Услуги - 429654-2019

13/09/2019    S177    агенции - Услуги - Допълнителна информация - Открита процедура 

Бeлгия-Брюксел: Системен интегратор за комуникационните и информационните системи, обработващи класифицирана информация на ЕС

2019/S 177-429654

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2019/S 138-338731)

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Европейска агенция по отбрана
Rue Des Drapiers 17-23
Brussels
1050
Белгия
Лице за контакт: Procurement and contract unit
Електронна поща: procurement@eda.europa.eu
Факс: +32 25042975
код NUTS: BE1

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.eda.europa.eu

Адрес на профила на купувача: http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Системен интегратор за комуникационните и информационните системи, обработващи класифицирана информация на ЕС

Референтен номер: 19.CSD-IT.OP.215
II.1.2)Основен CPV код
72000000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Общата цел на настоящата покана за участие в търг и сключения в резултат на нея рамков договор е да се установи дългосрочно договорно отношение със системен администратор с оглед разработването и разгръщането на комуникационни и информационни системи (CIS), които са официално акредитирани от външен орган по акредитиране на сигурността (ОАС), и които могат да осъществяват съхранението, обработването и електронния обмен на класифицирана информация на ЕС (КИЕС) в рамките на EDA, между EDA и институциите на ЕС, между EDA и държавните органи в държавите — членки на ЕС, и между EDA и избрани търговски дружества, участващи в проекти, при които се изисква обработване на КИЕС.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10/09/2019
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 138-338731

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 16/09/2019
Местно време: 17:00
Да се чете:
Дата: 30/09/2019
Местно време: 10:00
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 17/09/2019
Местно време: 10:00
Да се чете:
Дата: 30/09/2019
Местно време: 12:00
VII.2)Друга допълнителна информация: