Доставки - 429623-2016

07/12/2016    S236    Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Мебелировка

2016/S 236-429623

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Национална спортна академия „Васил Левски“
Национален регистрационен номер: 000670627
Пощенски адрес: Студентски град — Ректорат НСА
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1700
Държава: България
Лице за контакт: инж. Ивайло Филипов
Електронна поща: nsa.filipov@gmail.com
Телефон: +359 896776608
Факс: +02 4007505

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.nsa.bg/

Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page%2C1677

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.nsa.bg/bg/page%2C1677/order%2C178
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на обзавеждане и оборудване за модернизиранe на учебна сграда и нова спортна зала Национална спортна академия „Васил Левски“ на ул. „Гургулят“ № 1“.

II.1.2)Основен CPV код
39100000 Мебелировка
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Поръчката има за цел да осигури изработката, доставката и монтажа на обзавеждане и оборудване за ремонтираните помещения и новата зала за спорт в сградата на НСА, на ул. „Гургулят“ № 1, което включва: ново обзавеждане и оборудване на учебни зали и кабинети; обзавеждане и оборудване на лекционни зали и кабинети, конферентна зала, библиотека, читалня и архив, обзавеждане за спортна зала и съблекални.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 265 408.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Изработка, доставка и монтаж на мебелировка и спортни уреди

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39100000 Мебелировка
37440000 Фитнес екипировка
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Мястото на доставка и монтаж на обзавеждането и оборудването е сградата на Национална спортна академия „Васил Левски“ на адрес: гр. София ул. „Гургулят“ № 1.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1. Учебни зали и кабинети: 1.1. Доставка и инсталиране на Стенна Дъска за учебна зала размер? 120/ 240 -Бр.17; 1.2. Доставка на едноместна учебна маса за преподавател 100 х 50 х 75 см метална прахово боядисана рамка и ЛПДЧ плот-Бр. 14; 1.3. Доставка на двуместна учебна маса 150 х 60 х 75 см метална прахово боядисана рамка и ЛПДЧ плот-Бр. 156; 1.4-Доставка на стол метална прахово боядисана рамка, седалка и облегалка от многослойна дървесина, тапицирани, протектори на краката за защита на подовите настилки-Бр. 329; 2. Лекционни зали: 2.1. Доставка и сглобяване на комплект от два броя бюра, контейнер и надстройка за Лекционна катедра в аудиторна зала от ЛПДЧ 290 х 50 х 136 см.-Бр. 4; 2.2. Доставка на стол метална прахово боядисана рамка, седалка и облегалка от многослойна дървесина, тапицирани, протектори на краката за защита на подовите настилки-Бр. 4; 2. 3. Доставка и инсталиране на учебна банка със стол — размер на работно място 53см х 30см, метална прахово боядисана конструкция, седалка и облегалка от многослойна дървесина-Бр. 287; 2.4. Доставка и инсталиране на Стенна Дъска за учебна зала размер? 120 х 240-Бр. 4; 3. Кабинети: преподаватели: 3.1. Доставка и сглобяване на работно място от ЛПДЧ комплект от бюро 160/160/75 с Помощна маса 100/60/75 свързващ елемент Ф60, подвижен контейнер 40х60х60 с 3 чекмеджета — Бр. 59; 3.2. Доставка на регулируем офис стол-Бр. 59; 3.3. Доставка и инсталиране на стелаж за документи 140х180х40 от ЛПДЧ-Бр. 59; 3.4. Доставка и инсталиране на гардероб със закачалки 50 х 50 х180 от ЛПДЧ-Бр. 18; 3.5. Доставка и инсталиране на Стенна закачалка от ЛПДЧ 200 х 30 с 8 стоманени куки за дрехи-Бр. 40; 4. Конферентна зала: 4.1. Доставка и инсталиране на конферентна маса с 16 места от MDF с естествен фурнир -Бр. 1; 4.2 Доставка на регулируем въртящ стол за конферентна маса-Бр. 16; 5. Библиотека, читалня и архив: 5.1. Доставка и инсталиране на метални стелажи 240 х 35 х 200-Бр. 20-5.2. Доставка на едноместна учебна маса 100 х 50 х 75 см метална прахово боядисана рамка и ЛПДЧ плот-Бр. 10; 5.3. Доставка на едноместна учебна маса за настолен компютър 100 х 50 х 75 см метална прахово боядисана рамка с поставка за компютър и ЛПДЧ плот-Бр. 8; 5.4. Доставка на регулируем офис стол-Бр. 18; 6. Фитнес партер + Фитнес сутерен; 6.1. Доставка, инсталиране и настройка на Специализирана бягаща пътека, включително самостоятелно устройство за поддържане и отнемане тежестта на тялото-Бр. 1; 6.2. Доставка, инсталиране и настройка на Велоергометър (лежащ-Бр. 1; 6.3. Доставка, инсталиране и настройка на Велоергометър (обикновен) Бр. 1; 6.4 Доставка, инсталиране и настройка на Тренажор за ОФП-Бр. 2; 7. Съблекални: 7.1. Доставка и инсталиране на метални шкафчета 35х45х180-Бр. 105; 7.2. Доставка на дървена пейка за съблекални 40 х 120 х 40-Бр. 15; 8. Оборудване/обзавеждане за новата зала за спорт: 8.1. Доставка и монтаж на стационарен баскетболен кош, метална основа и табло от фибростъкло, метален ринг и мража-Бр. 2; 8.2. Доставка и инсталиране на Футзал врата включително гилза за вграждане в пода и мрежа-Бр. 2; 8.3. Доставка и инсталиране на метални пилони и мрежа за волейбол, включително гилзи за вграждане в пода-Бр. 1; 8.4. Доставка и инсталиране на Стол зрителски в спортна зала-Бр. 60; 8.5. Доставка на Стол посетителски — бр. 50; 8.6. Доставка на мека мебел -Бр. 7.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Гаранционен срок / Тежест: 10 %
Цена - Тежест: Цена -90 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 201 208.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 90
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Изпълнението на обществената поръчка се финансира по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.003-0001-C01 “Модернизиране на учебната база на Национална (...)“.
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка и инсталиране на телевизионно и аудиовизуално, и оборудване за автоматизиране на работа на библиотека

