Byggentreprenader - 431199-2020

15/09/2020    S179

Sverige-Älmhult: Vägarbeten

2020/S 179-431199

Meddelande om upphandling

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Älmhults kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0647
Postadress: Box 500
Ort: Älmhult
Nuts-kod: SE212 Kronobergs län
Postnummer: 343 23
Land: Sverige
Kontaktperson: Veronica Bertilsson
E-post: veronica.bertilsson@almhult.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.almhult.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afrzxdbckv&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afrzxdbckv&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Exploatering V. Bökhult E2 och Norra Ringvägen

Referensnummer: 20/37
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45233140 Vägarbeten
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser utförande av:

Exploateringsområde inom Västra Bökhult E2, bostadsområde samt förlängning av Norra Ringvägen till Väg 120. Innefattar anläggning av gator inklusive två cirkulationsplats, GC-vägar, gångstigar, torg samt VA och belysningsanläggning.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45213142 Anläggning av plats för torghandel
45233128 Anläggningsarbeten för rondeller
45233162 Anläggningsarbeten för cykelvägar
45233260 Anläggningsarbeten för gångvägar
45236000 Markanläggning
45316100 Installation av utomhusbelysning
45316110 Installation av vägbelysning
45332200 VA-arbeten
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE212 Kronobergs län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Älmhult

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser utförande av:

Exploateringsområde inom Västra Bökhult E2, bostadsområde samt förlängning av Norra Ringvägen till Väg 120. Innefattar anläggning av gator inklusive två cirkulationsplats, GC-vägar, gångstigar, torg samt VA och belysningsanläggning.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/11/2020
Slut: 10/12/2021
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 14/10/2020
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 14/01/2021
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 15/10/2020
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Växjö
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/09/2020