Доставки - 431613-2020

15/09/2020    S179

България-София: Централен процесор (CPU) или процесори

2020/S 179-431613

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Национален регистрационен номер: 831661388
Пощенски адрес: ул. „Кирил и Методий“ № 17—19
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1202
Държава: България
Лице за контакт: Пенка Христова Врачева
Електронна поща: op@mrrb.government.bg
Телефон: +359 29405413
Факс: +359 29405413

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.mrrb.bg/

Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1152

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/71666
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/71666
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: регионално развитие и благоустройство

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на хардуер за внедряване на единна информационна система за ВиК услугите и регист. на асоциациите по ВиК и ВиК операторите и информационна система за водностопанските системи и съоръжения

II.1.2)Основен CPV код
30211500 Централен процесор (CPU) или процесори
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на хардуер за внедряване на единна информационна система за ВиК услугите и регистър на асоциациите по ВиК и ВиК операторите и информационна система за водностопанските системи и съоръжения се изпълнява в рамките на дейност 2 на проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014—2020 г. Процедурата включва осъщест. на доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на компютърна техника за обособяването на 2 отделни, независими една от друга хардуерни конфигурации, необходими за функционирането на двете информационни системи.

Целта на наст. общ поръчка е осигур на компютърна техника, която да обезпечи работата и експлоатацията в дългосрочен период на единна информационна система за ВиК усл. и регистър на асоциациите по ВиК и ВиК операторите и информационна система за водностопанските системи и съоръжения.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 567 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

гр. София, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 17—19

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на настоящата процедура е доставка на хардуер за внедряване на единна информационна система за ВиК услугите и регистър на асоциациите по ВиК и ВиК операторите и Информационна система за водностопанските системи и съоръжения, която се изпълнява в рамките на дейност 2 на проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014—2020 г.“. Процедурата включва осъществяването на доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на компютърна техника за обособяването на 2 отделни, независими една от друга хардуерни конфигурации, необходими за функционирането на двете информационни системи.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 567 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 38
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

„Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) № Д-34-11/16.03.2016 г., с източник на финансиране Оперативна програма „Околна среда“ 2014—2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания по чл. 60 от ЗОП за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, поради което не се представят информация и доказателства за съответствие в тази връзка.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участниците следва да са реализирали минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, реализирани през последните 3 приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Под „оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ следва да се разбира оборот, реализиран от извършването на доставка и/или техническа поддръжка, и/или ремонт на ИТ оборудване.

В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването за оборот се отнася общо за участниците в обединението.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването за оборот се прилага съобразно вида и дела на тяхното участие.

Информацията се попълва в част ІV, раздел Б от ЕЕДОП, а обстоятелствата във връзка с поставеното изискване се доказват с документите по чл. 62, ал. 1 от ЗОП, годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и чл. 112 от ЗОП.

Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Изискваното минимално ниво е, както следва: реализиран общ оборот в размер на 400 000 BGN без ДДС, включително оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, в размер на 200 000 BGN без ДДС.

Изискуемите обороти следва да са реализирани през последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът в процедурата трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, дейност/и (доставка/и) с предмет и обем, *идентичен или сходен с този на поръчката.

*Под „дейност/и (доставка/и), идентична/и или сходна/и с предмета на настоящата поръчка“ следва да се разбира/т дейност/и, свързани доставка на компютърна техника и/или сървърна техника.

Информацията се попълва в част ІV, раздел В от еЕЕДОП, а обстоятелствата във връзка с поставеното изискване се доказват с документите по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, със списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи за извършената доставка, при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112 от ЗОП.

2. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството, съответстваща на стандарт: БДС EN ISO 27001:2017— система за управление на сигурността на информацията или еквивалентен, с обхват информационни и комуникационни технологии.

Информацията се попълва в част ІV, раздел Г от ЕЕДОП, а обстоятелствата във връзка с поставеното изискване се доказват с документите по чл. 64, ал. 1, т. 10 от ЗОП — сертификати, издадени от акредитирани лица, при условията на чл. 67, ал. 5 и чл.112 от ЗОП.

3. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват доставка и поддръжка на компютърна техника и/или сървърна техника.

Информацията се попълва в част ІV, раздел Г от ЕЕДОП, а обстоятелствата във връзка с поставеното изискване се доказват с документите по чл. 64, ал. 1, т. 10 от ЗОП — сертификати, издадени от акредитирани лица, при условията на чл. 67, ал. 5 и чл.112 от ЗОП.

Сертификатите по т.2 и т. 3 трябва да са валидни и да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за система за управление на сигурността на информацията, когато участник не е имал достъп до такъв сертификат или е нямал възможност да го получи в съответните срокове по независещи от него причини, като в този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

Участникът, определен за изпълнител, трябва да има валидни сертификати по т. 2 и т. 3 през целия срок на изпълнение на договора, а когато е приложимо, да прилага еквивалентните мерки.

4. Участникът трябва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката: двама експерти, които притежават валидни сертификати или еквивалентни документи, издадени от производителя на оборудването или негов официален представител за правото да го инсталират и въведат в експлоатация, за поддръжка/сервизиране на техниката, включена в предмета на настоящата обществена поръчка, за територията на Република БЪЛГАРИЯ.