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
32320000 Телевизионно и аудиовизуално оборудване
30238000 Оборудване за автоматизиране на работа на библиотека
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Мястото на доставка и монтаж на обзавеждането и оборудването е сградата на Национална спортна академия „Васил Левски“ на адрес: гр. София ул. „Гургулят“ № 1.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка и инсталиране на Цифров телевизор? 55 инча — Монитор за визуализиране на учебния материал със стойка за монтаж на стена-Бр. 14; 2. Доставка и инсталиране на мултимедия проектор със стойка за монтаж на таван-Бр. 4; 3. Доставка и инсталиране на стена на прожекционен екран? 270 х 150 см-Бр. 4; 4. Доставка, включване и настройка на Tablet ?12,5 инчов Multi-Touch дисплей с LED подсветка и IPS технология или еквивалент безжично предаване на текст и графика към проектор/монитор-Бр. 5; 5. Доставка и инсталиране на Цифрова дискусионна микрофонна система с 12 поста, включително контролен модул-комплект-1; 6. Доставка инсталиране и настройка на настолен компютър с цифров монитор, клавиатура и мишка -Бр. 8; 7. Доставка инсталиране и настройка на Сървър локална мрежа, комплект с монитор и клавиатура-Бр. 1; 8. Доставка инсталиране и настройка на мултифункционално устройство — принтер, скенер, А4 цветно-Бр. 1; 9. Доставка, инсталиране и настройка на Кинект гейм Вид: Xbox One 500GB + Kinect Конзола или еквивалент- Бр. 1.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Гаранционен срок / Тежест: 10 %
Цена - Тежест: Цена-90 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 64 200.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 90
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Средствата са осигурени в рамките на проект BG16RFOP001-3.003-0001-С01 „Модернизиране на учебната база на Национална спортна академия „Васил Левски“ София- сградата на ул. „Гургулят“ № 1“.
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

По обособена позиция № 1:

Да са реализирали минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за изпълнени дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на Обособена позиция 1, за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

По обособена позиция № 2:

Да са реализирали минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за изпълнени дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на Обособена позиция 2, за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

По обособена позиция № 1:

Минималният общ оборот трябва да е в размер на 400 000 (четиристотин хиляди) BGN, като в това число е включен оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката не по-малко от 400 000 (четиристотин хиляди) BGN.

