017/S 208-429511

Hankintailmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Euroopan tilintarkastustuomioistuin
12, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg
1615
Luxemburg
Yhteyshenkilö: ECA Procurement Service
Puhelin: +352 4398-47611
Sähköpostiosoite: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Faksi: +352 4398-46667
NUTS-koodi: LU

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.eca.europa.eu

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3008
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Talous- ja rahoitusasiat

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tutkimus eläkkeisiin ja muihin työsuhde-etuuksiin liittyvistä Euroopan unionin vastuista – vakuutusmatemaattiset palvelut

Viitenumero: AO 635.
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
66523000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Euroopan tilintarkastustuomioistuin aikoo tehdä sopimuksen asiantuntijatutkimuksesta, joka koskee tilastoista vastaavan Euroopan komission pääosaston (Eurostat) tekemien vuosittaisten laskelmien tarkistamista. Kyseiset laskelmat koskevat eläkkeisiin ja muihin työsuhde-etuuksiin liittyvien Euroopan unionin vastuiden määrää vuosille 2017 ja 2018.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 250 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU
Pääasiallinen suorituspaikka:

Sopimusosapuolen toimitilat lukuun ottamatta kokouksia Luxemburgissa/Brysselissä. Tietoturvallisuuden ja henkilöstön henkilötietojen luottamuksellisuuden vuoksi sopimusosapuolta voidaan vaatia työskentelemään tietoturvahuoneessa.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Vaaditut palvelut on jaettu 5 tehtävään seuraavasti:

• vuoden 2017 vastuisiin liittyvät tehtävät (6 kuukautta enintään syyskuun 2018 loppuun asti):

tehtävä 1:

menetelmällisen lähestymistavan kehittäminen, mukaan luettuina kaikki muuttujat ja tiedot, joita käytetään EU:n eläkerahastoja ja sairausvakuutusta koskevien vakuutusmatemaattisten vastuiden uudelleenlaskentaan (viimeistään 31.5.2018),

tehtävä 2:

menetelmällisen lähestymistavan testaus (ja mahdollinen tarkistus) käyttämällä tietoja vuodelta 2017. Tästä tuloksena on EU:n eläkerahastoja ja sairausvakuutusta koskevien vakuutusmatemaattisten vastuiden uudelleenlaskenta vuodelle 2017 sekä selitykset kaikille merkittäville (yli 2 prosentin suuruisille) eroille seuraavien välillä: uudelleenlaskettujen vakuutusmatemaattisten vastuiden kokonaisarvo vuodelle 2017 ja Eurostatin asiantuntijoiden laskemat vastuut. Kaikkien yli 10 prosentin suuruisten erojen osalta on annettava välisummien laskentaa ja yksittäisiä muuttujia koskeva selitys,

• vuoden 2018 vastuisiin liittyvät tehtävät (4 kuukautta enintään toukokuun 2019 loppuun asti):

tehtävä 3:

EU:n eläkerahastoja ja sairausvakuutusta koskevien vakuutusmatemaattisten vastuiden uudelleenlaskenta vuodelle 2018 käyttämällä valittuja menetelmiä ja vuoden 2018 tietoja sekä selityksen toimittaminen kaikille merkittäville (yli 2 prosentin suuruisille) eroille seuraavien välillä: uudelleenlaskettujen vakuutusmatemaattisten vastuiden kokonaisarvo vuodelle 2018 ja Eurostatin asiantuntijoiden laskemat vastuut. Kaikkien yli 10 prosentin suuruisten erojen osalta on annettava välisummien laskentaa ja yksittäisiä muuttujia koskeva selitys,

tehtävä 4:

johtopäätökset ja suositukset EU:n eläkerahastoja ja sairausvakuutusta koskevien vakuutusmatemaattisten vastuiden laskentaa ja näihin liittyviä menetelmiä varten,

• seuraava tehtävä 2 loppuraportin jättämisen jälkeen:

tehtävä 5:

tuki tuomioistuimelle edellä mainittujen tulosten tarkastamista varten 31.12.2019 mennessä (mukaan luettuna tuki komissiolta ja/tai muilta sidosryhmiltä saatujen huomautusten analysoimiseksi sekä asiaankuuluvien vastausten laatimiseksi) sekä komission ja/tai muiden sidosryhmien kanssa järjestettävien kokousten valmistelu ja niihin osallistuminen (enintään 15 työpäivää kaikkien kohdassa 3 kuvattujen tehtävänkuvien osalta).

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/03/2018
päättymispäivä: 31/12/2019
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite: EU:n yleinen talousarvio.
II.2.14)Lisätiedot

