Доставки - 431534-2020

15/09/2020    S179

България-София: Медицинско оборудване

2020/S 179-431534

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“
Национален регистрационен номер: 831913661
Пощенски адрес: ул. „Московска“ № 3
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Радослав Божков
Електронна поща: rezerv@statereserve.bg
Телефон: +359 29210259
Факс: +359 29877977
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.statereserve.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/13801
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/69285
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/69285
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: ЗДРВВЗ и ЗЗНН

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на медицински изделия

II.1.2)Основен CPV код
33100000 Медицинско оборудване
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на обществената поръчка е доставка на медицински изделия — 9 бр. номенклатурни единици, подробно описани по вид и количество в техническата спецификация — раздел I от документацията на поръчката. Всеки участник следва да оферира всички номенклатурни единици от техническата спецификация. Всяко медицинско изделие трябва напълно да отговаря на описаните в техническата спецификация параметри. Несъответствието е основание за отстраняване на участник.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 300 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33100000 Медицинско оборудване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София
Основно място на изпълнение:

Складова база Ботевград, област София, местност Зелин към Териториална дирекция „Държавен резерв“ — гр. София при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на обществената поръчка е доставка на медицински изделия — 9 бр. номенклатурни единици, подробно описани по вид и количество в техническата спецификация — раздел I от документацията на поръчката. Всеки участник следва да оферира всички номенклатурни единици от техническата спецификация. Всяко медицинско изделие трябва напълно да отговаря на описаните в техническата спецификация параметри. Несъответствието е основание за отстраняване на участник.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 300 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 4
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участниците следва да са вписани в Регистъра на търговците на едро, получили разрешение за търговия с медицински изделия към Изпълнителна агенция за лекарствата (ИАЛ), съгласно чл. 81 от Закона за медицинските изделия (ЗМИ).

При подаване на офертата участниците декларират това изискване чрез попълване на буква А „Годност“ в част IV „Критерии за подбор“ на ЕЕДОП.

За доказване на съответствие с изискването участниците представят на основание чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП заверено копие на валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ, съгласно ЗМИ.

* Участникът следва да посочи националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информацията.

* На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време след отваряне на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката.

* Когато участникът е чуждестранно лице, същият следва да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващ вписването на участника в съответен регистър на тази държава.

* Когато избраният за изпълнител участник е чуждестранно лице, в съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП преди сключване на договора за обществена поръчка същият следва да извърши регистрация съгласно българското законодателство.

* При участие на подизпълнители същите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

* В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице, спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, са ангажирани с изпълнението на доставката.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

За настоящата обществена поръчка не се поставя изискване по отношение икономическо и финансово състояние на участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изискват.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката, за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

2. Участниците следва да прилагат система за управление на качеството, удостоверяваща съответствието на предлаганите стоки със стандарт EN ISO 9001 или еквивалент, с обхват на сертификата, съответстващ на предмета на обществената поръчка.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участниците следва да са изпълнили минимум 1 (една) дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

* Под „дейност с предмет, сходен с предмета на поръчката“ следва да се разбира доставка на медицински изделия, които са предмет на настоящата обществена поръчка. Възложителят не поставя изискване относно обема на изпълнените дейности. При подаване на офертата участникът декларира съответствието си с това изискване чрез попълване на буква В „Технически и професионални способности“ в част IV „Критерии за подбор“ на ЕЕДОП, като посочва вида на изпълнената дейност, стойност, датата, на която е приключило изпълнението, и получателя. За доказване на съответствието си с това изискване участниците представят на основание чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, списък на доставките, идентични или сходни с предмета на поръчката, придружен с документи, които доказват извършената доставка и съдържат стойност, дата и получател.

2. Участниците следва да имат внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта БДС EN ISO 9001 или еквивалент с обхват, съответстващ на предмета на обществената поръчка — доставка на медицински изделия. Сертификатът трябва да е валиден и да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. При подаване на офертата участниците декларират това изискване чрез попълване буква В „Технически и професионални способности“ в част IV „Критерии за подбор“ на ЕЕДОП. В ЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които се съдържа информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. За доказване на това изискване в случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП участниците представят заверено копие на валиден сертификат, издаден от акредитирани лица, за управление на качеството съгласно стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалент с обхват на сертификата, съответстващ на предмета на обществената поръчка — доставка на медицински изделия.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Участникът, определен за изпълнител, представя при сключването на договора гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора без вкл. ДДС. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са определени в проекта на договор. Възложителят отстранява участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5, чл. 107 от ЗОП; чл. 69 от ЗПКОНПИ; чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако за него не са приложими изключенията по чл. 4 от същия; който след покана от възложителя и в определения от него срок не удължи или потвърди срока на валидност на офертата си; който е предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от определената от възложителя прогнозна стойност на поръчката; които не са декриптирали офертите си, както и съдържащите се в тях ценови предложения в срока по чл. 9л, ал. 4 от ППЗОП. Съгласно чл. 101, ал. 11 от ЗОП свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в настоящата процедура и ще бъдат отстранявани от нея.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 12/10/2020
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 14/10/2020
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП до Комисията за защита на конкуренцията.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10/09/2020