** Под „оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ се разбира такъв, който включва изработка и/или доставка и монтаж на мебелно обзавеждане за учебни сгради и спортни зали и спортни уреди или еквивалентно.

По обособена позиция № 2:

Минималният общ оборот трябва да е в размер на 120 000 ( сто и двадесет хиляди) BGN, като в това число е включен оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката не по-малко от 120 000 ( сто и двадесет хиляди) BGN.

** Под „оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ се разбира такъв, който включва доставка и инсталиране на телевизионно и аудиовизуално, и оборудване за автоматизиране на работа на библиотека за учебни заведения или еквивалентно.

При участие по двете обособени позиции, общият оборот на участника следва да бъде не по-малко от 520 000 (петстотин и двадесет хиляди) лева, а оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за двете обособени позиции, следва да е в размер не по-малко от сумата от минималните обороти по двете обособени позиции 520 000 (петстотин и двадесет хиляди) BGN.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

По всяка обособена позиция да е изпълнил доставка, през последните 3 години, чийто предмет е еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка, считано от датата на подаване на заявлението или офертата. (чл. 63, ал. 1, т. 1 ЗОП);* Под „изпълнени доставки“ се разбират такива, които независимо от датата на сключването им, са приключили в посочения по-горе период.

** Участникът да е изпълнил, минимум 1 (една) доставка, през последните 3 години, чийто предмет е еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка, считано от датата на подаване на офертата. *** Под „предмет еднакъв или сходен“ се разбира такъв, който включва разработване, производство, доставка, монтаж и търговия с училищно и офис оборудване, мебели и спортни стоки или еквивалентен.**** Под „предмет еднакъв или сходен“ се разбира такъв, който включва доставка и инсталиране на телевизионно и аудиовизуално, и оборудване за автоматизиране на работа на библиотека или еквивалентен. По всяка обособена позиция да прилага системи за управление на качеството. (чл. 63, ал. 1, т. 10 ЗОП). За Обособена позиция № 1: Участникът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката. Участникът Да разполага с техническо лице, което отговаря за контрола на качеството. (чл. 63, ал. 1, т. 2 ЗОП). Участниците следва да разполагат със сервизни организации (включени или не в структурата на участника) за осигуряване на качествено гаранционно обслужване на предложените от тях артикули /за всяка обособена позиция/. Стоките да са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието им с Директива 2004/108/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (чл. 63, ал. 1, т. 9 ЗОП).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът трябва да има внедрена и сертифицирана система за управление на качеството, съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, или БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват за обособена позиция № 1 „разработване, производство, доставка, монтаж и търговия с училищно и офис оборудване, мебели и спортни стоки или еквивалентен; за обособена позиция № 2 “доставка и инсталиране на телевизионно и аудиовизуално, и оборудване за автоматизиране на работа на библиотека или еквивалентен; 3.1. Минимални изисквания по Обособена позиция 1: Нитачка — 1; Машина за оверлог- 1; Шевна машина за плат-1; Машина за огъване -1; Пещ за прахово боядисване- 1; Фреза Металообработване- 1; Тръбоогъваща машина — 1; Камера за прахово боядисване- 2; Абкант — 1; Гилотина-1; Комбинирана ножица-1; Пистолет за прахово боядисване -1; Вана за почистване-1; Заваръчен агрегат-1; Отрезна машина -1; Хидравлична станция с поансонна пробиваща машина -1; Компресор — 1; Струг — 1; Колонна бормашина — 1; Щанцова машина- 1; Хидравлична преса — 1; Плевматичен шлайф -1; Помпа за лакиране -1; Настолна бормашина- 1; Машина за фаски — 1; Шмиргел -1; Специализиран софтуер за проектиране на мебели.