Информацията се попълва в част IV, раздел В от еЕЕДОП, а обстоятелствата във връзка с поставеното изискване се доказват с документите по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП — списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Изискваното минимално ниво е участникът да е изпълнил минимум 1 (една) дейност (доставка), идентична или сходна с предмета на поръчката, през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

2. Валиден сертификат по стандарт БДС EN ISO 27001:2017 — система за управление на сигурността на информацията или еквивалентен с обхват информационни и комуникационни технологии.

3. Валиден сертификат по стандарт БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват доставка и поддръжка на компютърна техника и/или сървърна техника.

4. Двама експерти, които притежават валидни сертификати или еквивалентни документи, издадени от производителя на оборудването или негов официален представител за правото да го инсталират и въведат в експлоатация, за поддръжка/сервизиране на техниката, включена в предмета на настоящата обществена поръчка, за територията на Република БЪЛГАРИЯ.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

При участие на подизпълнители доказателствата за техническите възможности се представят и за тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

Когато участникът е чуждестранно лице, документът се представя и в превод, ако е на чужд език.

Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица при условията на чл. 65, ал. 1—4 от ЗОП.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Гаранцията за изпълнение е в размер на 5 % (пет на сто) от стойността без ДДС по договора за обществената поръчка. Всеки участник сам избира формата, под която да представи гаранция за изпълнение — парична сума, банкова гаранция или застраховка в полза на възложителя, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранцията за изпълнение се освобождава съгласно условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията в проекта за договора за обществената поръчка.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 12/10/2020
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 13/10/2020
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Уч-ците следва да представят следните док. и образци:

1. Док. за личното състояние на участника — образец № 1 (ЕЕДОП).

2. Док. за доказване на предприетите мерки за надеждност (ако е приложимо).

3. Док. при особености на участника (когато е прилож.) — без ограничение за вида на документа, който се представя в изпълнение на съответното условие:

3.1. участник — обединение, което не е юридическо лице — документът може да е заверено копие, но от него да е видно:

а) правата и задълженията на участниците в обединението;

б) разпределението на отговорността между членовете на обединението;

в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; клаузи за солидарна отговорност на членовете на обед. за уч. в общ. поръчка и за периода за изпълн. на договора; представл. обед., което не е юридическо лице, подава ЕЕДОП за обстоят. по чл. 54, ал. 1, т. 3 — 6 и чл. 55, ал. 1, т. 2 — 4 от ЗОП, както и тези, свързани с критер. за подбор; участник — клон на чуждестранно лице и за участието си в поръчката се позовава на ресурсите на търговеца — съгл. чл. 36, ал. 2 от ППЗОП, уч. трябва да представи док., че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси;

3.2. уч-к, ползващ капацитета на трети лица — трябва да докаже, че разполага с техните ресурси; третите лица трябва да отговарят на критер. за подбор, за доказването на които уч-кът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от проц.; третите лица представят ЕЕДОП;

3.3. уч-к, ползващ подизп. — уч-кът посочва подизп. и дела, който те ще изпълняват; представят доказ. за поетите от подизп. задължения., уч. попълва информ. в част ІV, разд. В от ЕЕДОП; подизп. трябва да нямат свързаност с друг участник и да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата; подизпълн. представят ЕЕДОП.

4. Техническо предложение — обр. № 2, включващо: предложение за изпълнение на поръчката; декларация, че при изготв. на офертата са спазени задълженията, св. с данъци и осигуровки, опазв. на ок. среда, закрила на заетостта и усл. на труд — по обр. № 4.

5. Ценово предложение — обр. № 3.

Отстр. се уч-к: при който са налице обст. по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 4, т. 5 от ЗОП. Отстр. поради несъотв. с изискв. на възл. за лично състояние се прилага съгласно чл. 57 от ЗОП; основ. по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се прилаг. по отн. на лицата, по чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП; уч-к, който не отговаря на поставените крит. за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявл. за общ. поръчка, или в док.; уч-к, който е представил оферта, която не отговаря на предв. обявените условия за изпълн. на поръчката; уч-к, който е представил оферта, която не отговаря на правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, соц. и тр. право, прил. колективни споразумения и/или разпоредби на междун. екологично, социално и трудово право; участници, които са свързани лица, като информация за това обстоятелство се попълва в част ІІІ, раздел В от ЕЕДОП; уч-к, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП; участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, вкл. за форма, начин, срок и валидност; уч-ци, за които важат забраните по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, свързаните с тях лица и техните действ. собственици, освен ако не са приложили изкл. по чл. 4 от него; лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП; уч-к, който не е декриптирал офертата си, в т. ч. съдърж. се в нея ценово предложение, в срока по чл. 9л, ал. 4 от ППЗОП, се отстранява от участие на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП. Възл. отстр. уч-к, който в определ. в поканата срок откаже да удължи срока на валидност на оферт. или ако представи оферта с по-кратък срок за валидн., както и уч-к, чието ЦП надвиш. прогн. ст. на обществената поръчка.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10/09/2020