Aloituskokoukset Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ja Eurostatin kanssa on tarkoitus järjestää maalis-/huhtikuussa 2018, ja tehtävien suorittaminen alkaa viimeistään 1.4.2018 sillä edellytyksellä, että sopimus on allekirjoitettu tätä ennen.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajat, jotka ovat jossakin varainhoitoasetuksen 106 ja 107 artiklassa mainituista tilanteista, eivät saa osallistua tähän avoimeen tarjouspyyntöön, eikä sopimusta voida tehdä kyseisten tarjoajien kanssa. Tarjoajien on kyettävä laillisesti suorittamaan palvelusopimus, jota varten ne tekevät hakemuksen. Tarjouksen yhteydessä pyydetään poissulkemis- ja valintaperusteita koskevaa kunnian ja omantunnon kautta annettavaa vakuutusta. Seuraavat oikeuskelpoisuutta koskevat asiakirjat vaaditaan tarjoajilta, joille sopimuksen tekemistä voidaan ehdottaa: (1) osoitus kirjoittautumisesta ammatti- tai kaupparekisteriin tarjoajien sijoittautumismaan lainsäädännössä määrättyjen ehtojen mukaisesti sekä (2) selkeä jäljennös niiden henkilöiden nimeämisilmoituksesta, jotka on valtuutettu edustamaan tarjoajaa sopimusten tekemisessä, mikäli ilmoitus ei sisälly edellä mainittuun asiakirjaan.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajilla on oltava riittävä taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne sopimuksen suorittamiseksi sopimusehtojen mukaisesti, kun otetaan huomioon sopimuksen arvo ja laajuus. Tarjouksen yhteydessä pyydetään poissulkemis- ja valintaperusteita koskevaa kunnian ja omantunnon kautta annettavaa vakuutusta.

Seuraavat taloudellista ja rahoituksellista tilannetta koskevat asiakirjat vaaditaan tarjoajilta, joille sopimuksen tekemistä voidaan ehdottaa: (1) ilmoitus kunkin 2:n viimeksi päättyneen tilikauden (2015 ja 2016) vuotuisesta liikevaihdosta, jäljennökset tuloslaskelmista ja taseista 2:n viimeksi päättyneen tilikauden osalta, (2) todisteet tilinpäätösasiakirjojen julkaisemisesta, mikäli kansallisissa säännöissä vaaditaan kyseisenlaista julkaisemista sekä (3) todisteet vähintään 200 000 euroa kattavasta ammatillisesta vastuuvakuutuksesta.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Tarjoajien keskimääräisen vuotuisen liikevaihdon kunkin 2:n viimeksi päättyneen tilikauden osalta on oltava vähintään 250 000 euroa.

Tarjoajilla on myös oltava vähintään 200 000 euroa kattava ammatillinen vastuuvakuutus.

III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajilla on oltava riittävä tekninen suorituskyky ja ammatilliset valmiudet, jotta ne voivat suorittaa sopimuksen sopimusehtojen mukaisesti, kun otetaan huomioon sopimuksen arvo ja laajuus.

Tarjoajilta pyydetään tarjouksen yhteydessä seuraavia teknistä suorituskykyä ja ammatillisia valmiuksia koskevia asiakirjoja: (1) poissulkemis- ja valintaperusteita koskeva kunnian ja omantunnon kautta annettava vakuutus ja (2) lyhyt kuvaus 3 vastaavasta hankkeesta eri asiakkaille 3:n viime vuoden aikana (asiakkaan nimi, hankkeen ajankohta ja kesto kuukausina, vakuutusmatemaattisten laskelmien kohdeala, hanketta koskevat maksut). Kyseisten 3 hankkeen keskimääräisen vuotuisen arvon on oltava vähintään 100 000 euroa hanketta kohden. Kuvausta pyydetään tarjouksen yhteydessä.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Tarjoajan on täytynyt toteuttaa 3:n viime vuoden aikana vähintään 3 hanketta, jotka on toimitettu vakuutusmatemaattisten laskelmien alalla. Kyseisten 3 hankkeen keskimääräisen vuotuisen arvon on oltava vähintään 100 000 euroa hanketta kohden. Hankkeiden toimeksiantajina on täytynyt olla 3 eri asiakasta. Tarjoajan on täytynyt suorittaa hankkeet. Mikäli tarjoaja kuului konsortioon, on ilmoitettava tarjoajan tehtävä palvelun toteuttamisessa.

III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 11/12/2017
Paikallinen aika: 17:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 9 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 15/12/2017
Paikallinen aika: 10:00
Paikka:

Euroopan tilintarkastustuomioistuin, rue Tony Rollman, L-1468 Luxembourg-Kirchberg, LUXEMBURG.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjoajien tai niiden edustajien, jotka haluavat osallistua tarjousten avaustilaisuuteen, on ilmoittauduttava kirjallisesti Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle (sähköpostiosoite: ECA-procurement.service@eca.europa.eu) viimeistään 14.12.2017 (12:00), ja niiden on toimitettava tarjouksen tekevän yrityksen valtuutus. Avaustilaisuuteen voi osallistua vain 1 edustaja kultakin tarjoajalta.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Euroopan unionin yleinen tuomioistuin
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Luxemburg
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100

Internetosoite: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
Euroopan oikeusasiamies
Strasbourg
67001
Ranska
Puhelin: +33 388172313

Internetosoite: http://ombudsman.europa.eu/

VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutoksenhakupyynnöt on jätettävä Euroopan unionin yleiselle tuomioistuimelle 2 kuukauden kuluessa siitä, kun asianomistaja on saanut ilmoituksen tarjouksensa valituksi tulemisesta tai valitsematta jättämisestä tai, mikäli ilmoitusta ei ole tehty, 2 kuukauden kuluessa päivästä, jona asianomistaja on saanut tiedon asiasta. Euroopan oikeusasiamiehelle esitetty valitus ei jatka tätä aikaa eikä käynnistä uutta jaksoa muutoksenhakupyyntöjen jättämiselle.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Euroopan tilintarkastustuomioistuin, Procurement Service
12, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg
1615
Luxemburg
Puhelin: +352 4398-47611
Sähköpostiosoite: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Faksi: +352 4398-46955

Internetosoite: http://www.eca.europa.eu

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
18/10/2017