По Обособена позиция 1: Участникът трябва да разполага с поне 1 техническо лице, което отговаря за контрола на качеството; по Обособена позиция 2: Участникът трябва да разполага с поне едно техническо лице, което отговаря за контрола на качеството. В случай, че ще се ползват ресурсите на трети лица или на подизпълнители, същите следва да се декларират в съответните раздели в ЕЕДОП, като в този случай следва да се подадат и отделни ЕЕДОП за всяко 1 такова лице — икономически оператор. Всички сервизни бази да разполагат с необходимите диагностични и обслужващи инструменти, апарати, транспортно и комуникационно (включително и мобилни телефони) оборудване. В случай, че ще се ползват ресурсите на трети лица или на подизпълнители, същите следва да се декларират в съответните раздели в ЕЕДОП, като в този случай следва да се подадат и отделни ЕЕДОП за всяко 1 такова лице — икономически оператор;Възложителят изисква оборудването от Техническата спецификация, за което е приложимо, да бъде сертифицирано от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието им с Директива 2004/108/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

Съответствието, с посочените от Възложителя критерии за подбор се декларира от участника в ЕЕДОП. Образецът на ЕЕДОП (Образец № 1) се намира в отделен файл — неразделна част от документация и е достъпен на интернет сайта на Възложителя — http://www.nsa.bg/bg/page,1677, както и на страницата на АОП. Възложителят може да упражни правомощието си по чл. 67, ал. 5 ЗОП и да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Документите, чрез които се доказва изпълнението на поставените критерии за подбор са посочени в Документацията за участие.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Раздел III „Изисквания към участниците“ на Документация за обществената поръчка.

VI. Гаранции-1. Гаранцията за изпълнение на договора по всяка 1 от обособените позиции е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора по съответната обособена позиция без ДДС, като 2 пети от размера на гаранцията е за обезпечаване на гаранционните задължения на участника, определен за изпълнител, за периода на декларирания от него Гаранционен срок a останалата част от гаранцията гарантира изпълнението на доставката. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми: а) парична сума, платима по следната банкова сметка на Възложителя.

Продължава в VI.3).

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 09/01/2017
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Испански
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 31/03/2017
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 10/01/2017
Местно време: 11:00
Място:

Гр. София, кв. „Студентски град“, Национална спортна академия „Васил Левски“, Ректорат, ет. 3, Заседателна зала. 111.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват представляващите участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Продължение:

б) оригинал на безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение на договор, издадена в полза на Възложителя, валидна най-малко 2 (два) месеца след изтичане на гаранционния срок по сключения договор за съответната обособена позиция. В случай, че участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранция за изпълнение под формата на банкова гаранция, в същата следва да бъде предвидена клауза за частично освобождаване на сумата.

в) застраховка (застрахователна полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, валидна най-малко 2 (два) месеца след изтичане на гаранционния срок по сключения договор за съответната обособена позиция. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Паричната сума или банковата гаранция могат да се предоставят от името на изпълнителя за сметка на трето лице — гарант.

6. Гаранция за авансово предоставените средства по всяка една от обособените позиции — в случай, че участникът, избран за изпълнител, има искане в офертата си за аванс, (не може да бъде повече от 10 %), Възложителят изплаща аванса срещу представена от изпълнителя гаранция за авансово предоставените средства, покриваща пълния размер на аванса с ДДС. Гаранцията за авансово предоставените средства може да бъде представена в някоя от посочените по-горе възможни форми (парична сума, банкова гаранция или застраховка). В случай, че участникът избере да представи гаранция за аванса под формата на банкова гаранция или застраховка, същите следва да бъдат със срок на валидност не по-малко от 30 дни, след изтичане на срока по договора.

7.Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение или за авансово предоставените средства. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. Документът за гаранцията за изпълнение, респ. за авансово предоставените средства се представя към момента на сключване на договора. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение и авансово предоставените средства са уредени в проекта на договор за обществената поръчка.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В съответствие с чл. чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
02/12/2016